ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 847-852
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. Sınıf öğrencilerine Türkçe dersinde öğrenme stratejileri konusunda verilen öğretimin öğrencilerin Türkçe dersi başarısına etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmada; ön test-son test kontrol gruplu deneysel model uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bir Ortaokulun 6-6-E ve 6-F sınıfı öğrencileri ile yürütülmüştür. 6-E sınıfı deney, 6-F sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir.Sınıflar random yoluyla seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak deney ve kontrol gruplarına “Türkçe Dersi Başarı Testi” uygulanmıştır. Başarı testi Türkçe dersi “Duygular” temasındaki kazanımları ölçen; 4 seçenekli 20 maddeden oluşan bir testtir. Başarı testi, araştırmacılar tarafından geliştirilerek, madde analizi yapılıp madde ayırıcılığı 0.29’un altındaki maddeler elenerek oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırma öncesi; deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir; Deney ve Kontrol grubunun son test başarı puan ortalamalarında ise deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlemiştir. Diğer taraftan cinsiyete göre öğrencilerin başarı düzeyleri incelendiğinde hem ön test sonuçlarında hem de son test sonucunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to show the effect of using learning strategies in Turkish lesson to the success of the students in the 6th grade middle school. Quantitative research method was used; Experimental model with pre-test-post-test control group was applied. In the academic year of 2016-2017, it was carried out with the students in a Secondary School in Ankara province Gölbaşı district. Class 6-E was assigned as the experiment and 6-F as the control group. The classes are selected randomly. To collect data in the research, "Turkish Course Success Test" was applied on two groups. The success test was developed by the researchers and was made by analyzing the items and eliminating items with less than 0.29 separations.T-test was used for independent groups. Results show; there was no significant difference in pre-test achievement averages between the experimental group and the control group; a significant difference in test group in the mean of the final test success points. When the success level of the students according to the sex was examined, it was seen that there was a meaningful difference both for the pre-test results and for the post-test result in favor of the girl students.

Keywords