İCAT YA DA REFORME EDİLMEK İSTENEN BİR KİMLİK TASAVVURU: BATICILIK

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4706-4715
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

18.yy’da Osmanlı’da Batılılaşma eğilimleri, Batı karşısında gerilemenin önüne geçmek için zorunlu bir refleks olarak ortaya çıkar. Ancak bu refleks beraberinde Batı’nın nasıl alınması gerektiği noktasında bir takım tartışmaları da getirmiştir. Özellikle bu tartışma kültür ve medeniyet alanında gizlidir. Buradaki kültür ve medeniyet yalnızca sosyolojik bir kavram analizinden ibaret değildir. Bu kavramların nasıl ele alınacağı bir milletin yaşam şekline yön vererek onu yeniden icat ya da reforme edilmesi düşünülen bir kalıba sokar. Diğer bir ifadeyle ona yeni bir kimlik sağlar. İşte çalışmada, bu kimliklerin nasıl inşa edilmeye çalışıldığı, inşa edilmesi düşünülen kimliklerin kuramsal olarak etno-sembolcü ve modernist yaklaşımlarla nasıl okunabileceği ve bu farklı kimliklerin tek bir çatı altında nasıl nitelendirilebileceği incelenecektir.

Keywords

Abstract

Westernization movements in the Ottoman Empire emerge as a necessary reflex to avoid decline against the West in the 18th century. However, this reflex has brought some debates at the point of how should be taken the West. Especially this debate is hidden in the field of culture and civilization. The culture and civilization here is not just a sociological analysis of concept. How these concepts will be addressed by directing the way of life of a nation put a mold thought abouth anew invention or reform on it. In other words, it gives him a new identity. In this work, it will be examined how these identities are tried to be constructed, how can be read theoretically with the ethno-symbolist and modernist approaches of the identities that are thought to be construct and how these different identities can be characterized under one roof.

Keywords


 • Ağaoğlu, A. (2013). Üç Medeniyet, Doğu Kitapevi, İstanbul.

 • Ağaoğlu, A. (2013). Üç Medeniyet, Doğu Kitapevi, İstanbul.Altaş, S. (2011). Uygarlık Tarihi, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Anderson, B. (2014). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (Çev.: İskender Savaşır), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Berkes, N. (2014). Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Castells, M. (2008). Kimliğin Gücü: Enformasyon Çağı; Ekonomi, Toplum ve Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Doğan, A.; Alkan, H. (2010). Osmanlı Liberal Düşüncesi: Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Duru, K. N. (1965). Ziya Gökalp, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

 • Gökalp, Z. (2013). Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Gençlik Kitapevi Yayınları, Konya. Gökalp, Z. (2009). Türkçülüğün Esasları, Tuna Yayınları, Konya.

 • Güngör, E. (1997). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul.Güngör, E. (1980). Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul.Güngör, E. (2011). Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Yayınları, İstanbul.

 • Haldun, İ. (2016). Mukaddime (Der.: Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları, İstanbul.

 • Hanioğlu, Ş. (1985). “Batıcılık”. (Ed. Murat Belge), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi C.5, ss.1382-1388, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Hobsbawm, E.J. (2014). Milletler ve Milliyetçilik (Çev.: Osman Akınhay), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Hroch, M. (2011) Avrupa’da Milli Uyanış: Toplumsal Koşulların ve Toplulukların Karşılaştırmalı Analizi (Çev.: Ayşe Özdemir), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Huntchinson, J. (2000) “Ethnicity and Modern Nations”, Ethnic and Racial Studies, 4(23): 651-669.Kadıoğlu, A. (1997) “Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk Milliyetçiliğinin Çelişkisi ve seçkinlerin Tavrı”. (Ed. Nuri Bilgin), Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, ss.277-281, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Mardin, Ş. (2015). Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Mardin, Ş. (2014). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Nairn, T. (2015). Milliyetçiliğin Yüzleri: Janus’a Yeni Bir Bakış (Çev.: Seda Kırdar), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Nişancı, Ş. (2014). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Önemli Siyasal Akımla Ya Da Türkiye’de Siyasetin Üç/İçYüzü”. (Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya vd.), Türkiye’nin Politik Tarihi: Osmanlı’dan İkibinli Yıllara, Savaş Yayınları, Ankara.

 • Özkırımlı, U. (2015). Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, Ankara. Özoğlu, H. (2005). Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, İstanbul.

 • Parla, T. (2009). Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Deniz Yayınları, İstanbul. Safa, P. (2013). Türk İnkılâbına Bakışlar, Ötüken Yayınevi, İstanbul.

 • Smith, A. D. (1998). Nationalism and Modernism, Routledge, London.

 • Smith, A. D. (2013). Milliyetçilik: Kuram, İdeoloji, Tarih (Çev.: Ümit Hüsrev Yolsal), Atıf Yayınları, Ankara.

 • Smith, A. D. (2014). Milli Kimlik (Çev.: Bahadır Sina Şener), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Tunaya, T. Z. (1960). Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Yedigün Matbaası, İstanbul. Turhan, M. (1959). Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Türkiye Basımevi, İstanbul.

 • Türkdoğan, O. (1998). Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul.

 • Ülken, H. Z. (2014). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Ülken, H. Z. (2006). Ziya Gökalp, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics