SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SPOR KANALLARI İZLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE KANAL SEÇİMİNDEKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1888-1903
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlı bir televizyon yayını sırasında gerçek zamanlı olarak ikinci bir ekran üzerinden (akıllı telefon, tablet, laptop vb.) sosyal medya sitelerinde kanalı izleyen diğer kişiler ile etkileşimde bulunmak Sosyal TV olarak adlandırılır (Lim ve ark., 2015). Bu araştırmanın amacı, Sosyal medya kullanımının spor kanalları izlenmesi üzerindeki etkisini ve kanal seçimindeki rolünü belirlemektir. Çalışmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 254’ü erkek 148’i kadın toplam 402 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lim ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, çalışmanın cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,79 bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin spor kanalları içerisinden en çok NTV Spor kanalını takip ettikleri, sosyal medya sitesi olarak %46 sının Facebook’u %44’ünün ise Instagram’ı kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal medya-spor kanalı izleme tutumlarına bakıldığında öğrencilerin verdikleri cevapların aritmetik ortalaması X=3,42 çıkmıştır. Öğrencilerin; cinsiyetleri ve sosyal medya sitelerinde günlük geçirdikleri süre ve izledikleri spor kanalları ile Sosyal TV-Spor Kanalı izleme davranışları arasında anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) öğrencilerin yaşları ve öğrenim gördükleri bölümler arasında herhangi anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Araştırmanın sonucunda; öğrenciler televizyon izlerken sosyal medya kullanımının (sosyal tv) spor kanalı izleme ve kanal seçimine karşı olumlu bir tutuma sahip olduklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin sosyal medyadaki etkileşim ile spor kanalı izleme tutumları kadın öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır (Erkek X=3,25; Kadın X=3,14). Öğrencilerin sosyal medya sitelerinde günde geçirdikleri sürenin artması; sosyal medya kullanımının spor kanalı izleme ve kanal seçimi davranışı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

It is called Social TV (Lim et al., 2015) to engage with other people watching a channel on a social media site via a second screen in real time during a live television broadcast (smartphone, tablet, laptop, etc.). The aim of this research is to determine the effect Social TV has on monitoring sports channels and their role in channel selection. The sample of the study consisted of 402 students (254 male, 148 female) who were educated in Balikesir University Physical Education and Sports College in three different departments (Physical Education and Sports Teacher Education Department, Sports Management Department, Coaching Education Department). A survey form developed by Lim et al. (2015) was used as a data collection tool in the research. Descriptive statistics, t-test and ANOVA were applied in the analysis of the data. As a result of the analysis of the data, cronbach alpha internal consistency coefficient of the study was 0.79. It was determined that the students who participated in the study followed the most NTV Sports channel among the sports channels given in the demographic information section and 44% of the social media site used 44% of the Instagram. When the descriptive statistics of the questions given in the questionnaire were examined, the arithmetic average of the answers given by the students was 3,45. students; (p <0,05) were not significantly different from the age and education level of the students (p> 0,05), while there was a significant difference between the duration of daily activities and the frequency of watching sports channels and social TV. As a result of the research; it has been found out that the use of social media (social TV) while watching television affects positively the students’ sport channel watching and channel selection. Male students' attitudes towards sports channels and their interaction with social media were higher than those of female students. The increase in the number of students per day spent on social media sites; social TV is more effective on sports channel monitoring and channel selection behaviors.

Keywords


 • Ak, M. (2013). Televizyon Yayıncılığındaki Gelişmeler Ve Etkileşimli Televizyon Yayıncılığı. Sosyal

 • Ak, M. (2013). Televizyon Yayıncılığındaki Gelişmeler Ve Etkileşimli Televizyon Yayıncılığı. SosyalBilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 • Akarsu, C. (2016). Twitter Verileri İle Türk Televizyonları İzlenme Oranı Sıralamaları Tahmini. FenBilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız TeknikAkca, EB., Sayımeri İ., Ergül, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ve siber zorbalık deneyimleri: Ankara örneği. Global Media Journal TR Edition, 5(10):71-86.

 • Akkaya, M. (2016). Sosyal Medya ve Spor Pazarlaması İlişkisi Taraftar Tutumlarını Belirlemeye YönelikBir Araştırma Beşiktaş Spor Kulübü Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.

 • Alican, C., Saban, A. (2013). Ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları: Ürgüp örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1):1-14.

 • Arık, MB. (2008). Futbol ve televizyon bağı: simbiyoz beslenme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 197-222.

 • Aslanyürek, M., Gürdal, SA., Dursun, S., Tunçel, E., Ayan, SMİ. (2015). Sosyal medya gerçeği ve meslekyüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya algısının değerlendirilmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(6):1-8.

 • Atabekova, A., Belousov, A., Shoustikova, T. (2015). Web 3.0-based non-formal learning to meet the thirdmillennium education requirements: university students’ perceptions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 214: 511-519.

 • Aydın, AD., Demir, H., Yetim, AA. (2007). Türk spor politikalarında öngörülen hedeflerin gerçekleşmedüzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (GSGM örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 87-96.

 • Aydın, İE. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35:373-386.

 • Babacan, ME. (2015). Sosyal Medya ve Gençlik, 1. Baskı. İstanbul, Açılım Kitap, 48:78.

 • Barış, MF., Tosun N. (2013). Sosyal ağ ve e-portfolyo entegrasyonu: Facebook örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2:122-129.

 • Boyd, D., Ellison, NB. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13:210-230.

 • Büyükaslan, A. Kırık, AM. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları 2, 1. Baskı. Konya, Çizgi Kitabevi, 8:193.Cömert, TI., Kayıran, SM. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10:166-170.

 • Çalık, D., Çınar, ÖP. (2009). Geçmişten günümüze bilgi toplumu ve internet. 14. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı:77-88.

 • Çam, E. (2012). Öğretmen Adaylarının Eğitsel ve Genel Amaçlı Facebook Kullanımları ve FacebookBağımlılıkları (SAÜ Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

 • Çavuş, S. (2011). Yeni İletişim Teknolojilerinden İnternet ve Halkla İlişkilerdeki Yerinin İncelenmesi: TalasBelediyesi Örneği. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: ErciyesÇetin, C. (2014). Spor İletişimi Spor-TV Birlikteliği Sattırıyor, 2. Baskı. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,1.

 • Dal, NE., Dal, V. (2014). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(6):144-162.

 • Değirmencioğlu, G. (2016). Dijitalleşme çağında habercilik pratiklerinin değişimi ve yeni habercilik türleri. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırma Dergisi, 10:45-62.

 • Dikmen, EŞ. (2017). Türkiye’de televizyon yayıncılığının dönüşümü: Sosyal tv yayıncılığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(5):425-448.

 • Doğan, H. (2013). Destinasyon Yönetimi Örgütlerinde Sosyal Medya Uygulamaları: İzmir destinasyonörneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: YaşarDomaç, A. (2014). Sosyal Medyada TV Reyting Ölçümlerinin Analizi: Twitter Örneği. Sosyal BilimlerEnstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi. Donath, J., Boyd D. (2004). Public Displays of Connection. BT Technology Journal, 22:71-82.

 • Ekici, Ş. (2009). Bir İletişim Ortamı Olarak İnternet ve Türkiye’de İnternetin Regülasyonu. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 • Eraslan, L., Eser, DÇ. (2015). Sosyal Medya Toplum Araştırma, 1. Baskı. İstanbul, Beta Basım A.Ş., 3-229.

 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve Sanal Sosyalleşme: Facebook Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

 • Erkul, ER. (2009). Sosyal medya araçlarının (web 2.0) kamu hizmetleri ve uygulamalarında kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği, 116:96-101.

 • Göker, G., Demir, M., Doğan A. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: facebook üzerine ampirik bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2):183-206.

 • Göktaş, Z. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 6:34-48.

 • Gönenç, EÖ. (2003). İnternet ve Türkiye’deki gelişimi. İletişim Fatkültesi Dergisi, 16:87-97.

 • Güler, L., Demir, V. (1995). Spor ve medya ilişkisi ve Türkiye’de spor medyası. Marmara İletişim Dergisi, 9: 285-306.

 • Hatırnaz, B. (2006). Televizyon İzleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü. Sosyal BilimlerHwang, YC., Lim, JS. (2015). The impact of engagement motives for social TV on social presence and sports channel commitment.. Telematics and Informatics, 32:755-765.

 • Işık, U. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternetBağımlılığı. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.

 • Kahraman, S. (1998). Türkiye’de Yayıncılığın Gelişimi, İletişim Uyduları ve Yeni Teknolojiler İçinde DijitalYayıncılık (MPEG-DVB). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 • Kaplan, AM., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53:59-68.

 • Kara, D. (2014). Instagram’ın kuruluşu ve tarihi. http://www.medyaakademi.org/2014/11/09/instagramin- kurulusu-ve-tarihi/. 13 Ekim 2015.

 • Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi, 1. Baskı. İstanbul, Beta Yayıncılık, 32-54.

 • Karahüseyinoğlu, MF. (2015). Spor Sosyolojisi. İçinde: Demir E (editör). Spor Bilimlerine Giriş, 1. Baskı. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 209-254.

 • Kazaz, M. (2007). Televizyon Spor Haberleri, 1. Baskı. İstanbul, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 122.

 • Kırık, AM,. Domaç, A. (2014). Sosyal medya üzerinden televizyon reyting ölçümlerinin analizi: Twitter örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5:414-430.

 • Koçer, M. (2013). Televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonları: Kayseri örneği. Humanities Sciences, 8(2):207-225.

 • Korkut, C. (2013). Yeni iletişim Teknolojilerinin Televizyon Yayıncılık Sistemlerinde Kullanımı: AtatürkÜniversitesi Televizyonu Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

 • Köksal, Y. (2012). Bir Tutundurma Aracı Olarak Sosyal Medyanın Marka Bağlılığına Etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

 • Kutup, N. (2010). İnternet ve sanat, yeni medya ve net. Art. Akademik Bilişim’10-XII, Muğla, Türkiye, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 9-20.

 • Kwak, H., Lee ,C., Park, H., Moon, S. (2010). What is Twitter, a social network or a news media? Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, 591-600.

 • Lim, JS., Hwang, YC., Kim, S., Biocca, FA. (2015). How social media engagement leads to sports channelloyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment. Computers in Human Behavior, 46:158-167.

 • Mirzeoğlu, N. (2014). Bilim Temelleri. İçinde: Mirzeoğlu N (editör). Spor Bilimlerine Giriş, 6. Baskı. Ankara, Spor Yayınevi ve Kitabevi, 69-96.

 • Okmeydan, CK. (2013). Türkiye'deki Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal MedyaKullanımı. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Yaşar Üniversitesi.Ök, F. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

 • Özmaden, M. (2004). Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., Baysal, N. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’11), Elazığ, 42-47.

 • Özsoy, S., Gelen, NK., Kandaş, NT., Tabuk, ME., Görün, L., Afat, A. (2014). Lise ve üniversiteöğrencilerinin spor medyasını izleme ve bahis oyunu oynama alışkanlıkları. Erciyes İletişim Dergisi, 3(3): 120-130.

 • Özsoy, S. (2014). Futbolun sözel hali: televizyon programları. Global Media Journal: TR Edition, 5(9): 280- 302.

 • Öztürk, M., Akgün, ÖE. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları vebu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3):49-67.

 • Özutku, F., Küçükyılmaz, MM., Çopur, H., Sığın, İ., İlter, K., Arı, Y. (2014). Sosyal Medya’nın ABC’si, 1. Baskı. İstanbul, Alfa Basım Yayın Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti, 81-87.

 • Polat, N. (2002). İnternetin alışkanlıklarımız üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2:12-22.

 • Rozenzweig, R. (1998). Wizards, bureaucrats, warriors, and hackers: writing the history of the internet. Oxford University Press, 103:1530-1552.

 • Salomon, D. (2013). Moving on from Facebook Using Instagram to connect with undergraduates and engage in teaching and learning. College & Research Libraries News, 74(8): 408-412.

 • Tarcan, B. (2015). Gençlerin Facebook Kullanımları: Almanya ve Türkiye Örneği. Sosyal BilimlerEnstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Tuncer ,E. (2014). Sosyal Medya İmparatorluğu Patron, 1. Baskı. İstanbul, Akis Yayınları, 9-12.

 • Umur, I. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternetVural, ZBA., Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20:3348‐3382.

 • Weiss ,A. (2009). Social networking as a business information tool. Cahiers de la documentation, 3:24-30.

 • Yamamoto, GT., Şekeroğlu, ÖK. (2014). Sosyal Medya ve Blog, 1. Baskı. İstanbul, Kriter Yayınevi, 10-13.

 • Yolcu, Ö. Küreselleşme Bağlamında İnternet Yayıncılığı ve Küresel Medya Kuruluşlarının İnternettekiTürkçe Yayınları. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbulYüksel, EA. (2014) Twitter’ın Kuruluş Öyküsü ve Kısa Tarihi. http://www.medyaakademi.org/2014/11/06/twitterin-kurulusu-ve-tarihi/. 23 Eylül 2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics