ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA MEZUNLAR BULUŞMASI ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4306-4315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okullarda düzenlenen mezunlar buluşmasının örgüt kültürüne olan katkılarını belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları tarafından düzenlenen "mezunlar buluşması" etkinliğine ilişkin mezunların görüşleri alınmıştır. Nitel olarak yürütülen bu çalışmada kota örnekleme yöntemi kullanılarak 10 katılımcı seçilmiştir. Veriler, araştırmaya katılan mezunların, yarı yapılandırılmış soru formlarını doldurmalarıyla elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, görüşme soruları temele alınarak analiz edilmiş, her bir soru tema olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda "mezunlar buluşması" etkinliğinin, örgüt kültürünü ileten bir eylem ve araç görevi gördüğü söylenebilir. Aynı zamanda bu tür etkinliklerle okul, sosyal bir görev görmenin yanı sıra çeşitli sosyal yardımlaşmalara da aracılık etmektedir. Hem etkinliğe katılan mezunlar açısından hem de eğitimine devam eden öğrenciler açısından bu etkinlik çeşitli fırsatları da bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu etkinliklerin devamını sağlama konusunda yöneticilerin hassas davranmaları faydalı olabilir. Bu nedenle, okulların yıllık faaliyet planları arasında mezunlar buluşması etkinliğinin de düzenli olarak yer alması önerilebilir.Kurumsallaşma açısından bu tür etkinlikler faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to identify the contributions of "graduate meeting" activity to organizational culture. For this purpose, the opinions of the graduates related to the "graduates meeting" which is arranged by educational instutitions. The research was carried out on a qualitative basis and by using quota sampling method, 10 graduates were chosen as participants. The data were gathered by using semi-structured question forms filled by the participants. The data were analyzed with descriptive analysis technique. The data were analyzed in the basis of the questions in the forms and each question is accepted as a theme. As a result, "graduates meeting" can be said to act as an instrument and an action that transmits school culture. Also, with such kind of activities, school, as well as seeing a social function, madiates to social solidarity and welfare. This activity includes various opportunities for both graduates and students. Therefore, the administrators should behave more vulnurable in order to continue these activities. Therefore, it may be advisable that the activities of the graduate meeting take place regularly among the annual activity plans of schools. In terms of institutionalization, such kind of activities will be benaficial.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics