İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3683-3690
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel davranış araştırmalarında; iş doyumu, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık konuları giderek önem kazanmaya başlamıştır. İş doyumu, bireyin işlerinin ve iş deneyimlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan haz verici veya olumlu bir duygu durumu olarak karşımıza gelmektedir. Yönetici ve çalışanların iş ilişkileri çerçevesinde çeşitli etkileşimler sonucunda, birbirlerine karşı davranışsal tutarlılık boyutu içinde olmaları, örgütsel güvenin etkisini karşımıza getirmektedir. Bununla birlikte, örgütsel bağlılık konusundaki gelişmeler, geleneksel uygulamaların ötesinde koşulların gerçekleşmesi durumunda, örgütsel güven yaklaşımına dayalı iş doyumunu esas alan bir bağlılık anlayışını ortaya koymaktadır. Günümüzde öne çıkan bu durum, otel işletmeleri çalışanlarının belirli bir işyerine bağlanma istekleri arasında yaptığı işten doyum duygusu elde etmesine ve örgütsel güvenin etkisine bağlı bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; söz konusu tartışma sürecine katkı sağlamak, uluslararası otel işletmelerinde iş doyumu ile örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık üzerine etkisini incelemeye çalışmaktır. Bu amaçla, Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına hazırlanmış olan anket formu uygulanarak, iş doyumu ile örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık üzerine etkisindeki rolü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda ortaya çıkan bulgulara dayanılarak; uluslararası otel işletmelerinde iş doyumu ile örgütsel güvenin sağlanması durumunda, örgütsel bağlılığın arttırılması için neler yapılması gerektiği konusunda öneriler ortaya konulmuştur. Araştırma; iş doyumu ile örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi kapsamında uluslararası otel işletmelerinin uygulamaları için son derece önemli görülmektedir. Araştırmanın iş doyumu, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile ilgili uygulamalara ve söz konusu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Keywords

Abstract

Job satisfaction, organizational trust, and organizational commitment have become more and more important in research on organizational behaviour. Job satisfaction is a pleasant and positive emotion that results from the assessment of an individual’s work and work experiences. In the context of work relations, managers and employees need to be in behavioural consistency for organizational trust to emerge. Besides, organizational commitment stems from job satisfaction based on organizational trust. Today, it is dependent on hospitality employees’ job satisfaction and organizational trust. This study aims to contribute to the debate in question and look at the effects of job satisfaction and organizational trust on organizational commitment in international hospitality businesses. For this purpose, a questionnaire was administered to the employees of an four and five star hotel in Ankara in order to reveal the role of job satisfaction and organizational trust in the context of organizational commitment. Based on the research findings, suggestions are put forward on how to increase organizational commitment when job satisfaction and organizational trust are ensured in international hospitality businesses. The research is considered to be extremely significant in the context of international hotel practices for organizational commitment as affected by job satisfaction and organizational trust. It is also expected to contribute to job satisfaction, organizational trust, and organizational commitment practices, and relevant research.

Keywords