KENTLEŞME VE “KENTSEL TOPLUM” KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KENT YAŞAMINDA SURİYELİLER: MANİSA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1494-1505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç kendi içinde getirdiği dinamizmle; hem göç eden toplumları, hem de göç alan bölgenin insanlarını etkileşimin arttığı boyutlarda değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu değişimin ana mekanı olan kentler, bu anlamda tartışmaların merkezine oturmaktadır. Bir yandan göçün doğasını anlamaya çalışırken, bir yandan da kentin içindeki dinamikleri ve etkileşimleri belirlemek sosyolojik açıdan gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda araştırma birimi olarak Manisa seçilmiş olup, kent merkezindeki göçmenlerin bir yandan sosyo-demografik yapıları anlaşılmış, bir yandan da kentlileşmenin temel dinamikleri olan hususlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu dinamikler genel olarak aile yapısı, ekonomik durum, eğitim, kamusal alanla ilişkiler ve sosyal yaşam olarak belirlenmiştir. Araştırmada açık ve kapalı uçlu 30 farklı soruyla hazırlanmış anketler kullanıldı ve Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) yardımıyla analizler yapıldı. Çalışmanın sonucunda Manisa özelinde Türkiye kentlerinde geçen 5- 6 yıla rağmen hala Lefebvre’nin kavramsallaştırmasında bahsettiği gibi bir “kentsel toplum” kavramının gerekliliklerinin oluşmadığı, biraraya gelmenin mümkün olmadığı, izolasyon alanlarının varolduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Migration with its own potential is transforming both residents and migrants at the same time according to the level of communication. The cities, the main places of this change are at the center of the discussions in this sense. On the one hand, while trying to understand the nature of migration, on the other hand, determining the dynamics within the city is becoming more and more important with sociological perspective. In this context, Manisa was selected as the research unit. Not only socio-demographic structures of the immigrants in the city center were analyzed but also the main dynamics of urbanism were tried to be determined to understand issue better. These dynamics are family structure, economic situation, education, public sphere and social life. In the research, the surveys, prepared with open and close ended questions were used and they are analyzed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). It is found that in particular of Manisa, in the cities of Turkey, still it is very difficult to talk about “urban society” with the concept of Lefebvre after the 5-6 years of Syrian migration to Turkish cities. Despite this concept which refers to being together within city, it is possible to talk about isolation.

Keywords


 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen göç konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi

 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen göç konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Castles, S. & Miller, M.J. (2008). The age of migration. New York: Palgrave Macmillan.

 • Castles, S., Haas De H., & Miller, M.J. (2014). The age of migration. New York: Palgrave Macmillan.

 • Erdoğan,M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler. Toplumsal Kabul ve uyum.İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Gürkaynak, (2011). Çok Boyutlu Yaklaşımlar. Erişim tarihi: 03.04.2018, http://www. secbir. org.

 • İçduygu A. & Biehl K. (2012). Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi. Ahmet İçduygu (Ed.), Kentler ve Göç. Türkiye, İtalya, İspanya içinde (s. 9-73).İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Kramsch, C.J. (2003). Culture as the core perspectives on culture in second language learning. (D.L. Lange, R.M. Paige, Eds). Greenwich: IAP.

 • Lordoğlu, K. & Aslan, M. (2014). En fazla suriyeli göçmen alan beş kentin emek piyasalarında değişimi:2011-2014. ErişimTarihi:12.03.2018,http://www.calismatoplum.org/sayi49/lordoglu.pdf

 • Karameşe, Ş. (2018). The Importance of Parks and Cultural Values For The Development of Children andYouths In Terms of Modernization, Urbanization and Place. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Cilt:1, s. 53-66, Antalya.

 • Merrifield, A. (2017). Yeni kent sorunu. İstanbul: Tekin Yayınları.

 • Neuman Lawrance, W. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Oğur, R. & Tekbaş, Ö.F. (2003). “Anket Nasıl Hazırlanır?”. Sted, 12(9), 336-340. http://www.ttb.org.tr/STED/sted0903/anket.pdf

 • Önkal Tunçel, A. (2016). Toplumsal analizler ekseninde kent fragmanları. (Ö. Sarı, A. Esgin, Ed.). Ankara: Phoenix Yayınları.

 • Özbay, F. (2014). Şehirleşme Süreçlerinde Sosyal Bir İlişki Ağı Olarak Hemşehri Derneklerinin İşlevleri: Kütahya Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi özel sayısı, 97-110

 • Sennett, R. (1999). Gözün vicdanı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 • Sukamolson, S. (2010). Fundementals of Quantitative Research.

 • Sunata, U. (2015). Diasporik Kimliğiniz Lütfen! ABD’deki Çin Diasporası. Tanıl Bora (Ed.), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar içinde (459-483). İstanbul: İletişim.

 • Şirin Öner, N. (2015). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar. Tanıl Bora (Ed.), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar içinde (,13-29). İstanbul: İletişim.

 • Yavuz, Ö. (2015). “Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yapilan Sağlik Yardimlarinin Yasal Ve Etik Temelleri”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 265-280.

                                                                                                    
 • Article Statistics