TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FETHİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2574-2582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde artan rekabet koşullarında dinamik, rekabet unsurunun ön planda olduğu bir sektör olan perakendecilik sektöründe tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması işletmeler için giderek daha da önemli hale gelmiştir. Tüketiciler, market seçiminde birçok faktörü ve kriteri göz önünde bulundurmaktadır. Tüketiciler market alışverişi sırasında faydalarını maksimize etmelerinin yanı sıra alışveriş sürecinde hem eğlenmeyi hem de yaptıkları alışverişten haz duymayı isterler. Tüketiciler süpermarketin alanının genişliğini ve ürün çeşitliliğini fiyatlara tercih etmektedirler, kulaktan kulağa edinilen bilgiler de müşterilerin süpermarket tercihlerine etki etmektedir. Perakende sektöründeki işletmelerin de tüketicilerin tercilerini etkileyen bu faktörleri analiz etmeleri ve değerlendirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı da tüketicilerin süpermarket tercihlerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Fethiye’de bulunan süpermarketlerden alışveriş yapan rastgele seçilmiş 390 adet tüketici oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır, tüketicilerden yüz yüze anket tekniği ile görüşleri alınmıştır. Çalışmada tüketici görüşlerinden, literatür taraması ve uzman görüşlerinden faydalanılarak oluşturulan bazı etki faktörlerinin önemini 5’li Likert Ölçeği kapsamında derecelendirmeleri istenmiştir. Tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkileyen faktörlerle ilgili görüşlerinde cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum, gelir, ailedeki birey ve çocuk sayısı koşullarına göre aralarında fark olup olmadığı, eğer var ise hangi gruplardan kaynaklandığı incelenmiştir. Ayrıca tüketicilerin market tercihi, alışveriş sıklığı ve çoğunlukla satın aldıkları ürün grubu da bu faktörler çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen verilerin Cronbach’s Alpha güvenilirlik analizi sonucu 0,916 olup sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu bağlamda Tanımlayıcı Analizler, T Testi ve Anova Testleri uygulanmış ve elde edilen analiz sonuçları bağımsız değişken olarak nitelendirilebilecek olan demografik özelliklere göre kıyaslanmış, kıyaslama sonucu ortaya çıkan farklılıklar çalışmada açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, in the increasingly competitive environment, meeting the consumer needs and expectations in the retailing sector, which is a dynamic, pre-competitive sector, has become increasingly important for enterprises. Consumers consider many factors and criteria in the selection of the market. Consumers want to maximize their benefits during the grocery shopping as well as to enjoy both shopping and pleasure in the shopping process. Consumers prefer the breadth of the supermarket range and product variety to prices and the information from ear to ear affects the customers' supermarket preferences. Businesses in the retail sector have also become a necessity to analyze and evaluate these factors that affect consumers' interests. The purpose of the study in this context is to determine the factors that affect consumers' preferences for supermarkets. The sample of the survey consists of 390 randomly selected consumers who shop in supermarkets in Fethiye. Questionnaire was used as a data collection tool in the survey and face-to-face questionnaires were taken from consumers. In the study, it is required that some impact factors, which are formed by using consumer opinions, literature review and expert opinions, should be rated with in the 5-Point LikertScale. Consumers' opinions about the factors affecting their shopping preferences are examined according to gender, age, occupation, marital status, income, number of children in the family and number of children in the family, and if there are any differences between them. In addition, consumer preference, shopping frequency and the product group they mostly buy are also examined within these factors. The Cronbach's Alpha reliability analysis of the data obtained is 0.916 and the results confirm that the scale is valid and reliable. In this context, Descriptive Analyzes, T Test and Anova Tests were applied and the comparison results compared to the demographic characteristics that can be described as independent variables, the comparison results are explained in the study.

Keywords