DEĞİŞEN TOPLUMDA BOŞANMIŞ AİLELER VE PROBLEMLERİ-Kırıkkale İli Kadın Örnekleri İle-

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1812-1824
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, hemen hemen bütün toplumlarda var olmuş ve önemli fonksiyonlar yerine getirmiş, en önemli kurumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda değişimler yaşayan aile kurumu özellikle toplumsal yapıdaki değişimlerden önemli oranda etkilenmektedir. Geçmişin cemaat toplumunda geniş aile hayatı yaşayan insanlar, günümüz bireysel toplumlarında çekirdek aile yapısını daha fazla tercih eder olmuştur. Hatta toplumdaki bireyselleşme o derece artmıştır ki bu dönemde bekar kalma, tek ebeveynli aileler, birlikte yaşama, vb. gibi yeni aile şekilleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ailedeki bu değişim, yaşanan dünyanın bir zorunluluğu olsa da avantaj ve dez avantajları da beraberinde getirmiştir. Küçülen aile şekillerinde kadın ve erkek daha fazla yalnız kalmak ve sorumluluk almak zorunda kalmaktadır. Çocukların sosyalleşmelerinde birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere bırakmaktadır. Bu da hem eşlerin hem de çocukların duygusal boşluk yaşamasında etkili olmuştur. Bu çalışmada parçalanmış ailelerin yaşamış oldukları sorunları ortaya koyabilmek için öncelikle teorik bir altyapı oluşturulmuştur. Kırıkkale ilinde yaşayan ve parçalanmış ailelere mensup olan 34 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, alan bilgisi elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler sırasında kadınlara, parçalanmış ailelerin ve bireylerinin yaşamış olduğu sıkıntılar hakkında sorular sorularak bu konudaki görüşleri ortaya konulmak istenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler teorik çerçeve ışığında değerlendirilerek parçalanmış ailelerde yaşayan bireylerin sorunları sosyolojik bir bakış açısı ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında parçalanmış ailelerin sıkıntılarına dikkat çekilerek, çözüm önerileri sunulması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Family is accepted as one of the most important institutions, which exists in all societies and performs important functions. Families have experienced some changes in different times and at different societies, and are heavily influenced by the alterations in the social structure. People, who have lived in extended families in community societies, now, in individual society, prefer to live in elementary families. Furthermore, as a result of the increasing individualization, new types of families have arisen such as one-parent family, living together and being single. This change, which was an obligation of the change of the world, has both advantages and disadvantages. In these types of families, men and women have to stay alone and take more responsibility. In socialization of the children, primary relations were replaced with secondary relations. This caused emotional emptiness for both parents and children. In this study theoretical infrastructure will be created in order to illustrate the problems of broken families. Interviews have been done with 34 women in broken families who live in Kırıkkale province of Turkey. In these interviews, questions relating to problems of broken families and their members have been asked for the purpose of determining their opinions. Information, received in these interviews, will be evaluated in the light of theory. The data obtained from the interviews will be evaluated in the theoretical framework and the problems of the individuals living in the broken families will tried to be presented with a sociological point of view. In this study, problems of broken families will be accentuated and solutions for those problems will be provided.

Keywords


 • Adak, N. (2012). "Değişen Toplumda Değişen Aile" Siyasal Kitapevi, Ankara.

 • Adak, N. (2012). "Değişen Toplumda Değişen Aile" Siyasal Kitapevi, Ankara.

 • Akıcı, H. (2012). Türkiye’de Boşanmanın Dini Ve Psiko-Sosyal Sebepleri Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi Yüksek Lisans Tezi.

 • Bağlı, M. T. & Sevim, S. (2007). “Popüler Anababalık: Aile Dergileri Üzerine Bir Araştırma”, Editör: N.Ahioğlu ve N. Güney, Popüler Kültür ve Çocuk (5. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, ss.127-158.

 • Boylu, A. A. & Öztop, H. (2013). “ Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sosyoekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2013, ss. 209-220.

 • Canatan, K. & Yıldırım E (2013). Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap Yayınevi.

 • Erbek E., Eradamlar N., Beştepe E., Akar H., & Alpkan L (2004). Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştı rmalı Bir Çalışma, Düşünen Adam; Sayı: 17, Yıl: 4, ss.96-204.

 • Feyzioğlu S.& Kuşçuoğlu C, (2011). “Tek Ebeveynli Aileler”, Aile ve Toplum Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 26 Temmuz-Ağustos-Eylül, ss.97-110.

 • Firestone S. (1997). Cinselliğin Diyelaktiği, Çeviren: Yurdanur Sağlam, İstanbul: Payel Yayınevi.Gıddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çeviren: O. Akınhay, İstanbul: Alfa Yayınları. Giddens A. (2012). Sosyoloji, Çeviren: Cemal Güzel, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

 • Kandiyoti D. (1984). “Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Türkiye’de Ailenin Değişimi, Editör: N. Erder, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Dergisi, ss: 15-34.

 • Kasapoğlu, A. (2011). "Aile Sosyolojisi" Anadolu Üniversitesi Yayını, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1303.

 • Macionis, J.J. (2012). ”Sosyoloji”, Çeviri Editörü: Vildan Akan, İstanbul: Nobel Yayınları.

 • Öngider, N. (2013). “Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, Sayı:5, Yıl:2, ss.140-161.

 • Şenol, D. & Mazman, İ. (2012. "Erken Yaşta Evlilik: Çocuk Gelinler" , Uluslararası Katılımlı Çocukİhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.500-518, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları, (18-19 Mayıs 2012, Litai Hotel, Ankara/Türkiye)

 • Şenol, D. & Alp Y.E. (2012). "Çocuk Gelin ve Çocuk Dul Kadınlara Kırıkkale Örneğiyle Sosyolojik BirBakış", Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.248-262, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları, (18-19 Mayıs 2012, Litai Hotel, Ankara/Türkiye)

 • Türkaslan, N. (2007). “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Baş Etme yolları”, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, , Sayı: 11, Yıl: 3, ss. 99-108.

 • Uğur S. B. (2014). “Günümüzde Kadının Boşanma Deneyimleri: Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma”, Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr., Yıl:2, Sayı:4, ss. 293-326

 • Yasa, İ. (1973). “Evlilik ve Geniş Aile Kurumlarının Yazgısı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:28, Cilt:1,ss.1-17.

                                                                                                    
 • Article Statistics