KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2475-2482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının ebeveyn eğitim düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzincan ili Çayırlı ilçesinde öğrenim görmekte olan toplam 383 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak demografik soruların bulunduğu kişisel bilgi formu ile Uzun ve Sağlam tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada çevresel tutumun yanı sıra, çevresel tutumun alt boyutlarından olan çevresel davranış ve çevresel düşünce de ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler, SPSS 17.00 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile çevresel tutumları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Babası lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan öğrencilerin çevresel tutumları, babası diplomasız olanlardan daha yüksektir. Anne eğitim düzeyi ile çevresel tutum arasındaki ilişki açısından ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin anne eğitim düzeyi ile çevreye karşı düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anneleri ilkokul mezunu olanların, anneleri diplomasız olanlara göre daha yüksek çevresel düşünce ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this survey it was aimed that survey of middle school students’ environmental attitudes by level of their parental educational level in rural areas. The sample of the research consisted of a total of 383 middle school students studying in the province of Çayırlı, Erzincan province in the academic year of 2014-2015. As the data collection tool Environmental Attitude Scale (CAS) which included personal information form with demographic questions and developed by UZUN and SAĞLAM was applied. In thıs survey in addition to the environmental attitude, the environmental behavior and the environmental thinking from the sub-dimensions of environmental attitude were also tried to be measured. The data were analyzed with the SPSS 17.00 program According to research findings, it was found that there was significant difference between the level of students’ fathers and their environmental attitudes. Environmental attitudes of students, whose fathers have a high school or above education, are higher than those students whose father have no diplomas. There was no significant difference in terms of the relationship between mother education level and environmental attitude. However, there was a significant difference between the mother education level of students and their perceptions towards the environment. Those who have primary school graduate mothers. Mothers of those who graduated from primary school seem to have a higher environmental thinking average than those without a diploma.

Keywords