ÖĞRETMENLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞ: KKTC ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1737-1746
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerde öznel iyi oluş düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmanın araştırma grubu, KKTC’de görev yapmakta olan ve tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 22 (% 25) bayan ve 66 (% 75) erkek olmak üzere toplam 88 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS programında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş, görev yapılan okul türü değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı; aile ortamından memnuniyet, okul ikliminden memnuniyet ve düzenli spor yapma değişkenlerinin ise öznel iyi oluşu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The research group of this study aimed to examine the level of subjective well-being in terms of various variables in teachers. It consists of 88 teachers, 22 (25%) female and 66 (75%) males, who are working in the TRNC and selected by chance sampling. The "Subjective Well-Being Scale" and the "Personal Information Form" were used to collect the data. Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were performed in the SPSS program. The results were as follows: Gender, age, school type did not make a statistically significant difference on subjective well-being of teachers. satisfaction with the family environment, satisfaction with the school environment, and regular sports making variables had a statistically significant effect on subjective well-being.

Keywords


 • Akgül, Aziz & Çevik, Osman (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi

 • Akgül, Aziz & Çevik, Osman (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.

 • Akgündüz, Y. ve Bardakoğlu, Ö. (2012). Subjective well-being levels of vocational high school students. Cumhuriyet International Journal of Education, 1(2), 101-107.

 • Arslan Cengiz, Güllü Mehmet, Tutal Varol (2011), “Spor Yapan Ve Yapmayan İlköğretim ÖğrencilerininDepresyon Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, ss.120-132.

 • Atak, H. (2011). Yetişkinliğe Geçiş Yıllarında Sigara İçme Davranışının Psikososyal Belirleyicileri Ve Sigara İçmenin Yaşam Doyumu Ve Öznel İyi Oluşla İlişkisi, Klinik Psikiyatri, 14, 29-43.

 • Aypay, A. ve Eryılmaz, A. (2011). “Relationships Of High School Students’ Subjective Well-Being And School Burnout”. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199.

 • Büyükcebeci, Ayçe – Deniz Mehmet Engin (2017), “Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznelİyi Oluş: Empatik Eğilimin Aracılık Rolü”, International Online Journal of Educational Sciences, 9 (3), ss.723-736.

 • Canlı, Suzan (2016),”Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güveninin Okul İklimine Etkisi”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

 • Cenkseven, Fulya ve Akbaş, Turan (2007). “̈Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, S. 3 C. 27, s. 43-65.

 • Cihangir Çankaya, Zeynep (2009). “Özerklik Desteği, Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öznel İyi Olma: ÖzBelirleme Kuramı”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, S. 4 C. 31, s. 23-31.

 • Çağlayan Tunç, Ayşegül (2015), “Sporun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi”, YL Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Konya.

 • Çelik, Ş. (2008). “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Zekâ Açısından İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Çetinkaya, Turan (2015), “Takım Sporlarında Sporcu Kimliği Ve Sürekli Sportif Kendine Güven İlişkisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). “The “What” And “Why” Of Goal Pursuits: Human Needs And The Self Determination Of Behaviour”.Psychological Inquiry,11(4),227-268.

 • Demir Çelebi ,Çiğdem ve Sezgin, Osman (2015), “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile AhlâkîOlgunluk Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2), 99- 146.

 • Derin Sümeyye (2013), “Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Öznel İyi Oluş”, YL Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Diener E, Ryan K. (2009),”Subjective Well-Being: A General Overview”. S Afr J Psychol 39:391-406. Diener, E. (1984). “Subjective Well-Being”. Psychological Bulletin, 95, 542-575.

 • Diener, E., Oishi, S.& Lucas, R. E. (2003). “Personality, Culture And Subjective Wellbeing: Emotional And Cognitive Evaluations Of Life”. Annual Review Pyschology, 54, pp: 403-425.

 • Diener, E., Sapyta, J. J. ve Suh, E. (1998). “Subjective Well-Being İs Essential To Well-Being”. Psychological Inquiry,9(1),33-37.

 • Dilbaz Sayın, Saniye Sanem (2017), “Okul İklimi İle Öğretmen Performansı Arasındaki İlişkininİncelenmesi”, Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

 • Doğan, T. (2006). “Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 120-129.

 • Dost, M.T. (2010). “Güney Afrika Ve Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 35, (158), 75-89.

 • Ergün, Elif ve Sezgin Nartgün, Şenay (2017), “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Sakarya University Journal of Education, Cilt: 7, Sayı : 2, ss.385-396.Eryılmaz A. ve Atak H. (2011). “Ergen Öznel İyi Oluşunun Özsaygı Ve İyimserlik Eğilimi İle İlişkisinin İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 10(37), 170-181.)

 • Fındık, Murat (2016), “Takım Sporu Yapanlarla Bireysel Spor Yapanların Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması ,YL Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin.

 • Fidan, Cebrail (2016), “İlköğretim 2.Kademe (5.6.7 Ve 8 Sınıf) Öğrencilerinin Spor Yapan VeYapmayanların Saldırganlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş İliÖrneği)”, YL Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

 • Gözden, Şermin (2013), “Ergenlerdeki İntihar Davranışının Dürtüsellik, Öfke İfadesi Ve Aile İşlevselliğiAçısından Değerlendirilmesi”, Tıpta Uzmanlık, Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi, İstanbul.

 • Gül Hatice,Ünlü Yonca, Pekel Aydın (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş İle Empatik EğilimDüzeyleri Arasındaki İlişki”, Journal of Social & Humanities Sciences Research (SHSR Journal), ISSN:2459-1149.Cilt.4, Sayı.15, ss.1861-1865.

 • Gülaçtı F. (2010). The Effect Of Perceived Social Support On Subjective Well-Being. Procedia Social and Behavioral Sciences,2,3844-3849.

 • Güney, Ahmet (2009), “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Algılanan Aile Yapısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, YL Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Hakan, Aziz (2001), “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başarısında Aile Faktörü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • İhtiyaroğlu, Neslin(2014), “Okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisinin incelenmesi” , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • İlhan, Tahsin. (2005). “Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Ankara.

 • Karacabey, Çiler (2012), “Ortaöğretim Öğrencilerinin Aileden Algıladıkları Sosyal Destek İle İntiharOlasılığı Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Tuzla İlçesi Örneği)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Karademir, Abdulhamit (2013), “Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Bakış AçısındanOkul İkliminin Eğitim-Öğretim Hizmetlerine Yansıması”, YL Tezi, Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Koçak Recep, Tatay Emel (2016), “Parçalanmış Ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Akademik Başarı, Öznelİyi Oluş Ve Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması”, number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3407 Number: 46 , p. 1-12, Spring IV

 • Long, R. F., Huebner, E. S., Wedell, D., H ve Hills, K. J. (2012). “Measuring School-Related Subjective Well-Being İn Adolescents”. American Journal of Orthopsychiatry, 82, 50-60.

 • Lyubomirsky, S. (2001). “Why Are Some People Happier Than Others? The Role Of Cognitive And Motivational Processes İn Well-Being”. American Psychologist, 56, 239-249

 • Mccann, S. J. (2010). “Subjective Well-Being, Personality, Demographic Variables, And American StateDifferences İn Smoking Prevalence”, Nicotine & Tobacco Research: Official Journal Of The Society For Research On Nicotine and Tobacco, 12(9), 895-904.

 • Myers, D. G. ve Diener, E. (1995). “Who Is Happy?”. Psychological Science, 6(1), 10-19.

 • Osmanoğlu, Devrim Erginsoy ve Kaya, Halil İbrahim (2013). “Öğretmen Adaylarının Yükseköğretime DairMemnuniyet Durumları İle Öznel İyi Oluş Durumlarının Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, s. 45-70.

 • Özdemir,Emrah (2017), “Sporcuların ve Sedanterlerin Psikolojik Sağlamlık, Benlik Saygısı, İyimserlik VeKontrol Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması” , YL Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

 • Özen, Ö. (2005). “Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ankara.

 • Özer, G. (2009). “Öz-Belirleme Kuramı Çerçevesinde İhtiyaç Doyumu, İçsel Güdülenme Ve BağlanmaStillerinin Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarına Etkileri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Öztürk, Münevver (2014), “Okul Öncesi Yöneticilerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, YL Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Plagnol, A. C., Easterlin, R. A. (2008). “Aspirations, Attainments, And Satisfaction: Life Cycle DifferencesBetween American Women And Men”. Journal Of Happiness Studies, Volueme: 9, Issue: 4, pp: 601-619.

 • Rees, G., Goswami, H. Ve Bradshaw, J. (2010). “Developing An İndex Of Children’s Subjective Well- Being İn England”. UK: The Children’s Society.

 • Renshaw, T. L., Long, A. C. ve Cook, C. R. (2015). “Assessing Teachers’ Positive PsychologicalFunctioning At Work: Development and Validation of the Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire”. School Psychology Quarterly, 30(2), 289-306.

 • Ryff, C. D. ve Singer, B. H. (2008). “Know Thyself And Become What You Are: A Eudaimonic Approach To Psychological Well-Being”. Journal of happiness studies, 9(1), 13-39.

 • Saföz Güven, İlkay Gurbet (2008). “Fen ve Genel Lise Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sosyometrik StatülerineGöre Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Genel Sağlık Örüntüleri ve Psikolojik Belirti Türleri”, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.Adana.

 • Sarı Tuğba, Çakır S. Gülfem (2016), “Mutluluk Korkusu İle Öznel Ve Psikolojik İyi Oluş Arasındakiİlişkinin İncelenmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, ISSN: 2146-9199. Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 25, ss.222-229.

 • Saygın, Yeliz. (2008). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi OluşDüzeylerinin İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Seyidoğlu, Halil (2000), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayıncılık. İstanbul.

 • Shokoufeh, Saeed(2014), “Erzrum'da Farklı Branşlarla İlgilenen Sporcular İle Spor Yapmayan BireylerinKişilik Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Soutter, A. K. (2011). “What Can We Learn About Wellbeing İn School?” Journal of Student Wellbeing, 5(1), 1-21.

 • Şahin Mustafa, Aydın Betül, Sarı Serkan Volkan, Kaya Sezen, Pala Havva (2012), “Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut Ve Yaşamda Anlamın Rolü”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:20 No:3, ss.827-836.

 • Şahin, Erhan (2016), “Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bedensel Engelli Bireylerin Özgüven Ve Sosyal İstenirlik Durumlarının Karşılaştırılması” , YL Tezi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

 • Şentürk, Nesrin (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreçlerinde Aile Kurumunun Etkisi:Sakarya Üniversitesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Şireli, Özlem (2012), “Depresyon Tanısı Almış Ergenlerde Anne Baba Kabul Reddi, Kontrolü Ve Aile İçiİlişkilerin Depresyon Şiddetine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 • Şişman, Mehmet, Turan Selahattin (2004), “Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş DoyumuVe Sosyal Duygusal Yalnızlık Düzeyleri (Meb Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 1.

 • Terzi, Ş. (2005). “Öznel İyi Olmaya İlişkin Psikolojik Dayanıklılık Modeli”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tuzgöl Dost Meliha (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (2), 22, ss.132-143.

 • Tuzgöl Dost, Meliha. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ankara

 • Türkmen Mustafa,(2012), “Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/1, 41-73.

 • Uçan Ayşegül - Kıran Esen Binnaz (2015), “Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgiliRisk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, ss.288-299. DOI: 10.17860/efd.22192.

 • Ulloa, L. B. F., Moller, V. ve Sousa-Poza, A. (2013). “How Does Subjective Well-Being Evolve With Age? A Literature Review”. Journal of Population Ageing, 6, 227-146.

 • Vermaat, J. R. C. (2005). “Household Production, Health And Happiness”. Phd. Thesis, Wageningen University.

 • Veziroğlu Çelik, Mefharet (2014), “Okul öncesi eğitimde örgütsel iklimin öğretmen performansına etkisi”, YL Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • WHO (World Health Organization). (Online). Web:http://www.who.int/governance/eb/who_ constitution_en.pdf (indirilme tarihi -Nisan 2018 )

 • Wilson, W. (1967). “Correlates Of Avowed Happiness”. Psychological Bulletin, 67(4), 294-306.

 • Yalçın, İlhan (2014), “İyi Oluş ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Meta Analizi”, Türk Psikiyatri Dergisi,25, ss. 1-12.

 • Yalız Solmaz, Dilek (2014), “Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluş Düzeyleri: Anadolu Üniversitesi BedenEğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Bir Araştırma”, Journal of International Social Research, Vol. 7 Issue 35, p651-657.

 • Yavuz, Ç. (2006), “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, PsikiyatrikBelirtile ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 • Yıldırım, Mehmet (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları VeYaşam Kalitelerinin Akademik Başarı Ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Yılmaz E., Aslan H. (2013) “Öğretmenlerin İş Yerindeki Yalnızlıkları Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3),s:59-69.)

 • Yurcu Gülseren, Atay Hakan (2015), “Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerinİncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 2, ss.17-34. ISSN: 1624-7215.

 • Yurcu Gülseren, Kocakula Özge (2015), “Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yalnızlığının Öznel İyi Oluş Üzerine Etkisi”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1 (Sf. 30-41).

 • Yürük Bal, Emel (2015), “Spor Yapmanın Ergenlerin Benlik Saygısı Ve Öz Yeterliliklerine Etkisi”, YL Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

                                                                                                    
 • Article Statistics