SİMGESEL SERMAYE KAPİTALİZME KARŞI ETKİLİ BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? YOKSA İNSANIN ÇIKARINA DÜŞKÜN BİR VARLIK OLDUĞUNU KABUL ETMEK Mİ GEREKİR?

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu :
Number of pages: 3308-3315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik çıkarı dışlayan bundan da belli bir şeref, onur duygusu sağlayan ve Bourdieu tarafından kapitalizme, onun işleyiş mantığına karşı bir çare olarak sunulan simgesel sermayenin geçerli olduğu alanları ya da ilişkileri, onlardaki meydana gelen değişiklikleri göstermek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bunun için öncelikle hediye-karşı hediye ilişkisinde, dinsel, ailevî, bilimsel, sanatsal alanlardaki münasebetlerde, sevgililer arasındaki ilişkilerde ve sermaye sahiplerinin çeşitli ortaklıklarında simgesel sermayenin nasıl bir işleyişe sahip olduğu izah edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra tüm bu bahsedilen alanlarda ya da ilişkilerde önemli dönüşümlerin gerçekleştiği ve simgesel sermayenin homoeconomicus’un çıkarcı mantığına tabi hale geldiği gösterilmiştir. Bu durumun en temelde insanın, ilkel topluluklar dahil uygarlığın başlangıcından beri çıkarına düşkün olmasıyla ilişkili olduğu çeşitli etnografik çalışmalara, kil tabletlere ve yazılı diğer kaynaklara müracaat edilerek delillendirilmeye çalışılmıştır. Kapitalizme karşı etkili bir mücadele yöntemi ortaya koymak ya da onun olumsuz etkileri azaltılmak isteniyorsa insanın çıkarına düşkün bir varlık olduğu gerçeğinin dikkate alınması gerektiği aksi takdirde geçerli ve uygulanabilir somut bir çözüme ulaşılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is aim of this study to show the areas or relationships in which symbolic capital is valid, which provides a sense of pride and honor, and which is presented by Bourdieu as remedy against the capitalism, its operating logic and changes taking place in them. For this, first of all it was attempted to explain how symbolic capital has a function in relations of gift-counter gift, of religious, family, scientific, artistic fields, of relationships among lovers and various partnerships of capital owners. Later, it has been shown that significant transformations have taken place in all these mentioned areas or relationships and symbolic capital has become subject to the interested logic of homoeconomicus. It has been attempted to prove by applying to various ethnographic studies, clay tablets and other written sources that this case is related primarily with the fact that human is fond of to his interest including primitive communities, since the beginning of civilization. It has been reached as a result that in order to put an effective method of struggle against capitalism, or to be wanted to reduce its negative effects, it must be taken into consideration that human is fond of to his interest otherwise a valid and applicable concrete solution can not be achieved.

Keywords


 • Adorno, T. W. (2011). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi, Çev: Nihat Ülner-Mustafa Tüzel-Elçin Gen,

 • Adorno, T. W. (2011). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi, Çev: Nihat Ülner-Mustafa Tüzel-Elçin Gen, İletişim Yayınları, VI. Baskı, İstanbul.

 • Althusser, L. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Alp Tümertekin, İthaki Yayınları, IV. Baskı, İstanbul.

 • Best, S. & Douglas K. (2011). Postmodern Teori, Çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, II. Baskı, İstanbul.Bottéro, J. (2005). “Astroloji Mezopotamya’da Doğdu”. (Edit. Jean Bottéro), Eski Yakındoğu: Sümer’denKutsal Kitap’a, Çev: Adnan Kâhiloğulları-Pınar Güzelyürek-Lale Arslan Özcan, ss. 186-199, Dost Yayınevi,Bottéro, J. (2012). Mezopotamya: Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev: Mehmet Emin Özcan-Ayten Er, II. Baskı, Dostkitabevi Yayınları, Ankara.

 • Bourdieu, P. (2006a). Karşı Ateşler, Çev: Halime Yücel, YKY, İstanbul.

 • Bourdieu, P. (2006b). Pratik Nedenler, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayın, II. Baskı, İstanbul.Bourdieu, P. (2006c). Sanatın Kuralları, Çev: Necmettin Kâmil Sevil, YKY, II. Baskı, İstanbul.

 • Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm, Çev: Bediz Yılmaz, Bağlam Yayıncılık, II. Baskı, İstanbul.

 • Bourdieu, P. & Loic J. D. W. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev: Nazlı Ökten, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Çığ, M. İ. (1996). Sumerli Ludingirra, Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • Ford, H. (2008). Beynelminel Yahudi, Çev: Hacasan Yüncü, Etkin Kitaplar, İstanbul.

 • Göker, E. (2007). “‘Ekonomik İndirgemeci’ Mi Dediniz?”. (Edit. Güney Çeğin, Emrah Göker-Alim Arlı- Ümit Tatlıcan), ss. 277-301, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Hoca A. Y. (2010). Divan-ı Hikmet, Hazırlayan Hayati Bice, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara. Horkheimer, M. (2005). Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Çev: Mustafa Tüzel, YKY, İstanbul.

 • Jameson, F. (2008). Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Çev: Nuri Plümer-Abdülkadir Gölcü, Nirengi Kitap, Ankara.

 • Kaya, A. (2007). “Pierre Bourdieu’nun Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı”, (Edit. Güney Çeğin, Emrah Göker-Alim Arlı-Ümit Tatlıcan), Ocak ve Zanaat, ss. 397-419, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Kafka, F. (2012). Babaya Mektup, Çev: Cemal Ener, Can Yayınları, VI. Basım, İstanbul

 • Lévi-Strauss, C. (2005). “Marcel Mauss’un Eserine Giriş”, Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss, Çev: Özcan Doğan, ss. 15-53, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

 • Lyotard, J.-F. (2003). Political Writings, Translated by Bill Readings with Kevin Paul Geiman, Foreword and Notes by Bill Readings, UCL Press, London.

 • Lyotard, J.-F. (2014). Coşku: Tarihin Kantçı Kritiği, Çev: Emine Sarıkartal, İthaki Yayınları, İstanbul.Lyotard, J.-F. & Thebaud, J.-L. (2014). Hakkıyla, Çev: Emine Sarıkartal, İthaki Yayınları, İstanbul.

 • Marx, K. (2008). Kapital’e Ek: Dolaysız Üretim Sürecinin Sonuçları, Çev: Mustafa Topal, Ceylan Yayınları, II. Baskı, İstanbul.

 • Mauss, M. (2005). Sosyoloji ve Antropoloji, Çev: Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 • Öz, E. (2014). Kültepe metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Swartz, D. (2011). Kültür ve İktidar, Çev: Elçin Gen, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Soylu, Ü. (2015). “Franz Kafka’nın Dönüşüm Adlı Eserinin Uzun Öykü ve Televizyon Filmi Olarak Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55(1), 325-342.

 • Tokdemir, Z. A. & Elif D. (2004). “Franz Kafka ve Die Werwandlung (Değişim) İsimli Eseri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(11), sayfa aralığı belirtilmemiştir.

 • Weber, M. (2012). Ekonomi ve Toplum 1, Çev: Latif Boyacı, Yarın Yayınları, İstanbul.

 • Yusuf H. H. (1959). Kutadgu Bilig II: Tercüme, Çev: Reşid Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu Basımevi,

                                                                                                    
 • Article Statistics