BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4758-4764
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 2017-2018 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 102 kız, 91 erkek olmak üzere toplam 193 öğrenci katılmıştır. Bu 193 öğrencinin 130’u Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 63’ü Antrenörlük Eğitimi bölümde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen ‘’Akademik Güdülenme Ölçeği’’ ve araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve T-testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm ve akademik başarı ortalamaları değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the academic motivation levels of students studying at the School of Physical Education and Sports in terms of some variables. A total of 193 students, 102 female and 91 male, who attended Adıyaman University School of Physical Education and Sports in 2017-2018 academic year participated in the study. Of these 193 students, 130 student consisted of physical education and Sport Teaching and 63 students were consisted of coaching Education Department. As a data collection tool ’’Academic Motivation Scale’‘ developed by Bozanoğlu (2004) and ‘’Personal Information Form’’ ’created by the researcher were used in the study. One-way Analysis of Variance (ANOVA) and T-test statistical methods were used to analyze the obtained data. According to the results of the study, it was found that the academic motivation levels of the students studying at the School of Physical Education and Sports did not differ significantly according to the variables of gender, age, class, department and academic achievement.

Keywords


 • Akandere, M., Özyalvaç, N.T., Duman, S. (2010). ‘’Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine

 • Akandere, M., Özyalvaç, N.T., Duman, S. (2010). ‘’Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi DersineYönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği)’’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 1-10.

 • Akbay, S. E. (2009). ‘’Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: AkademikGüdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 • Akdemir, Ö. (2006). ‘’İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarı Güdüsü’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 • Aktaş, H. (2017). ‘’Akademik Güdülenme İle Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki: İlahiyat FakültesiÖğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma’’, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3): 1376- 1398.

 • Balaban Salı, J. (2006). ‘’Öğrenmede güdülenme’’. (Ed. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu), Eğitimde bireysel farklılıklar, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Bozanoğlu, D. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği, Ankara.

 • Bozanoğlu, İ. (2004). ‘’Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin akademik risk altındakiöğrencilerin akademik alandaki güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi’’, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Brownlow, S., ve Reasinger, R. D. (2000). ‘’Putting off until tomorrow what is better done today: Academicprocrastination as a function of motivation toward college work’’, Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5): 15-34.

 • Colangelo, N. G. (1997). Handbook of gifted education. Allyn and Bacon, MA.

 • Çelik, Z. (2006). ‘’İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdüleri ve Anne Baba Beklentilerine İlişkin Algıları’’, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 • Demir M.K., Arı E. (2013). ‘’Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’’, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2013, 9(3): 265-279.

 • Demir, Z. (2008). ‘’Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (SAÜ Örneği)’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Ellez, A. M. (2004). ‘’Etkin Öğrenme, Strateji Kullanımı, Matematik Başarısı, Güdü ve Cinsiyet İlişkileri’’, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 • Ertem, H. (2006). ‘’Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür(içsel ve dışsal) vedüzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

 • Kelecioğlu, H. (1992). ‘’Güdülenme’’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7:175–181.

 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., and Rajani, S. (2008). ‘’Academic Procrastination of Undergraduates LowSelf-Efficacy to Self-Regulate Predicts Higher Levels of Procrastination’’, Contemporary Educational Psychology, 33: 915-931.

 • Kuyper, H., Van der Werf, M. P. C. and Lubbers, M. J. (2000). ‘’Motivation, Meta-Cognition and Self-Regulation as Predictors of Long Term Educational Attainment’’, Educational Research and Evaluation, 6(3): 181–201.

 • Onuk, Ö. (2007). ‘’Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki’’, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Saracaloğlu, A. S. (2008). ‘’Lisanüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları veTutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki’’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 179-208.

 • Saracaloğlu, A. S. (2009). ‘’A Study on Correlation Between Self-Efficacy and Academic Motivation of Prospective Teachers’’, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1): 320-325.

 • Saracaloğlu, A. S. ve Kumral, O. (2007). ‘’Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin ÖğretmenlikMesleğine Yönelik Yeterlik Algıları, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli DeğişkenlerAçısından İncelenmesi’’, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

 • Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2008). ‘’Sınıf Öğretmeni Adaylarının AkademikGüdülenme Düzeyleri’’, Fen ve Sosyal Bilimlere İlişkin Görüşleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.Saracaloğlu, A. S., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2008). ‘’Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği TezsizYüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları ve AkademikGüdülenme Düzeyleri’’, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale.

 • Şahin, H. ve Çakar, E. (2011). ‘’Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi’’, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3): 519-540.

 • Terzi, M. (2010). ‘’Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre tasarlanan öğretim durumlarınınöğrencilerin geometrik başarı ve geometrik düşünme becerilerine etkisi’’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Terzi, M., Ünal, M., Gürbüz, M.Ç. (2012). ‘’İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematiğeYönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi’’, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1): 51-60.

 • Terzi, M., Ünal., M., ve Gürbüz., M.Ç. (2011). ‘’İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematiğeYönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi’’, Işık Üniversitesi 10. Matematik Sempozyumu.

 • Uluışık, V., Beyleroğlu, M., Suna, N., & Yalçın, S. (2016). ‘’Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimidersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Burdur il merkezi örneği)’’, Journal of Human Sciences, 13(3): 5092-5106.

 • Vallerand, R., Pelletier, L., Blais, M., Briere, N., Senécal, C., and Vallieres, E. (1992). ‘’The AcademicMotivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education’’, Education and Psychological Measurement, 52: 1003–1017.

 • Wittrock, M. C. (1986). Student thought processes. Handbook of Research on Teaching. New York.

 • Wolters, C. A. (1999). ‘’The Relation Between High School Students’ Motivational Regulation and TheirUse of Learning Strategies, Effort, and Classroom Performance’’, Learning and Individual Differences, 11(3): 281-300.

 • Yılmaz, E. (2007). ‘’Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısında Motivasyonun Rolü: Bartın İli Örneği’’, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

                                                                                                    
 • Article Statistics