TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EKSENİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1639-1650
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilginin en büyük güç olduğu kıyasıya rekabet ortamında işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için ayırt edici yönlerini ortaya koymak zorundadırlar. Bu zorunluluk işletmeleri, yaptıkları bir dizi faaliyette çağdaş yönetim faaliyetlerini kullanmaya teşvik etmektedir. İşletmeler rekabet ortamında tutunabilmek için uzmanlık alanlarını belirlemek ve en iyi oldukları iş üzerine odaklanmak durumundadırlar. Bunun için işletmelerin temel yeteneklerini belirleyip, en iyi oldukları alan veya alanların dışında kalan işlerinde dış kaynak kullanımı yoluyla, yine o işleri en iyi yapan işletmelerde destek almalıdırlar. Çalışmamızda işletmelerin tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinde, sahip oldukları temel yeteneklerin ve dış kaynak kullanımının ne düzeyde önemli olduğunu tespit etmek amacıyla Hatay ilinde faaliyet gösteren toplamda 51 ulusal ve ulusal arası işletmeden anket yoluyla veriler toplanarak analize tabi tutulmuştur. SPSS paket programı kullanılarak yapılan frekans, güvenirlik ve Freidman Çift Yönlü ANOVA testi sonucunda tedarik zinciri yönetiminde çağdaş yönetim yaklaşımlarından olan temel yetenek ve dış kaynak kullanımının önemi ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Businesses in the fiercely competitive environment, where information is the greatest strength, must set out their distinctive aspects in order to survive. This necessity encourages businesses to use contemporary management activities in a range of activities. Businesses need to identify their areas of expertise and focus on what they are best at in order to stay competitive. To do this, they should identify the basic skills of the enterprises and get support from outsourcing their jobs outside their best field or areas, again doing business that makes them the best. In order to determine the level of importance of the basic capabilities and outsourcing of our operations in supply chain management activities, a total of 51 national and international enterprises operating in Hatay province were collected and analyzed by questionnaire. The frequency, reliability, and Freidman’s ANOVA test using the SPSS packet program revealed the key talent and outsourcing benefits from contemporary management approaches in supply chain management.

Keywords


 • Aslantaş Ateş, B. (2011). “Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Yönetimine

 • Aslantaş Ateş, B. (2011). “Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet YönetimineEtkileri: Tekstil-Konfeksiyon Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Atkinson, S. (2016). İşletme Kitabı (Çev.: Tufan Göbekçin), Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Balanchard, D. (2017). Tedarik Zinciri Yönetimi En İyi Uygulamalar (Çev:Mehmet Tanyaş-Murat Düzgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Barney, J. B. (1995). “Looking İnside for Competitive Advantage”, The Academy of Management Executive, 9(4):49-61.

 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Kopczak, L.R. (1997). “Logistics Partnership and Supply Chain Restructuring. Survey Results From The US Computer İndustry”, Production and Operations Management, 6(3):226-247.

 • Long, D. (2012). Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev./Uyar.: Mehmet Tanyaş ve Murat Düzgün), Nobel Kitap, Ankara.

 • Öz, M. (2011). “Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerininFirmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Özdemir, A. İ. (2004). “Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (23):87-96.

 • Sağbaş, M., (2015). “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri, Çeviklik ve EntegrasyonunOperasyonel Ve Finansal Performansa Etkisi”, Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Salamı, E. (2014). “Türk İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarına Bakış Açıları”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

 • Tutar, H. (2013). İşletme & Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük, Detay Yayıncılık, Ankara. Ülgen, H. & Mirze, S.K (2016). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayıncılık, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics