YEREL HALKIN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANKIRI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2056-2063
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş zamanlarında artış meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların çalışma ve zorunlu ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı etkinliklere katılarak bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen zamanları ifade etmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

As a result of technological developments and changes in working life, individuals have increased in leisure time. Leisure time, which is an important part of everyday life, refers to times when people are participated in activities that are relaxing, entertaining and life satisfaction enhancing activities that are outside the working and compulsory needs, and which are evaluated with physical and lively vitality activities. In this study, it is aimed to determine the leisure time evaluation habits of the people living in Çankırı.

Keywords


 • Arslan, H. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri: Çankırı Karatekin

 • Arslan, H. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 193-208

 • Arslan, S. (2013). Serbest Zaman-Rekreasyon ve Serbest Zaman Eğitimi (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Baştuğ, G., Zorba, E., Duyan, M., Çakır, Ö. (2017). Farklı Kültürlerde Rekreasyon: Serbest Zaman Aktivitelerinin İncelenmesi, Journal of Human Sciences, 14 (4), 3895-3904

 • Cordes, K. A., & İbrahim, H. M. (2003). Applications in Recreation and Leisure: For Today and The Future (Third Edition b.). McGraw Hill.

 • Çolakoğlu, T., (2005). Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 247-258.

 • Erdem, R., Pirinçci, E. ve Dikmetaş, E., (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları Ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14,167-177.

 • Eroler, M. (2015). Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirmelerinin İncelenmesi. İstanbul: T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Gül, T. (2014). Rekreasyon Olgusuna Genel Yaklaşım ( A. Yaylı Ed.), Rekreasyona Giriş (s. 1-67). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Hazar, A. (2003). Rekreasyon Ve Animasyon (2.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme (6. Baskı ). Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Karaküçük, S., & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon Rekreasyon ve Çevre (Birinci Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Kurar, İ., & Baltacı, F. (2014). Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Alanya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport(2), 39-52.

 • Mannell, R. C., & Iso-Ahola, S. (1987). Psychological Nature Of Leisure And Tourism Experience. Annals Of Tourism Research, 14(3), 314-331.

 • Mieczkowski, Z. (1990). World Trends in Tourism and Recreation. New York: Peter Lang Publishing.

 • Jensen, C. R., and Guthrie, S. (2006). Outdoor Recreation in America (6th ed.). Champaign, IL : Human Kinetics.

 • Öztürk, Y., Öztürk A., (2017). Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (2), 30-43.

 • Türker, N., Ölçer, H., & Aydın, A. (2016). Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Safranbolu Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 49-62.

                                                                                                    
 • Article Statistics