İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA EDİNİLEN AKADEMİK BİLGİLERİ MÜZİK YOLUYLA PEKİŞTİRME YÖNTEMİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4252-4261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, binlerce yıl bilgi birikimlerini yeni nesillere aktararak gelişim göstermişlerdir. Bu nedenle eğitim, dünyanın her yerinde birinci sırada yer almaktadır. Bir bireyin öğrenmesi, bilgi edinmesi, iyi bir eğitimle olabilir. Dünyada her toplum, kendi bilgi birikimlerini, kültürel özelliklerini gelecek nesillere aktarmak için birçok metot ve uygulama yöntemleri geliştirme çabasındadır. Çünkü eğitim ve öğretim geçmiş nesillerde yaşayan insanların tecrübelerini, deneyimledikleri, birikimlerini gelecek nesillere aktarır. Öğrenme metotlarını geliştirmiş toplumlar, yaşadıkları çağın önünde refah bir yaşam sürme imkânına sahip olmuşlardır. Bu bakımdan toplumların gelişmesi ve yeniçağa ayak uydurması için eğitim ve öğretim şarttır. Ancak, uygulanan eğitim programları, özellikle sosyal alanlarda daha çok ezberci bir niteliğe sahiptir. Hatta bazı ülkelerde sosyal konular dışında fen bilimleri dahi ezberci yöntemlerle yapılmaktadır. Araştırma, inceleme ve uygulama (laboratuvar) yöntemleri çok zayıf kalmaktadır. Bu bağlamda insanlar, öğretinin kalıcı olması için farklı yöntem ve metotlar geliştirilmek zorundadır. Bu metot çerçevesinde sanat alanlarının insan üzerindeki etkisi değerlendirilerek geliştirilmesi önemli bir detaydır. Dünyanın her yerinde, sanat dalları içinde yer alan müziğin insan psikolojisin üzerinde en büyük katkıyı sağladığı anlayışı kabul görmektedir. İnsanoğlunun varoluşundan bu yana, müzik doğada en önemli öğreti aracı olmuştur. Bu çalışmamız, “Arı Biziz Balda Bizdedir-6” adlı TUBİTAK 4004- Proje kapsamında yapılan, ilköğretim öğrencilerinin katılım sağladığı eğitim etkinliklerinde uygulanmıştır. Etkinliklere katılım gösteren öğrencilere, proje kapsamında “Yığılca Bal Arısı” hakkında edindiği akademik bilgileri, oluşturduğumuz “müzik yoluyla pekiştirme yöntemi” uygulanmıştır. Yapılan çalışmamız, iköğretim müfredatlarında öğrencilere verilen bilgilerin ezberci yöntemden çıkartılarak, kalıcı bir hal almasını sağlamak amaçlanmıştır. Konuların pekiştirilmesine yönelik uyguladığımız yöntemin sonuçlarını tespit etmek için katılımcı gözlem tekniği kullanılmıştır. Yöntemin, kalıcı etkileri değerlendirilmiş ve yapılan tespitlerle yöntem kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Mankind has developed by transferring their knowledge to new generations for thousands of years. For this reason, education ranks first in every part of the world. An individual can learn, learn, or have a good education. Every society in the world is trying to develop many methods and application methods to convey their knowledge, cultural characteristics to future generations. Education and teaching will convey to future generations the experiences of experienced people in past generations. Societies that have developed learning methods have had the opportunity to lead a prosperous life before the age of their lives. Education and training are essential for the development of societies and for keeping up with the new age. However, the educational programs applied have a more miserable character, especially in social areas. Even in some countries science sciences are being made by means of memorizing other than social subjects. Research, examination and application (laboratory) methods are very weak. In this context, people have to develop different methods and methods to make the teaching permanent. It is an important aspect of this method to develop artistic areas by evaluating the effects on human beings. Everywhere in the world, the understanding that music in the branches of art provides the greatest contribution to human psychology is accepted. Music has grown from the existence of mankind, music has become the most important teaching tool in nature. This study was carried out in the educational activities organized by TUBITAK 4004- Project, "Bee Biziz Bizdedir-6", which is attended by elementary school students. The students who participated in the activities applied the academic knowledge about "Stacked Honey Bee-s" and the "reinforcement method through music" that we created. Our work is aimed to ensure that the information given to the students in the primary curriculum is removed from the memorization method and become permanent. Participatory observation techniques were used to determine the results of the method we used to consolidate the topics. The method has been evaluated the permanent effects and tried to prove the method by the determinations made.

Keywords