ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARI İLE EBEVEYNLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2756-2770
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, çocukların problem davranışları ile ebeveynlerinin kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde; ebeveynlerin kişilik özelliklerinin ve çocukların problem davranışlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Avrupa Yakası’ndaki Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinden basit seçkisiz örnekleme modeliyle seçilmiş 15 okul öncesi eğitim kurumunda (4 devlet, 11 özel) eğitim görmekte olan 4-6 yaş grubu 315 çocuk ve ebeveynlerinden oluşmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Bilgi Formu, Uluslararası Kişilik Envanteri ve Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS–2)’dir. Araştırma için toplanan veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyledir: Ebeveynlerin kişilik özellikleri ile çocukların problem davranışları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Ebeveynlerin kişilik özellikleri ebeveynin çalışma durumuna ve sahip olunan çocuk sayısına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Çocukların problem davranışları ise ailedeki çocuk sayısına göre farklılaşmazken; devam edilen anaokul türüne, annenin çalışma durumuna ve ailenin gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between the personality characteristics of parents and the problem behaviours of the children. Within the scope of this basic aim; it is surveyed that if the personality characteristics of parents and the problem behaviours of their children differentiates or not according to several variables. The sample which is regulated in accordance of the relational screening model is consisted of the 315 children in the 4-6 age group and their parents which are getting education in 15 preschool education institutions (4 public and 11 private) that are located in European side of İstanbul province; Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece and Esenler districts by simple random sampling method in 2016-2017 academic year. The data collection tools are; Information Form, International Personality Inventory-Short Version (IPISV) and Preschool and Kindergarten Behaviour Scales-2 (PKBS-2). The data collected for the research were analyzed using SPSS 22 program. The findings obtained from the research are as follows: There is a significant relationship between the personality characteristics of parents and the problem behaviours of their children. Personality characteristics of parents differentiate in significant levels according to the employment status, number of children they have. The problem behaviours of the children differentiate in significant levels according to the type of preschool, the employment status of mother and the level of income; but not differentiate in significant levels according to the number of children in family.

Keywords