ELİT DÜZEY KADIN BASKETBOLCULARDA ODAKLANMIŞ DİKKAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1904-1914
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma elit kadın basketbolcuların odaklanmış dikkat düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini 2015-2016 Türkiye Basketbol Federasyonuna bağlı Kadınlar Basketbol ligi ile 1. liginde mücadele eden yaklaşık 570 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan ve rastgele (random) yöntemle seçilmiş İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediye spor, Aski spor, Orman Gençlik Spor, Güre Spor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Gençlik Spor, Mersin Üniversitesi, Urla Belediye Spor, Ted Ankara Kolejliler takımlarından 110 sporcu örneklem olarak çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada geçerlik ve güvenirliği önceden yapılmış odaklanmış dikkat seviyelerinin ölçümünde altın standart olarak kabul edilen ve TÜBİTAK’ ın onayladığı “Stroop Testi TBAG Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde analizi, bağımsız iki grup karşılaştırılmasında Independent Sample T-Testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında One Way Anova ve gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde Post-Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde Pearson’s korelasyon testi yapılmıştır. Kadın basketbolcuların kart okuma süreleri ve hata yapma sayılarının Kart 1 den Kart 5’e doğru arttığı bulunmuştur. Bununla birlikte, kart okuma sürelerinin spor yapma yılı ve elit olarak spor yapma yılı değişkenine göre anlamlı olarak değişmediği bulunmuştur (p>0,05). Kadın basketbolcuların kartlarda harcadıkları toplam süre ortalaması ile kartlarda yaptıkları hataların ortalaması arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.59, p<0.05).

Keywords

Abstract

The study focused on the level of attention of elite female basketball aims to examine in terms of some demographic variables. The study depends on the 2015-2016 Turkey Basketball Federation and Basketball League 1 Women constitute about 570 athletes who compete in the league. Participated in the study and randomized (random) chosen Istanbul University method, Mersin Metropolitan Municipality sports, Ace of sports, Forest Youth and Sports, Gur Sports, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Osmaniye Youth Sports, Mersin University, Urla Municipality Sports, Ted 110 athletes from Ankara College team the sample constituted the study group. The validity and reliability of the research which is considered the gold standard for measuring the level of attention focused on pre-made and TUBITAK-approved "Stroop Test TBAG" is used. The resulting frequency analysis of the data, so analysis, the comparison of two independent groups Independent Sample T-test for comparison of two groups more than one way to determine the difference between Anova and groups Post-hoc Tukey test was used. Pearson's correlation test was performed to examine the relationship between variables. Women's basketball, and the number of card-reading time to make mistakes Board 1 has also been found to increase towards the board 5. However, year to year to sport and elite sport as a card-reading time it has been found to change significantly gelatinized according to variables (p> 0.05). Women positive significant relationship between the average of the errors made by the average total time spent on the cards in the card of basketball was found (r = 0.59, p <0.05).

Keywords


 • Abernethy, B. (1993). Attention, Handbook of research on sport psychology.

 • Abernethy, B. (1993). Attention, Handbook of research on sport psychology.

 • Boutcher, S.H. (1992). Attention and athletic performance: An integrated approach. Horn T. (Ed.), Advances in sport psychology, Champaigh, IL: Human Kinetics, 251-265.

 • Bozkurt, İ. (2013). Stroop Testi Uygulama Yönergesi, www.onlineterapiler.com,

 • Brickenkamp, R., Zillmer, EA. (1988). D2 Test of Attention. Göttingen, Germany: Hogrefe & Huber,

 • Burke, D.M., Light, LL. (1981). Memory And Aging: The Role Of Retrieval Processes. Psychol Bull; 90: 513-546.

 • Çağlar, E., Koruç, Z. (2006). D2 Dikkat Testinin Sporcularda Güvenirliği Ve Geçerliği, Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe J. Of Sport Sciences; 17: 58-80.

 • Çolakoğlu, M., Tiryaki, S., Moralı, S. (1993). Konsantrasyon Çalışmalarının Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi, Spor Bilimleri Dergisi; 4; 32-47.

 • Demir, B. (2015). Farklı Klasmanlardaki Futbol Hakemlerinin Odaklanmış Dikkat Becerileri ile Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

 • Dewey, B.A. (1989). Do the TAIS attentional-styles cales predict how visualin formation is processed JSEP; 11: 171 - 186.

 • Doğutepe, D. E., Karakaş, S. (2008). Nöropsikolojik dikkat testleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Bulletin of Clinical Pharmacology; 18: 31-40.

 • Glaser, W.R., Glaser, MO. (1989). Context effects in Stroop-like Word and Picture processing. J Exp Psychol Gen; 118: 13-42.

 • Gökdemir, Ş. (1997). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erkek Hentbol ve Basketbol Takımlarında Yer AlanOyuncuların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans, Ankara: Gazi Üniversitesi.

 • Harold, E. (1998). Pashler, The Psychology of Attention.

 • Heaton, RK., Chelune, GJ., Talley, JL., Kay, GG., Curtis, G. (1993). Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Manual revised and expanded. Odessa: Psychological Assessment Resources Inc.

 • Helmstaedter, C., Kemper, B., Elger, C.E. (1996). Neuropsychological aspects of frontal lobe epilepsy, Neuropsychologia. 34: 399-406.

 • Karakaş, S., Erdoğan E, Sak L., Stroop Testi TBAG Formu: Türk Kültürüne Standardizasyon Çalışmaları, Güvenirlik ve Geçerlik, Klinik Psikiyatri, 1999; 2: 75-882.

 • Lezak, M. (1995). Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA.

 • MacLeod, C.M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: an integrative review. Psychol Bull; 109:163-203.

 • MacLeod, C.M. (1992). The Strooptask: The "gold standard" of attentional measures. J Exp Psychol Gen; 121: 12-14.

 • Madi, B. (2006). Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur? Ankara, Efil Yayınevi. Meriçli, Ü.G. (2010). Bipolar Affektif Bozuklukta Bilişsel İşlevler.

 • Mesulam, M., Gürivit, HI. (2004). (Ed), Davranışsal Ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri, İstanbul: Yelkovan Yayıncılık.

 • Pamuk, Ö., Kaplan, T., Taşkın, H. (2008). Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Farlı Liglere Göre İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; Vı (3), 141-144.

 • Ratmatpenah, M.A. (1997). Critical Look at the Quality ofOur Soccer Officials, Central Methodist college. Singer, RN. (1980). “Motor Learning and Human Performance” New York: Macmillan; s.28- 29.

 • Spreen, O., Strauss, E.A. (1998). Compendium of neuro psychological tests: Administration, norms, and commentary. NY. Oxford University Press.

 • Zomeren, V., Brouwer. (1987). Head injury and concept of attention, Neurobehavioral Recovery from Head injury, Oxford: Oxford University Press: 398-415.

                                                                                                    
 • Article Statistics