SAVAŞ VE GÖÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİN RÖLÜ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2387-2393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savaşlar, insanların yol açtığı ve halk sağlığı için, doğal olmayan olağan dışı durumlara girmektedir. Bu durum insanlık ve doğa için geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olan savaşların, engellenebilir halk sağlığı sorunlarından olduğu gerçeğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Savaş yarattığı can kayıplarının yanında ciddi anlamda psikolojik olarak hırpalanmış insanlar oluşmasına neden olmaktadır. Savaş ve göçler yıkıcı sonuçlarıyla toplumun normal yaşantısını etkileyip baş etme sistemlerini yok ettiği için; stres yönetimi, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli egzersiz yapma, kendini gerçekleştirmek, kişiler arası ilişkiler ve bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk üstlenmesi başlıklarının tümünü kapsayan sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilemektedir. Bu durumda göç sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanları etkilediği gibi, göç ve uyum sorununun yarattığı stres bireylerin ruh sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının savaş nedeniyle göç eden bireylerde değişim gösterdiği ve olumsuz etkilendiği yapılan çalışmalarla da ortaya konmuştur. Savaş ve göçün, halk sağlığı ile ilgili konuları doğrudan ya da dolaylı olarak onarılamaz bir biçimde etkilemesi, toplumun normal yaşantısını engelleyerek yaşam biçimi davranışlarını değiştirmesi, baş etmesini sağlayacak destek sistemlerini yok etmesi nedeniyle uluslararası bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle halk sağlığının çalışma alanına ve bütün halk sağlıkçıların ilgi alanına girmektedir. Bu grup için sağlık hizmetlerinin planlanmasında, gereksinimlerinin ve koşullarının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesiyle savaş ve göç kaynaklı oluşabilecek kalıcı hasarların önlenebileceği ve toplumun sağlıklı bir toplum olarak yaşamını devam ettirebileceği ortadadır.

Keywords

Abstract

Wars are taking part in unnatural unusual situations for public health that caused by people. In this case, the conflict that led to irreversible consequences for humanity and nature, preventable public health reveals the fact that the problem in a very dramatically. Besides the loss of lives that have created war, it causes people to be seriously psychologically damages. War and migration are an international public health problem that has an irreparable effect upon issues concerning public health either directly or indirectly, changes life style behaviors by obstructing the normal life of society, and decreases/destroys life satisfaction by removing support systems that would enable coping. In that case, in addition to the effect of migration upon social, economic and cultural areas; the stress caused by the migration and adaptation problem negatively affects the mental health of individuals. Healthy lifestyle behaviors have been shown to be affected by the changes in the migrated individuals due to war and negatively affected. War and migration are an international public health problem that has an irreparable effect upon issues concerning public health either directly or indirectly, changes life style behaviors by obstructing the normal life of society, and decreases/destroys life satisfaction by removing support systems that would enable coping. Thus, wars and migrations are involved in the field of public health and in the area of interest of public health professionals. The planning of health services for this group needs to determine its requirements and conditions. In particular, primary health care services can be effectively maintained to prevent permanent damage caused by war and migration, and the community can continue its life as a healthy society.

Keywords