SAVAŞ VE GÖÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİN RÖLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2387-2393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savaşlar, insanların yol açtığı ve halk sağlığı için, doğal olmayan olağan dışı durumlara girmektedir. Bu durum insanlık ve doğa için geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olan savaşların, engellenebilir halk sağlığı sorunlarından olduğu gerçeğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Savaş yarattığı can kayıplarının yanında ciddi anlamda psikolojik olarak hırpalanmış insanlar oluşmasına neden olmaktadır. Savaş ve göçler yıkıcı sonuçlarıyla toplumun normal yaşantısını etkileyip baş etme sistemlerini yok ettiği için; stres yönetimi, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli egzersiz yapma, kendini gerçekleştirmek, kişiler arası ilişkiler ve bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk üstlenmesi başlıklarının tümünü kapsayan sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilemektedir. Bu durumda göç sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanları etkilediği gibi, göç ve uyum sorununun yarattığı stres bireylerin ruh sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının savaş nedeniyle göç eden bireylerde değişim gösterdiği ve olumsuz etkilendiği yapılan çalışmalarla da ortaya konmuştur. Savaş ve göçün, halk sağlığı ile ilgili konuları doğrudan ya da dolaylı olarak onarılamaz bir biçimde etkilemesi, toplumun normal yaşantısını engelleyerek yaşam biçimi davranışlarını değiştirmesi, baş etmesini sağlayacak destek sistemlerini yok etmesi nedeniyle uluslararası bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle halk sağlığının çalışma alanına ve bütün halk sağlıkçıların ilgi alanına girmektedir. Bu grup için sağlık hizmetlerinin planlanmasında, gereksinimlerinin ve koşullarının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesiyle savaş ve göç kaynaklı oluşabilecek kalıcı hasarların önlenebileceği ve toplumun sağlıklı bir toplum olarak yaşamını devam ettirebileceği ortadadır.

Keywords

Abstract

Wars are taking part in unnatural unusual situations for public health that caused by people. In this case, the conflict that led to irreversible consequences for humanity and nature, preventable public health reveals the fact that the problem in a very dramatically. Besides the loss of lives that have created war, it causes people to be seriously psychologically damages. War and migration are an international public health problem that has an irreparable effect upon issues concerning public health either directly or indirectly, changes life style behaviors by obstructing the normal life of society, and decreases/destroys life satisfaction by removing support systems that would enable coping. In that case, in addition to the effect of migration upon social, economic and cultural areas; the stress caused by the migration and adaptation problem negatively affects the mental health of individuals. Healthy lifestyle behaviors have been shown to be affected by the changes in the migrated individuals due to war and negatively affected. War and migration are an international public health problem that has an irreparable effect upon issues concerning public health either directly or indirectly, changes life style behaviors by obstructing the normal life of society, and decreases/destroys life satisfaction by removing support systems that would enable coping. Thus, wars and migrations are involved in the field of public health and in the area of interest of public health professionals. The planning of health services for this group needs to determine its requirements and conditions. In particular, primary health care services can be effectively maintained to prevent permanent damage caused by war and migration, and the community can continue its life as a healthy society.

Keywords


 • Aksoy. T., & Uçar, H. (2014). Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students. Journal of Hacettepe

 • Aksoy. T., & Uçar, H. (2014). Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students. Journal of HacettepeUniversity Faculty of Nursing, 53–67. http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_162.pdf

 • Aksu, H., & Sevil, Ü. (2010). Migration and Women’s Health. Journal of Nursing Science & Art of Maltepe University, 2(3), 133-138.

 • Aksungur, A., Göktaş, B., Önder, Ö. R, & Cankul, İ. H. (2011). Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam DavranışlarınınDeğerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 10(1):1- 12.

 • Altıntaş, Hakan. (2003). “Savaşların Çevresel Boyutu ve Ekosistem Üzerindeki Geri Dönüşü Olmayan Etkileri”, http://journals.manas.kg/mjsr/oldarchives/Vol04_Issue08_2003/325.pdf

 • Başalan İz, F. (2009). Savaş ve Çevre. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2(3):113- 117.

 • Bebiş, H., & Özdemir, S. (2013). War, Terrorism and Nursing. F.N. Journal of Nursing. 21(1), 57-68. http://dergipark.gov.tr/fnjn/issue/9009/112279.

 • Çiçek, E. (2015). Savaş Nedeni ile Suriye'den Türkiye'ye Göç Eden Üniversite Öğrencilerinin YaşamDoyumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarındaki Değişimler, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitisü, Gaziantep. (Doç.Dr. Zeynep Güngörmüş)

 • Deniz, M. E, Arslan, C., Özyeşil, Z., & İzmirli, M. (2012). Self Compassion, Life Satisfaction, Negative andPositive Affect: A Comparison Between Turkey and Other Different Countries’ University Students.Mehmet Akif Ersoy Üniversity Journal of Education Faculty, 12(23), 428-446. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maeuefd/article/view/1098000484/1098000329.

 • Deveci, E. (2014). Savaşta Çocuk Ölümleri ve Yaralanmaları. Tokuç B (Ed). Savaş ve Çocuk, Ankara: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, [Elektronik kitap]. www.hasuder.org.tr, s.9-25.

 • Etiler, N., & Lordoğlu, K. (2010). Göçmenlerin Sağlık Sorunları: Ev Hizmetlerinde Bir Alan Araştırması. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu. s.93-118.

 • Güliz Onata, G., & Aba, Y. A. (2014). Health-Promoting Lifestyles and Related Factors Among Pregnant Women. Turk J Public Health. 12(2):69-79.

 • İlhan. N., Batmaz, M., &UtaşAkhan, L. (2010). Healthy Lifestyle Behaviors of University Students. Journal of Nursing Science & Art of Maltepe University. 3(3), 35-44.

 • Kefeli, E. (2003). Savaş- Çocuk İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları. İlmi Araştırmalar: Dil Edebiyat, Tarih İncelemeleri. 15:27-38.

 • Kunt, V. (2010). Savaş Ortamında Suçların Sosyal ve Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 2010, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 130 sayfa, Ankara, (Prof. Dr. Zafer İlbars).

 • Önen, C., Türeme, A., Ağaç, P., & Güneş, G. (2014). Bir Mülteci Kampında Yaşayan SuriyelilerdeDepresyon ve Anksiyete Durumu. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Sanayileşme, çevre ve halk sağlığı. s.517.

 • Örkün, Ü. (2012). Predıctıng The Lıfe Satısfactıon and Burn-Out Level of Blue-Collar Workers in TextıleSector By Job Satısfactıon. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences,21(1),323-338. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001581/5000002272.

 • Öz, F. S., Bakalım, O., Uz Baş, A., & Aysan, F. (2015). A Study of Domestic Migrant Families in Izmir inRelation to Ecological Systems Theory. Elementary Education Online, 14(1), 295‐ 310.https://dx.doi.org/10.5222/SHYD.2014.037

 • Özgen, F. (2012). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluÖğrencilerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Lisans Bitirme Tezi, 37 sayfa, Çanakkale.

 • Özmen, A., & Zeren, H. E. (2012). Yaşanabilir Kentler Ekseninde Göç Olgusu. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu. s.456-460.

 • Özyazıcıoğlu, N., Kılıç, M., Erdem, N., Yavuz, C., & Afacan, S. (2011). Determinants of Nursing Students'Healthy Life Style. International Journal of Human Sciences, 8(2), 277-331. https://www.j- humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/1401/776. (Erişim tarihi: 23.06.2018).

 • Seydi, A. R. (2014). Policies of Turkey Regarding the Solution of Educational Problems of Syrian Refugees.SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 31, 267-305. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753.

 • Şahin, D. (2010) Savaşın Yol Açtığı Psikolojik Yıkımlar.http://www.saglikpaneli.com/content.asp?content_id=3019&connection_id=&connection_table=1&content_ type=1. (Erişim tarihi: 23.06.2018).

 • Tambağ, H. (2011). Hatay Health School Students’ Healthy Lifestyle Behaviors and Influencing Factor. Health Sciences Nursing Journal.47-58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/88498.

 • Tekin Yılmaz, T. (2015). Göç’ün Kadın Yasamı Üzerindeki Etkileri. T.C.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa, Van, (Prof. Dr. M. Ruhi Köse).Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi. 2015;2(2):29-63.

 • Türk Tabipleri Birliği. (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu, Türk Tabipleri Birliği Yayınları,Birinci Baskı, Ocak 2014, Ankara. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf. (Erişim tarihi: 23.06.2018)

 • UNHCR: Suriyeli Mültecilerin Toplam Sayısı İlk Kez 4 Milyonu Geçti Www.Unhcr.Org.Tr/?Content=648. (Erişim tarihi: 9 Temmuz 2017).

 • Yıldıran Önk Ü. (2011). Televizyonda savaş Haberleri Üzerine Bir Karşılaştırma 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları. Yasar Üniversitesi Dergisi. 24(6):3990-4006.

                                                                                                    
 • Article Statistics