ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMININ PAYDAŞLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2589-2607
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Mart 2016'da uygulamaya konan aday öğretmen yetiştirme programı hakkında aday öğretmenler, danışman öğretmenler ve okul idarecilerinin bakış açılarını betimsel bir yaklaşımla incelemektir. Bu araştırma nitel bir araştırma örneğidir. Nitel araştırmalar, araştırma konusuyla ilgili ayrıntılı ve derinlemesine veri toplamak, katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını doğrudan öğrenmek, mevcut durumları anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu çerçevede, bu araştırmada da aday öğretmenler, danışman öğretmenler ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme uygulaması hakkındaki bakış açıları betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde öğretmenler hakkında bilgi toplamayı amaçlayan sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde de araştırmanın amacı doğrultusunda cevabı aranan açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırma soruları üç eğitim bilimciöğretim üyesi tarafından kapsam ve görünüş geçerliliği açısından incelenmiştir. Ayrıca araştırma dışında tutulan bir aday öğretmen ile danışman öğretmen ile soruların açıklık ve anlaşılırlığını kontrol etmek amacıyla ön uygulama yapılmıştır. Böylelikle veri toplama aracının kapsam ve görünüş geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, araştırma modeline uygun olarak aday öğretmenler, danışman öğretmenler ve okul yöneticileri arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “ölçüt örnekleme” yöntemi ile seçilmiştir. Bu kapsamda, 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan ve bahsi geçen ölçütlere sahip olan aday öğretmenler, danışman öğretmenler ve okul yöneticileri araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada 15 yönetici, 46 aday öğretmen ve 46 danışman öğretmenden görüş alınmıştır. Araştırma sürecinde veriler araştırmacılar tarafından toplanmış, veri toplamak amacıyla gidilen bütün okullarda görüşme formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda çalışma grubuna doğrudan bilgiler sunulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinin amacı, çok sayıdaki metin yığınından, araştırma sorusu açısından önem arz eden ortak bilgileri tespit edip, değerlendirerek verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Araştırma sonucunda aday öğretmen yetiştirme sürecinin bazı aksaklıklar olsa da aday öğretmenler açısından oldukça etkili ve verimli olduğu, tüm katılımcıların adaya öğretmen yetiştirme süreci konusunda ortak yargılara sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine principals, advisor’s and candidate teacher’s point of view with descriptive approach about teacher training programme that was put into practice in March 2016. This research is an example of qualitative research. Qualitative researches try to aim to collect data about research topic detailed and in-depth, to learn directly participants’ individual perception, experiences and point of view, to clarify current state. In this context, in this research, it is tried to clarified principal’s, advisors’ and candidate teacher’s point of view about teacher training programme. In this search, semi structured interview form that is improved by researchers is used. Interview form consists of 2 parts. In first part, there are questions about teachers to get information. In second part, there are open ended questions which is prepared according to research’s aim. Research’s questions are examined according to coverage and appearance validity by 3 educational scientist. Besides preliminary applicationis done by a candidate teacher and an advisor teacher in order to check questions’ openness and intelligibility. So it is aimed to ensure coverage and appearance validity of research. Working group of search, is chosen from candidate teachers, advisor teachers and principals who are appropriate for research model. Which is “benchmark sampling” used. So, candidate teachers, advisor teachers and principals who work in 2015-2016 education year, second term in Siirt provincial national education directorate and have measures that are talked about earlier. Forms working group of this search. In this search, 15 principals, 46 candidate teachers and 46 advisor teachers are talked. During search, data are collected by researchers;informations are given directly to working group about how to fill the form. Content analysis technique is used for analyzing the data. The aim of content analysis technique is to identify information which is important for a lot of text stack and research question, to evaluate and te reach concept and relationship to explain data. At the end of search it is observed that candidate training process is quiet impressive and important although there are some problems, all participants have common judgment about candidate teacher training process.

Keywords