HASTANE VERİ GİRİŞ PERSONELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3020-3025
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumun değer ve hedeflerini sahiplenmede güçlü inançlarının olması, kurumları adına gayret göstermeleri ve kurumdaki görevlerinin devamında istekli olmalarıdır. Sağlık sisteminin önemli problemlerinden biri, sağlık çalışanlarının kurumlarına ve mesleklerine olan pozitif yaklaşım ve davranışlarındaki azalmadır. Örgütsel bağlılık, bir kurumun verimliliğinin artırılmasında ve geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Çalışmadaki hedef, TEV Sultanbeyli Devlet Hastanesinde çalışan veri giriş personellerinin örgütsel bağlılık düzeylerini saptamak ve demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma kapsamında 126 veri giriş personellerinin çalıştıkları devlet hastanesine olan bağlılık düzeylerini saptamak için Allen ve Meyer tarafından geliştirilen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık üç kısımda değerlendirilmiştir. Bunlar; duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıktır. Bu çerçevede veri giriş personellerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ölçülmüştür. Veri giriş personellerinin bağlılık düzeylerinde demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir. Çalışmada saptanan bulgular ile; veri giriş personellerinin örgütsel bağlılıklarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Veri giriş personellerinin duygusal bağlılık düzeylerinde cinsiyet, medeni durum ve yaş gruplarına göre anlamlı farklılık olduğu, ancak hizmet süresi ile örgütsel bağlılık düzeyinde anlamlı fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Organizational commitment is the willingness of employees to have strong beliefs in their ownership of the organization's values and goals, to make efforts on behalf of its institutions, and to continue its duties in the organization. One of the major problems of the healthcare system is the reduction in the positive attitudes and behaviors of healthcare professionals to their institutions and professions. Organizational commitment is crucial in enhancing and improving the efficiency of an organization. The aim of the study is to determine organizational commitment levels of data entry personnel working at TEV Sultanbeyli State Hospital and to investigate whether there is a significant difference according to demographic characteristics. The Three Dimensional Organizational Commitment Scale developed by Meyer and Allen, is used to determine the level of commitment of 126 data entry personnel. Organizational commitment is aveluated in three parts. These; Affective, continuance and normative committent. Organizational commitment levels of data entry personnel were measured in this framework. Data input staffs were analyzed for their level of commitment according to their demographic characteristics. With the findings of the study; the organizational commitment of the data entry staff is moderate. It was observed that there was a significant difference in the emotional attachment levels of the data entry personnel according to gender, marital status and age groups, but there was no significant difference in the duration of service and organizational commitment.

Keywords