YATILI BÖLGE VE GÜNDÜZLÜ ORTAOKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2707-2719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, yatılı bölge ortaokulunda ve gündüzlü okullarda eğitim gören ortaokul öğrencilerinin benlik saygılarının bazı değişkenlere göre farklılaşmanın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu 598 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi formu" ve Piers ve Harris (1964) tarafından Amerika’da geliştirilen "Kendim Hakkında düşüncelerim" adıyla anılan Öner (1996) ve Çataklı (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan, çocukların kendilerine yönelik düşünce, duygu ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlayan “Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Veriler 2015-2016 eğitim öğretim yılında Balıkesir ilinde toplanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin analizinde frekans, yüzde dağılımı, ortalama ve standart sapmalar belirlenmiştir. Benlik saygısının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz t-testi ve ANOVA yapılmıştır. Verilerin analizinde. 05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 8. sınıfa devam eden öğrencilerin benlik saygıları 6. ve 7. sınıf öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin benlik saygısı puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı saptanmıştır. Okul değişkenine göre öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri gündüzlü okuyanların lehine anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Ailesinin gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin benlik saygılarının, düşük gelirli ailenin çocuklarına benlik saygılarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Anne baba eğitim durumlarına göre öğrencilerin benlik saygılarının anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre benlik saygısını artırıcı okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini arttırıcı çeşitli düzeyde psikoeğitim ve grup rehberli etkinlikleri yapılabilir.

Keywords

Abstract

In this investigation, if there is any differentiation of self-esteem of the students having education at the secondary boarding schools and secondary day schools is examined. The study group consisted of 598 secondary school students. The data was collected in Balıkesir during 2015-2016 education year by using "Personal Data Form" and " the Piers-Harris Children?s Self-Concept Scale" (PH-CSCS), known as "thoughts of my self" which is aimed to show the personel thoughts, emotions and attitudes of the children themselves, adopted into Turkish by Öner (1996) and Çataklı (1985). In the analyses of the demographic features frequency, percentage distrubition and standart deviations were determined. Unrelated t-test and ANOVA were used to determine weather self-esteem differs according to the demographic variables. Analizing the data at least .05 relevance level was determined. In the conclusion of the research self-esteem levels of the students attending 8th grade was significanly high compared with the students attending 7th and 6th grade. No meaningful differentiation was found according to the gender variable. According to the school variable students' self-esteem levels are meaningfully higher compared with the ones attending boarding schools. Students with higher levels of family income are found to have higher self-esteem levels compared with the students having lower family income. According to the education levels of the families of the students self-esteem levels are meaningfully different.With the data found via this research self-esteem enrichment programs in psycological counselling and guidance services and in order to enrich self-improvement of the students psycoeducation and group guided activities can be done.

Keywords