ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIĞI KARİYER ENGELLERİNİN KARİYER GELECEĞİNE ETKİSİ: KÜLTÜREL BOYUTLARIN ARACI ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 4241-4251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin algıladığı engel sayısı azaldıkça, kariyer geleceği hakkında daha iyimser düşüncelere sahip olduğu kariyer planlarındaki değişikliğe uyum gücünün yükseldiği ve daha gerçekçi kararlar alabildikleri söylenebilir. Çalışmada üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algılarında ulusal kültür boyutlarının etkisinin olacağı varsayılmıştır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin günümüzdeki değişimlerin de etkisiyle mesleki gelecekleri ile ilgili engellerinin kariyer geleceği algılarına etkisi bunda ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma ve erillik boyutunun önemli bir açıklayıcı olup olmadığı araştırmanın temel konusudur. Bu amaçla Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi 480 öğrencisinden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen 480 adet veriye korelasyon, hiyerarşik regresyon ve yem analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre “ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma boyutunun kariyer engelleri-kariyer geleceği ilişkisinde aracı değişken olduğu” yönündeki temel hipotezi destekleyici bulgular elde edilmiştir

Keywords

Abstract

As the number of obstacles perceived by the individual decreases, it can be said that they become more optimistic in terms of their future career, the ability to adapt to the changes in their career plans increases, and they are able to make more realistic decisions. In this study, it is assumed that university students may be influenced by the national cultural dimensions in future career perceptions. In this context, with the influence of present-day changes, the effect of university students' perceptions of their future careers on the future of their profession and whether, along with this, the avoidance of ambiguity and level of masculinity in our national culture is an important explanatory factor, is a fundamental part of this investigation. For the purpose of this study, a survey was conducted with the participation of 380 students from Munzur University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Correlation, hierarchical regression and a Structural Equation modelling analysis were applied to all 380 of the data obtained. According to the results of this analysis, the findings supporting the basic hypothesis obtained are "the level of avoidance from national cultural uncertainty is intermediary variable in relation to career obstacles and future careers"

Keywords


 • BARON, R. M. ve D. A. Kenny. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinctionin Social

 • BARON, R. M. ve D. A. Kenny. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinctionin SocialPsychological Research: Conceptual, Strategic, And Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), s. 1173-1182.

 • BHAGAT, Rabi S. (1999). Career Barriers: How People Experience, Overcome and Avoid Failure by Manuel London, The Academy of Management Review, 24 (1), 153-154.

 • CHAN, S. H. J., & MAİ, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover intentions, Journal of Vocational Behavior, 89, 130–139.

 • ERDOĞMUŞ, N. (2001). Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin etkinlikleri hakkında bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 131-142.

 • GUNKEL, M., SCHLAGEL, C., LANGELLA, I. M., PELUCHETTE, J.V, RESHETNEYAK, E. (2013).The Influence of National Culture on Business Students Career Attitudes an Analysis of Eight Countries, Zeitschriftfur Personal forschung, 27 (1), 47-68.

 • GÜN, G. (2017). Örgüt Kültürü Tiplerinin Mobbinge Etkisinde Lider-üye Etkileşiminin Aracılık rolü, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 62, 361-377.

 • GÜRBÜZ, S. ve Bekmezci M. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İştenAyrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık ve Düzenleyicilik Rolü, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41 (2), 189-213.

 • HARTUNG, P. J., PORFELİ, E. J., & VONDRACEK, F. W. (2005). Child vocational development: Areview and reconsideration, Journal of Vocational Behavior, 66, 385-419. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2004.05.006.

 • HOANG, H. (2008). Culture and Management: A study of Vıetnamese Cultural Influences on Managment Style, Capella University April.

 • HOFSTEDE, G. (1997). Culture and Organisations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its importance for Survival, McGraw-Hill.

 • HORST, A. C. Van der, KLEHE, U.-C., HEİJDEN, B., I.J.M. Van der. (2017). Adapting to a looming careertransition: How age and core individual differences interact , Journal of Vocational Behavior (99) ,132–145.İnandı, Y., Özkan, S. Peker, S. (2009). Kadın Öğretmenlerin Kariyer Geliştirme Engelleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Haziran.

 • JİANG, Z., HUB, X., WANG, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating efects of tenure and job self-effıcacy, Journal of Vocational Behavior (104), 59-71.

 • KALAFAT, T. (2014). Kariyer Geleceği Algısını Etkileyen Kişisel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Çalışması, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi.

 • KALAFAT, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk Örneklemi İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 2012, 169-179.

 • NİLES, S. G. ve Harris-BOWLSBEY, J. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri. (CareerDevelopment Interventions In The 21st Century, 4. B.), (Çev. Ed.), KORKUT, O.F., Ankara: Nobel Yayın.

 • ÖNCÜL, M. S, DENİZ, M., İNCE, A. R. (2016). Hofstede’nin Örgüt Kültürü Modelinin PotansiyelGirişimcilerin Yetiştiği Çevresel Özellikler Kapsamında Değerlendirilmesi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi Journal Of Academıc Approaches İlkbahar, 7 (1), 255-266.

 • PUNCH, R., CREED, P. A., HYDE, M. B. (2006). Career Barriers Perceived by Hard-of-HearingAdolescents: Implications for Practice From a Mixed-Methods Study, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11 (2), 24- 237.

 • SARGUT, A. Selami. (1994). Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi.SİYEZ, M.D., BELKIS, Ö. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Kariyer İyimserliği Ve Uyumluluğu İle Toplumsal Cinsiyet Algısı Arasındaki İlişki, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 279-284.

 • SPURK, D., KAUFFELD, S. LUISA, B. & Nora, N. (2015). Fostering Networking Behavior, CareerPlanning and Optimism, and Subjective Career Success: An Intervention Study, Journal of Vocational Behavior 87, 134-144.

 • SÜRÜCÜ, M. (2011). Mesleki Seçim Hedeflerinin Kariyer Engelleri ve Sosyal Bilişsel DeğişkenlerTarafından Yordanmasına İlişkin Bir Model Sınaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı, Ankara.

 • SMITH, S.(2004). Career Barriers among Information Technology Undergraduate Majors, Information Technology, Learning and Performance Journal, 22 (1), 49-56.

 • TEMEL, A., Yakın, M., Misci, S.(2006) Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması, Yönetim ve Ekonomi , Celal Bayar Üniversitesi İİBF, cilt:13 sayı:1.

 • TERZİ, A. R. (2000). Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım.

 • YÜKSEL, M. (2013). Örgütsel Politika, Hofstede'in Örgüt Kültürü Boyutları, İş Tutumları ve İş Çıktıları İlişkisi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi.

 • ULAŞ, Ö., ÖZDEMİR, S. (2017). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Kariyer EngellerininYordayıcıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), doi: 10.16986/HUJE.2017033806.

 • URBANAVİCİUTE, L., POCİUTE, B., KAİRYS, A, Liniauskaite, A. (2016). “Perceived career barriers andvocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects”, Journal of Vocational Behavior, Journal of Vocational Behavior, 92, 12–21.

 • ZACHER, H. (2015). Daily Manifestations of Career Adaptability: Relationships with job and Career Outcomes, Journal of Vocational Behavior, (91), 76–86.

                                                                                                    
 • Article Statistics