REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK UNSURU OLARAK YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) KAVRAMI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2321-2328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla değişimi, işletmeleri derinden etkilemektedir. Değişimin yarattığı belirsizlik işletmeleri sürdürülebilir rekabette avantaj sağlaması adına yeni yönetim anlayışını benimseyip kabul etmesini zorunlu hale getirmiştir. İşletmeler için değişime ayak uydurabilmek, değişimi yönlendirmek, risk alma, proaktif olma ve yenilikçilik ile mümkün olmaktadır.

Keywords

Abstract

Rapid change of globalization and technology affects businesses deeply. Uncertainty created by change has forced companies to adopt and accept the new management approach in order to provide an advantage in sustainable competition. It is possible to adapt to change for businesses, to steer change, to take risks, to be proactive and to innovate.

Keywords


 • Ateş, M.R.(2009). İnovasyon Hayat Kurtarır, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

 • Ateş, M.R.(2009). İnovasyon Hayat Kurtarır, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.Budak, G.(1998).Yenilikçi Yönetim Yaratıcı Birey, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Çetin, C. (2008). Yöneticilerin liderlik stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması Arasındaki İlişkilerin Çok Yönlü Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul: İ.T.O., Yayın No: 15.

 • Daft, R.L.(1997). Management(4th Ed.). Orlando: The Dryden Press.

 • Doğan, M. (1982). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İzmir: İstiklal Matbaası.

 • Edosomwan, J. A. (1989). Integrating Innovation and Technology Management, New York: Wiley and Sons. Elçi, Ş. (2006). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Ankara: Nova.

 • Ertürk, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Doğalgaz Sektörü ve inovasyon Etkileri, İstanbul: İ.T.O. Yayın No: 77.

 • Freeman, C. ve Soete, L. (1997), The Economies of Industrial Innovation, (3th ed.), U.S.A.: Pinter, North Wales,PA.

 • Güleş, H.K. ve Bülbül, H.(2004). Yenilikçilik: İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı (1.baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Hodge, B. J., Anthony, W. P. ve Gales, L. M. (1996). Organization Theory: A Strategic Approach, (5th ed.), New Jersey: Perentice Hall. Inc.

 • İraz, R. (2010). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler, Konya: Çizgi Kitabevi.

 • Kavrakoğlu, İ. (2006).Yönetimde Devrimin Rehberi İnovasyon,(2. baskı).İstanbul: Alteo Yayıncılık. Keçecioğlu, T. (1998). Liderlik ve Liderlik, İstanbul: Kalder Yayınları No:24.

 • Keçecioğlu, T. (1998).Örgüt Teorisinde Yenilikler, İstanbul: Beta Basım Yayım.

 • Kılıç, M. (1989). İnovasyonlar ve İşletmeler, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1-2),s. 104.

 • Kırım, A. (2008). Arman Kırım’dan İnnovasyon Dersleri, İstanbul: Om yayıncılık.

 • Kırım, A.(2006). Alt Pazar İnovasyonu: Sıra dışı Bir Büyüme ve Karlılık stratejisi, İstanbul: Fed Training.

 • Koçel, T.(2005). İşletme Yöneticiliği; Yönetim ve Organizasyonlarda Davranış (Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar),(10.baskı). İstanbul, Arıkan Yayınları.

 • Kuczmarski, T. (1996). İnnovation: Leadership Strategies fort he Competitive Edge,Chicago,Lincolnwood: NTC Publishing Group, Business Books.

 • Müftüoğlu, T. (2003). Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. England: Wiley and Sons.

 • Top, S.(2008).İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayım.

 • Trott, P. (2002). Innovation Management and New Product Development, (2nd ed.). Person Education, Prentice Hall.

 • Tunç, H. (2008). Bir Yenilik Göstergesi Olarak Patent ve Türkiye Patent Performansı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 • Uzkurt, C. (2008). Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Basım. Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Yılmaz, H. (2008). Stratejik Liderlik, İstanbul: Kum Saati Yayın Dağıtım.

                                                                                                    
 • Article Statistics