AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇOCUK İSTİSMARI VE KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu :
Number of pages: 3547-3567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk istismarı küresel ve ciddi bir sorundur. Gelişmiş ülkelerde bu sorunun çözümü için yapılan çalışmalar nispeten daha iyi durumdadır. Ancak tüm çalışmalara karşın bu sorunun sıfırlan-ması mümkün olamamıştır. Ayrıca bu sorun sade yasa sorunu olmayıp, kamu yönetiminin çok yönlü ve planlı bir biçimde çalışmasını, konuya ciddiyetle yaklaşmasını gerektirir. Avrupa Birliği (AB) yapı-lan hukuki düzenlemeler ve kamu yönetiminin çalışmaları bu sorunun azaltılmasını ve hatta kontrol altına alınmasını sağlamıştır denilebilir. Zira, AB yasal bağlamda önemli tedbirler almış ve bu sorun bir insan hakkı ihlali olarak görmüş ve bu bağlamında ele almış ve çeşitli standartlar getirmiştir. Ayrıca Avrupa Konseyi 2009 yılında “Şiddete Karşı Bütüncül Strateji Belgesini” yayınlamış ve Birlik ülkelerine hem yol göstermiş hem de işbirliği kapılarını açmıştır. Teknolojik gelişmelerin sunduğu iletişim ve ulaşım kolaylıklarının çocuk istismarı konusunda önemli ölçüde etkili olduğu ve sosyal yaranın büyümesine yol açtığı da bir gerçektir. Bu nedenle AB bu sorunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği hususunu öngörmüş ve üyelerini bu konuda desteklemiştir. AB, çocuk istismarı konusunun eğitimli ve bilinçli bir toplumla çözülebileceğinin bilincindedir. Pekçok konuda olduğu gibi bu hususta da kamu yönetiminin önemli sorumlulukları vardır. Çağımızın en önemli meselelerinden birisi olan çocuk istismarının ele alındığı bu makalede, AB bağlamında genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Child abuse is a global and serious question. In developed countries the work done to solve this problem is relatively better. However, it is not possible to reset this problem against all studies. In addition, this problem is not a simple law problem, but requires that the public administration work in a multi-faceted and planned manner and take serious consideration of the issue. The legal arrange-ments made by the European Union (EU) and the efforts of the public administration can be said to reduce or even control this problem. Because the EU has taken important measures in the legal context and has seen this issue as a violation of human rights and has taken it in this context and has set vari-ous standards. In addition, the Council of Europe published the "Integrated Strategic Document Against Violence" in 2009, and it has guided the Union countries and opened the doors of cooperation. It is also a fact that the communication and transportation facilities offered by technological developments are important in terms of child abuse and lead to the growth of social welfare. For this reason, the EU has foreseen the need to address this issue in a holistic approach and has supported its members on this issue. The EU is aware that the issue of child abuse can be solved with an educated and conscious society. Public administration has important responsibilities in this issue as it is in many subjects. In this article, which deals with child abuse, one of the most important issues of our era, we tried to present an overview of the EU context.

Keywords


 • Acehan, Selen, Ayşegül Bilen, Mehmet Oğuzhan Ay, Müge Gülen, Akkan Avcı, Ferhat İçme (2013);

 • Acehan, Selen, Ayşegül Bilen, Mehmet Oğuzhan Ay, Müge Gülen, Akkan Avcı, Ferhat İçme (2013);“Çocuk İstismarı ve İhmalinin Değerlendirilmesi”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Cilt: 22 Sayı. 4, s.591- 614.

 • Akıncı, Füsun Sokullu (2013); “İstismar Mağduru Çocukların Suç Sonrası Sorunları ve HukuksalKorunmaları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Cilt 19, Sayı 2, s. s.3-15.

 • Akyel, Muhammet Ali (2017); Fransa Çocuk Adalet Sisteminin İdari Yapısı, Adalet Bakanlığı, MağdurHakları Daire Başkanlığı Yay., Ankara.Alpaslan, Ahmet Hamdi (2014); “Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar”, Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, s.194-201.

 • Altundiş, Mehmet (2016); “Tıbbî Kişisel Verilerin Tutulması ve Korunması Yükümlülüğü ve İdarenin BuYükümlülüğü Yerine Getirmesinden Doğan Sorumluluğu”,Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 7, Sayı 28, s.313-351.

 • Altuntaş, Öykü (2016); “Batı'da Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Nasıl Cezalandırılıyor?” 1 Kasım 2016: http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37801935 (ET: 4 Nisan 2018).

 • Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (13 Aralık 2011).

 • Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi (2016-2021), Çocukların İnsan Hakları, Avrupa Konseyi.http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/5422b041369dc316585c0d87/Avrupa%20Konseyi%20Cocuk%20Hak lari%20Strateji%20Belgesi.pdf (ET: 27 Mayıs 2018).

 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (2014); “Yerel yönetimler: Çocuklara YönelikCinsel Şiddeti Durdurmak İçin Bir Anlaşma”, Nisan 2014, s.1-26.http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/KongrePakt-PRINT.pdf (ET: 4 Nisan 2018).

 • Berghan, Selin (2014), Türkiye’de Çocuğa karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği, s.1-35.

 • Beyazıt, Utku ve Aynur Bütün Ayhan (2015); “Türkiye’de Yapılmış Çocuğun Mağdur Olduğu Cinselİstismar Olgularını Konu Alan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 31 , p. 443-453.

 • Binici, Murat (2017); Kanada Yargı, Mağdur Destek ve Adil Yardım Sistemi, Adalet Bakanlığı MağdurBirleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Unicef Yay., 2004. http://www.unicefturk.org (ET: 25 Ocak 2018).

 • Bulut, Sefa (2016); “Çocuk Cinsel İstismarı Hakkında Bir Derleme”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt: III, Sayı:28, s.139-156.

 • Council of Europe Convention (2012); Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Council of Europe Publishing, October. https://rm.coe.int/168046e1e1 (ET: 2 Mart 2018).

 • Council of Europe (2017); “Human Rights Activism and the Role of NGOs”, p.1-8.https://www.coe.int/en/web/compass/human-rights-activism-and-the-role-of-ngos (ET: 18 Haziran 2018).

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2017); Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı: 2017-2023, 1.Baskı, ÇSGB- Çalışma Genel Müdürlüğü Yay., Ankara.

 • Çocuk Hakları Sözleşmesi, https://cocukmeclisi.ibb.istanbul/cocuk-haklari-sozlesmesi/ (ET: 30 Mart 2018).

 • Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017); Avrupa BirliğiTürkiye Delegasyonu, Ankara.https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/201704/EU%20Guidelines%20Rights%20of%20Child_v5e.pdf(ET: 16 Haziran 2018).

 • Dimitrova-Stull, Anna (2014); Violence towards children in the EU Current situation, European Union, EPRS | European Parliamentary Research Service, Members' Research Service November, p.1-24.

 • European Commission (2017); “Report From the Commission to the European Parliament and the Council”,(Avrupa Parlamentosu ve Konsey İçin Komisyon Raporu) p.1-17.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/statistical-report-on-use-of-ecris_june2017_en.pdf (ET: 18Haziran 2018).European e-Justice, Criminal Records, Last update: 20 Kasım 2017, p.1-14.

 • https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-en.do (18 Haziran 2018).

 • Dubowitz, Howard (2017); Child sexual abuse and exploitation—A global glimpse, Child Abuse & Neglect 66, p.2–8.

 • Eğitim-Sen (2015); Çocuk İhmali ve İstismarı, Ankara,

 • Erdem, Mustafa Ruhan (2013), “Lizbon Antlaşması ve Avrupa Ceza Hukuku’nun Geleceği”, Journal of Yaşar University, Özel Sayı: 8, s.1019-1098

 • Fırat, Sunay (2007); “İstismara ve İhmale Uğramış Çocukların Tedavi ve Rehabilitasyonu: Bir YataklıMerkez Modeli”, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adlî Tıp Anabilim Dalı, Adana, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.1-149.

 • Finkelhor, David (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 18, 5, 409-417. doi: 10.1016/0145-2134(94)90026-4

 • International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, (Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Topluluğu); https://www.ispcan.org/ (ET: 2 Mart 2018).

 • Korkmazlar Oral, Ümran- Pınar Engin ve Zeynep Büyükyazıcı (2010); Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aileİçi Şiddet Araştırması: Özet Rapor, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayıns.1-42; http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/cocuk-istismari-raporu-tr.pdf (ET: 21 Eylül 2017).

 • Küçük, Tevfik Sönmez; “Bir Ceza Hukuku Yaptırımı Olarak Zorunlu Kastrasyonun Anayasa Hukuku Açısından İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Sayı: 4, 2015, s.297-322.

 • Küçükkaraca, Nilgün ve Hande Albayrak (2016); “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Hegemonik Erkeklik Algısı: Neden Sonuç İlişkisi Üzerine Bir Tartışma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, s.85-108.

 • Mamur Işıkçı, Yasemin (2017); “Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.40-64.

 • McElvaney, Rosaleen and Kevin Lalor, (2014); Child Abuse in Europe. In J. Conte (Ed.), Child Abuse andNeglect Worldwide, Vol. 2, p.1-29. Santa Barbara, CA: Praeger. https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=aaschsslbk (ET: 2 Mart 2018).

 • Nasıroğlu, Serhat (2014); “Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 6, Sayı 1, s.67-78.

 • NGOs-European Commission, “The role of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Combating Discrimination”, p.23-35. https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm? (ET: 18 Haziran 2018).

 • Pereda, Noemí- Georgina Guilera - Maria Forns and Juana Gómez-Benito (2009); The prevalence of childsexual abuse in community and student samples: A meta-analysis, Clinical Psychology Review, 29, p.328– 338.

 • Pinheiro, Paulo Sérgio (2006); World Report on Violence Against Children, Designed by the United NationsPublishing Services, UN Geneva (BM Cenevre),https://www.crin.org/en/docs/UNVAC_World_Report_on_Violence_against_Children.pdf (ET: 18 HaziranPişi, Diğdem (2013); “İstismar ve İhmale Uğrayan Çocukların Psiko-Sosyal Özellikleri”, Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.1-207.

 • Sanderson, Christiane (2010); Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Tacizden Korunma Rehberi, Çev: Asiye Hekimoğlu Gül ve Filiz Şar, 1. Baskı, İstanbul; Sistem Yayıncılık.

 • Scherrer, Amandine and Wouter van Ballegooij, (2017); Combating Sexual Abuse of Children Directive2011/93/EU, European Implementation Assessment (European Parliament: Çocukların Cinsel İstismarıylaMücadele Yönergesi), April 2017.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.p df (ET: 2 Mart 2018).

 • Sethi, Dinesh, Mark Bellis, Karen Hughes, Ruth Gilbert, Francesco Mitis, Gauden Galea, European report onpreventing child maltreatment, World Health Organization, Regional Office for Europe. 2013. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-

 • Maltreatment.pdf (ET: 2 Mart 2018).

 • Şirin, Memduh Cemil (2016); Çocuğun Cinsel İstismarı-Ceza Kanunu Maddesi- Raporu, Çocuk Hukuku Bakışıyla Cinsel İstismar, Rapor No:17, İstanbul, Çocuk Vakfı Çocuk Araştırmaları Merkezi Yay.

 • Tıraşçı, Yaşar ve Süleyman Gören (2007); “Çocuk İstismarı ve İhmali”, Dicle Tıp Dergisi, Cilt:34, Sayı: 1, s.70-74.

 • Topçu, Sedat (2009); Silinmeyen İzler, 1. Baskı, Ankara, Phoenix Yay.

 • Türkarslan, Süleyman (2014); “Adlî Sicil Kayıtlarının Hukukî Niteliği ve Silinme Koşulları”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 4, s.19-46.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (2014); Mağdur Hakları İnceleme Raporu, Ankara.

 • Uğurlu, Zeynep ve İpek Aksoy Gülsen (2014); “Çocuk Hakları ve Hukuki Bağlamda Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunması”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 1, s. 1-24.

 • UNICEF (2015); Cinsel İstismar Mağduru Çocuklara Bakım Kılavuzu, Uluslararası Kurtarma Komitesi Yayını, Çev. Mehtap Aral, Ed. Kamil Kurtul, 1. Baskı, New York, USA.

 • UNICEF (2014a); Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, (UNICEF), Division of Data, Research and Policy, September 2014, New York, NY 10017, USA.

 • UNICEF (2014); Ending Violence Against: Six Strategies for Action, September, UNICEF (United NationsChildren’s Fund) New York, USA.https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Violence_Against_Children_Six_strategies_for_action_E N_9_Oct_2014.pdf (18 Haziran 2018).

 • U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families Administration onChildren, Youth and Families Children’s Bureau. Child Maltreatment Prevention: Past, Present, and Future.2011 Raporu. https://www.chapinhall.org/sites/default/files/publications/cm_prevention.pdf (ET: 19 OcakU.S. Department of Health & Human Services Administration for Children and Families Administration onChildren, Youth and Families Children’s Bureau. Child Maltreatment. 23.Yıllık Rapor 2012. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2012.pdf (19 Ocak 2018).

 • Children, Youth and Families Children’s Bureau. Child Maltreatment. 24. Yıl Raporu 2013. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2013.pdf (ET: 19 Ocak 2018).

 • Children, Youth and Families Children’s Bureau. Child Maltreatment. 25. Yıl Raporu 2014. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2014.pdf (ET: 19 Ocak 2018).

 • Children, Youth and Families Children’s Bureau. Child Maltreatment. 26.Yıllık Rapor 2015. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2015.pdf (20 Ocak 2018).

 • Vatansever, Ülfet, Rıdvan Duran, Emel Yolsal, Nükhet Aladağ, Naci Öner, Betül Biner, SerapKarasalihoğlu (2004); “Pediatrik Acilde Çocuk İstismarı ve İhmali Olasılığını Akılda Tutalım”, Türk Pediatri Arşivi, 39: 120-124.

 • Yarar, Fulya ve Füsun Yarış (2011); “Birinci Basamakta Çocuk İstismar› ve İhmaline Yaklaşım”, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, s.178-183.

 • Yıldız, Sevil (2009); “Uluslar arası ve Ulusal Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İnternet Üzerinde Çocuk Pornografisi”, Akademia Dergisi, (Erciyes Üniversitesi İletişim, Fakültesi Dergisi), s.180-196.

 • Yılmaz Irmak, Türkan (2008); “ Çocuk İstismarı ve İhmalinin Yaygınlığı ve Dayanıklılıkla İlişkiliFaktörler”; Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.1-241.

 • http://www.haberturk.com/gundem/haber/1218043-turkiyenin-cocuga-cinsel-istismar-tablosu (ET: 3 Ekim https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2013.pdf (ET: 18 Ocak 2018): 24. Yıllık Rapor.

 • https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2014.pdf (ET: 19 Ocak 2018): 25. Yıllık Rapor.https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2015.pdf (20 Ocak 2018): 26. Yıllık Rapor.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542139/EPRS_IDA(2014)542139_EN.pdf (ET:2 Mart 2018).

 • http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org/neden-bu-kampanya (2 Mart 2018).

 • https://cocukmeclisi.ibb.istanbul/cocuk-haklari-sozlesmesi/ (ET: 30 Mart 2018).

 • https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2014/magdur_haklari_incelemeraporu.pdf (ET: 16 (16 Haziran 2018).

 • https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european- criminal-records-information-system-ecris_en (ET: 18 Haziran 2018).

 • https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/statistical-report-on-use-of-ecris_june2017_en.pdf (ET: 18 Haziranhttp://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf (20 Haziran 2018).

                                                                                                    
 • Article Statistics