ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2460-2474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yaşlı örgütlerin, yüksek eylemsizlik düzeylerine karşın ölüm oranlarının neden yüksek olmadığını örgütsel ekoloji, yeni kurumsal kuram, sosyal ağ ve kaynak bağımlılığı kuramları çerçevesinde tartışmaktır. Bu çerçevede Ankara ilinde bulunan yirmi yedi ayrı işletmenin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerden yirmi altı tanesi yirmi yıldan uzun bir süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Yaşlılık öncesi durumun anlaşılabilmesi için ise yaşlılığa geçiş aşamasında bulunan, varlığını on beş yıldır sürdüren bir işletmenin yöneticisiyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Mülakatlar, yöneticilerin iş yerlerinde bulunan ofislerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, amaçlı örnekleme türlerinden tipik durum örneklemesi ile seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda on ayrı kod ve üç ayrı tema oluşturulmuştur. Belirlenen kodların beş tanesinin sosyal ağ kuramıyla, üç tanesinin yeni kurumsal kuramla ve iki tanesinin de kaynak bağımlılığı kuramıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları yaşlı örgütlerin uzun yıllar içerisinde elde ettikleri sosyal sermaye birikimleriyle eylemsizlik sorunlarını aştığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to discuss why elderly organizations are not high mortality rates despite their high levels of inertia within the framework of organizational ecology, new institutionalism, social network, and resource dependence theories. In this framework, semi-structured interviews were conducted with the managers of twenty-seven separate companies located in Ankara province to resolve the research question. Twenty-six of these enterprises have been proceeding their activities for more than twenty years. To understand the pre-aging situation, a semi-structured interview was conducted with the manager of a company that has been in the transition phase to elderliness and has been in existence for fifteen years. Interviews were held in the central business offices of managers. The research sample was selected by typical case sampling from the purposeful sampling types. The obtained data were evaluated by content analysis method. Ten distinct codes and three separate themes were created as a result of the data analysis. It was found that five of the pre-determined codes were related to social network theory, three were related to new institutional theory, and two were related to resource dependency theory. The findings of the research show that older organizations have overcome problems of inertia through the accumulation of social capital that they have achieved over many years.

Keywords