OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AÇIK OYUN ALANLARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2289-2298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında açık oyun alanlarının fiziksel özellikler açısından incelenmesi ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin açık oyun alan etkinlikleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Oyun Alan Gözlem Listesi ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Açık Oyun Alanı Etkinliklerine ilişkin görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada Kırıkkale il merkezinde bulunan 10 anaokulu ve 10 anasınıfı açık oyun alanı özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen anaokulları ve anasınıflarının açık oyun alanlarının özelliklerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İncelenen okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında bahçeyi çevreleyen çitin olduğu bununla birlikte, zemin çeşidinin az olduğu, doğal alanlarının anasınıflarında anaokullarından az olduğu, bahçe ekipman ve materyalleri açısından her iki okul türünün yetersiz olduğu, bazı donanım ve araç gerecin (kum ve su alanları ve materyalleri gibi) bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmada 16 anasınıfı, 32 anaokulu öğretmenin açık oyun alanlarıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Hem anaokulunda hem de anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin açık oyun alanında en çok fen ve oyun etkinliği yapmayı tercih ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the current study is to investigate the outdoor playgrounds in the preschools in terms of their physical characteristics and to determine the opinions of the preschool teachers working in these institutions about the outdoor playground activities. As the data collection tools, the Preschools Outdoor Playground Observation List and an interview form to elicit the pre-school teachers’ opinions about the outdoor playground activities were developed by the researchers and employed in the current study. To this end, 10 kindergartens and 10 preschools located in the city of Kırıkkale were examined in terms of the physical characteristics of their outdoor playgrounds. At the end of the study, it was determined that the physical characteristics of the outdoor playgrounds in these schools are inadequate. It was found that in all the preschool investigated in the current study, the gardens are framed with fences; yet, the diversity in floor types is low, the natural areas are fewer in the preschools than the kindergartens, both types of schools are inadequate in terms of garden equipment and materials and there are not some equipments and tools (sand, water areas and materials). In the study, the opinions of 16 preschools teachers and 32 kindergarten teachers were elicited. It was found that both the preschools teachers and kindergarten teachers prefer most science and play activities to do in the outdoor playgrounds.

Keywords


 • Acer, D. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamların Düzenlenmesi.

 • Acer, D. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamların Düzenlenmesi. Okul Öncesi Eğitime Giriş (Ed.: Gelengül Haktanır). Anı Yayıncılık: Ankara.

 • Alat Z., Akgümüş, Ö. & Cavalı, D. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Açık Hava Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Tutum ve Uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara.

 • Chakravarthi, S. (2009). Preschool Teachers' Beliefs and Practices of Outdoor Play and Outdoor Environments. The University of North Carolina at Greensboro.

 • Çelik, A. (2012). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Açık Alan Kullanımı: Kocaeli Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 79-88.

 • Çukur, D. (2011). Okul Öncesi Çocukluk Döneminde Sağlıklı Gelişimi Destekleyici Dış Mekan Tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 12, 70-76.

 • Ernst, J. (2014). Early Childhood Educators’ Use of Natural Outdoor Settings as Learning

 • Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Early childhood education journal, 29(2), 111-117.

 • Gönen, M. & Saranlı G.A. (2014). Okul Öncesinde Kapalı ve Açık Hareket Alanlarının Değerlendirilmesi: Başkent Ankara Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3 (3), 409- 419.

 • Huz, Ç., & Kalburan, N. (2017). Eko-Okul Olan ve Olmayan Anaokullarının Bahçe Özellikleri ile Öğretmenlerin Bahçe Özellikleri ve Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 16(4).

 • Ihmeideh, F. M., & Al-Qaryouti, I. A. (2016). Exploring Kindergarten Teachers’ Views and Roles Regarding Children’s Outdoor Play Environments in Oman. Early Years, 36(1), 81-96.

 • Karaküçük, S. A. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel/Mekansal Koşulların İncelenmesi: Sivas İli Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 32(2).

 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın: Ankara

 • Kıldan O. & Ahi B. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Mekanlar. Okul Öncesi Eğitime Giriş (Ed.: Serdal Seven). Pegem Akademi: Ankara.

 • Kaçan, M. O. Halmatov, M. & Kartaltepe, O. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Bahçelerinin İncelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 60-70.

 • Kos, M. & Jerman, J. (2013). Provisions for outdoor play and learning in Slovene preschools. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(3), 189-205.

 • Kubanç, Y. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziki Durumunun İncelenmesi. Journal of International Social Research, 7(31).

 • Maynard, T. & Waters, J. (2007). Learning in the Outdoor Environment: A Missed Opportunity? Early Years, 27(3), 255-265.

 • McClintic, S., & Petty, K. (2015). Exploring Early Childhood Teachers’ Beliefs and Practices About Preschool Outdoor Play: A qualitative study. Journal of early childhood teacher education, 36(1), 24-43.

 • MEB (2006) 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı: Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Olgan, R. & Kahriman- Öztürk, D. (2011). An Investigation in the Playgrounds of Public and Private Preschools in Ankara. Eğitim ve Bilim. 36 (161), 85-97.

 • Olsen, H. (2013). Creating and Enriching Quality and Safe Outdoor Environment. Dimension of Early Childhood 41(3) 11-17.

 • Renick, S. E. (2009). Exploring Early Childhood Teachers' Beliefs and Practices about Preschool Outdoor Play: A Case Study. Texas Woman's University.

 • Selimhocaoğlu, A. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının İncelenmesi: Kırşehir İliÖrneği. Turkish Studies, 12(28), 651-662 (DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12481)

 • Ulutaş, İ. (2014). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Fiziksel Özellikleri. Okul Öncesi Eğitime Giriş (Ed. Neslihan Avcı- Mehmet Toran). Eğiten Kitap: Ankara.

 • Turgut, H. & Yılmaz, S. (2010). Ekoloji Temelli Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi (20-22 Mayıs). Cilt: IV, 1618-1630.

                                                                                                    
 • Article Statistics