ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 979-994
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin etik liderlik algısının, örgütsel adalet algısına etkisinde örgüte duyulan güvenin aracılık etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 yılı güz yarıyılında Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesinde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem, evren içinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğretmenlerden oluşturulmuştur. Çalışmanın verileri, öğretmenlerin etik algılarını, örgütsel güven algılarını ve adalet algılarını tespit edebilmek için 3 farklı ölçme aracı kullanılarak elde edilmiştir. Bu veriler SPSS 23 programında (betimsel istatistikler, normallik analizleri, faktör analizleri, regresyon analizi ve ayrıca örgütsel güvenin aracılığını tespit edebilmek için Sobel testi) analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, etik liderliğin, örgütsel adalet üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of the ethical leadership perception of the teachers on the organizational trust in the influence of organizational justice. The universe of the research is composed of the teachers working in Şehitkâmil district of Gaziantep in the fall semester of 2017-2018. The sample in the study was formed from the teachers who were selected by the sampling method easily from within the universe and who agreed to participate in the research. The data of the study were obtained by using 3 different measurement tools to determine teachers' ethical perceptions, organizational trust perceptions and justice perceptions. These data were analyzed in the SPSS 23 program (descriptive statistics, normality analyzes, factor analysis, regression analysis and Sobel test to determine organizational trust). As a result of the study, it has been found that ethical leadership has a role as a partial mediator of organizational trust in its influence on organizational justice.

Keywords