CHARLES WRIGHT MILLS, MICHEL FOUCAULT VE ERVING GOFFMAN’IN İKTİDARA İLİŞKİN TEMEL TEZLERİNİN MUKAYESESİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4229-4240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktidar, çağımızda ciddi bireysel ve toplumsal problemlere yol açan olgulardan biridir. Bugün toplumlarda başat hale gelen sosyal eşitsizlik, sefalet, yoksulluk, kölelik, şiddet, despotizm, adaletsizlik, yabancılaşma, yalnızlaşma ve duyarsızlaşma gibi ana sorunların köklerini kazdığımızda karşımıza hep iktidar çıkmaktadır. İktidar, bireylerin gündelik hayatlarına doğrudan müdahale eden ve toplum düzenine etki eden bir olgudur. İktidar, hem bireyler hem de toplumlar üzerinde taht kuran bir mekanizmadır. Toplumları biçimlendiren ve bireylerin hayatlarının odağında olan iktidar olgusu, kült sosyologlar ve sosyal teorisyenler tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Çağdaş sosyolojide iktidar üzerine kapsamlı ve ilgi çekici değerlendirme yapan düşünce ustalarının başında Charles Wright Mills, Michel Foucault ve Erving Goffman gelmektedir. Mills, iktidar denen gerçeği, “iktidar seçkinleri”; Foucault, “iktidar ilişkileri”; Goffman ise, “bütüncül kurumlar” çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu makalenin ana amacı, çağdaş sosyolojinin anahtar teorisyenlerinden olan ve modern topluma dönük eleştirel görüşleriyle tanınan Mills, Foucault ve Goffman’ın iktidara ilişkin temel tezlerinin mukayesesini yaparak, iktidarın neliğini bir nebze de olsa aydınlatmak ve iktidar olgusunun toplumların yapısı ve bireylerin dünyası üzerinde meydana getirdiği tahribatları gözler önüne sermektir.

Keywords

Abstract

Power is one of the phenomena that cause essential problems for the individual and society. Almost always, power is behind the dominant issues such as inequality, poverty, slavery, violence, despotism, injustice, alienation, isolation, and insensibility on all levels of the society. Power directly effects individual’s daily life as well as social order. Power is a structure that rules over both the individual and societies. Shaping the society and in the heart of individual life, power has been studied by many cult sociologists and social theoreticians on different levels. Charles Wright Mills, Michel Foucault, and Erving Goffman are among major critics who have produced extensive studies with challenging ideas among the modern sociology curriculum. According to this, Mills have analysed power in connection to “the power elite;” Foucault to “power relations;” and Goffman “total institution.” The main purpose of this article is to compare the critical ideas of these theoreticians of modern sociology who are known for their criticism addressed to the society, to explain the ontology of power, and to display the damage power may cause on the social structure and the individual’s inner world.

Keywords