KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE BÜROKRAT DAVRANIŞI, YOLSUZLUKLAR ve ŞEFFAFLIK

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 4027-4041
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihin ilk dönemlerinden beri bürokrasi ülkelerin ve toplumların idaresinde kendini göstererek, tarih boyunca etkinliğini ve çalışma sistemini devam ettirmiş ve günümüze kadar da gerekliliğini koruyarak vazgeçilmezliğini sağlamıştır. Günümüzde bürokrasi deyince akıllarda kırtasiyecilik, sorumluluk almaktan kaçınma, işlerin yavaş yürütülmesi, keyfi kararlar alma hatta idari yoldan baskı yapma türünden anlamlar çıkmaktadır. Kamu Tercihi Teorisi, bürokrasinin içinde yer alan aktörlerin kamu yönetiminin eksik ve aksak çalışmasına etki ettiği hususları incelemeye çalışırken “kamunun başarısızlığı” temel prensibinden hareket etmektedir. Kamu tercihi teorisyenlerince yapılan çalışmalar arasında bazı farklılıklar bulunmasına rağmen temel hareket noktaları, bürokratların rasyonel ve özel çıkar maksimizasyonu peşinde koşan bireyler olduğu varsayımıdır. Bu nedenle, bürokrasi kavramının oluşumunda temel rol sahibi ve uygulayıcısı kabul edilen bürokratların davranışlarının şekillenmesine neden olan “bürokrat davranışı” anlayışının incelenmesi ve var olan aksaklığın düzeltilebilmesi adına yapılabilecekler hususunda fikirler ifade edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the early days of history, the bureaucracy has shown itself in the administration of the countries and societies, has maintained its efficiency and working system throughout history and has maintained its necessity by maintaining its necessity as much as it is daily. Nowadays, bureaucracy has meanings like paperwork, avoidance of responsibilities, slow execution, arbitrary decisions and even administrative pressure. The Public Choice Theory is based on the basic principle of "failure of the public" while trying to examine the fact that the actors involved in the bureaucracy have an impact on the lack of public administration. Although there are some differences between the studies of public choice theorists, the main points of movement are the assumption that bureaucrats are individuals pursuing rational and private interest maximization. For this reason, it has been tried to express opinions about the examination of the concept of "bureaucrat behavior" which causes the behavior of the bureaucrats who are considered to be the main role and practitioner in the formation of the bureaucracy concept to be shaped and to be able to be done in order to correct the existing bureaucracy.

Keywords


 • AĞCA, İmran Kürşat (2008), Eleştirel Bir Yaklaşımla Uluslararası Örgütlerin Yolsuzlukla Mücadele

 • AĞCA, İmran Kürşat (2008), Eleştirel Bir Yaklaşımla Uluslararası Örgütlerin Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi

 • AKÇAKAYA, Murat (2016), Bürokrasi Kuramları ve Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Sorunlar, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, ss.669-693

 • AKÇAGÜNDÜZ, Emre (2010), Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye Üzerine Olan Etkisi Üzerine Bir İnceleme, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss.29-35

 • AKTAN, Coşkun Can (2014), Yolsuzluğun Politik İktisadı, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, No:1, ss.60-72

 • AKTAN, Coşkun Can (1994), Temiz Toplum ve Temiz Siyaset, İstanbul: T Yayınları

 • BAKIRTAŞ, İbrahim (1999), Kamu Harcamaları Üzerinde Bürokratik Gücün Belirleyici Unsurlarının Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ss.1-23

 • BUCHANAN, James M. (1983), Politics Without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory andIts Normative Implication, Çeviren, C. Can. Aktan, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, İstanbul, Mart, ss. 37-49.

 • BÜKER, Hasan (2012), Bürokratlar Ne İster? Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi Çerçevesinde Bürokratik Davranış Kuramlarına Bakış, Türk İdare Dergisi, Sayı 474, ss.35-54

 • ÇELEBİ, Kemal (2000), Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Emek Matbaası, Manisa

 • ÇULPAN, Refik(1980), Bürokratik Sistemin Yozlaşması, Amme İdaresi Dergisi, C. 13, Sayı 2, ss.31-45.

 • DEMİRER, Yücel & YILMAZ, Binhan Elif (2009), Yolsuzluk Araştırmaları Üzerine Siyasal Eksenli Notlar, Kocaeli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 5, Sayı 7, ss.49-66

 • DİLEYİCİ, Dilek & ÖZKIVRAK, Özlem (2010), Bütçe Anlayışındaki Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin Erozyonu ve Açık Bütçe Politikası, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, No 2, ss.1-23

 • DURA, Yahya Can (2006), Kamu Tercihi Teorisinde Etkinlik Problemi, Türk İdare Dergisi, ss.107-117

 • FRİEDRİCH, Carl (1989), Corruption Concepts in Historical Perspective, A. Heidenheimer, M. Johnston ve V.T. LeVine (Ed.), Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, pp. 15-23

 • GÖKÇE, Orhan & ŞAHİN, Ali (2002), 21. Yüzyılda Türk Bürokrasisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, ss.1-27

 • GÜLTEKİN, Saadettin (2015), Etik Yönetim Yolsuzluk ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 7, Sayı 14, ss.399-421

 • HASDEMİR, İsmail (2006), Sosyolojik Bakış Açısıyla Yolsuzluk Olgusu, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 • İZCİ, Ferit & BOZDOĞAN, Selim (2016), Türk Kamu Yönetiminde Bir Problem Olarak Bürokrasi Siyaset İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 34, ss.33-46

 • KUZEY, Pelin (2003). Şeffaflık ve İyi Yönetişim- İyi Yönetişimin Temel Unsurları, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayını

 • ORCHARD, Lionel & STRETTON, Hugh (1997), Public Choice, Cambridge Journal of Economics, Volume 21, Issue 3, pp.409-430.

 • ÖZER, M. Akif & ÖZER Burak (2017), “Parlamenter ve Başkanlık Sistemleri Arasında Konumunu Arayan Bürokrasi”, Strategic Public Management Journal Volume 3, Special Issue, pp. 17-34

 • PETERS, B. Guy (1981), “The Problem of Bureaucratic Government”, The Journal of Politics, Volume 43, No 1, pp.56-82

 • PRENDERGAST, Canice (2003), The Limits of Bureaucratic Efficiency, The Journal of Political Economy, Volume 111, No 5, pp. 929-958

 • SHAH, Anwar (2006), Corruption and Decentralized Public Governance, World Bank Policy Research Working Paper, No: 3824, pp. 1-28.

 • SÜREKLİ Nilüfer Canan (2013), Kamu Yönetiminde Açıklık/Şeffaflık Anlayışı Çerçevesinde Bilgi EdinmeHakkı ve Türkiye’de Kamu Yönetimine Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 • ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe & ŞATAF, Ceyda (2013), Kamu Kurumlarının Etkinliği Sorunsalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 35,ss.28-53

 • TATAROĞLU, Muhittin (2005), Bauman’ın Bürokratik Rasyonalite Olgusuna Etik Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3; ss.1-20

 • YURDAKUL, Mehmet Onur (2013), Bir Kamusal Başarısızlık Ürünü Olarak Yolsuzluk ve DoğrudanYabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi

 • TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 29, 13 üncü Birleşim, 4 Kasım 2003, s:29 https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/semra_gokcimen_ictuzuk/cilt2.pdf

 • TBMM Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu (2012), https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/kamu_yonetimi_sempozyumu.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics