TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIĞININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 961-970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlığının belirlenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin batısında yer alan bir ilin ortaokullarında görev yapan toplam 296 Türkçe öğretmeni olup araştırmanın örneklemini ise, bu öğretmenler içerisinden 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bu ilin merkezinde bulunan 60 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem grubu seçkisiz örneklemeden basit/tesadüfi örnekleme örnekleme yöntemiyle tespit edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak “Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Daha sonra verilerin analizi SPSS 22.00 paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi, tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin etik değerlere yatkın olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract


The aim of this study is to determine Turkish language teachers’ tendency towards ethical values. Descriptive scanning model was used in the study. Scanning models are research app roaches that aim to describe a currentor past situation as it is. The population of the study was the 296 Turkish teachers in the province of located to the west of Turkey; however the sampling was made from the 60 Turkish teachers in the city center of this city during the 2015-2016 school year. The research group was selected in accordance with simple / random sampling, which is a form of non-random sampling technique. The data were collected by means of the “tendency towards ethical values” scale, which was developed by Kaya, (2015) after the due validity andreli ability analyses. The collected data were then analyzed by means of the Statistics Packagefor Social Sciences (SPSS) version 22.00. Such statistical test sand analyses as frequency, percentage, arithmetical means, t- tests an done-way variance analysis were utilized for analyzing the data. There rusults reveal that there is an overall tendency of Turkish language teachers towards ethical values.

Keywords