OTEL İŞLETMELERİNDE REKREASYONEL LİDERLİK VE İŞ ETİĞİ İLİŞKİSİ: KARA SPORLARI ANİMATÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 819-836
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektöründe neredeyse bütün faaliyetler, hizmet üreticileri olarak nitelendirilen sektör çalışanları ile hizmeti alan turistik tüketiciler arasında gerçekleşmektedir. Bu yönüyle oldukça dinamik bir yapıya sahip olan turizm sektörü ve özellikle otel işletmeleri için insan unsuru önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim, animasyon hizmeti sunulan otel işletmelerinde animasyon personeli günün büyük bir çoğunluğunu tüketiciler ile yüz yüze geçirmektedir. Otel işletmelerinde tüketicilerin hoşça vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen rekreatif faaliyetlere önderlik eden animasyon personeli rekreasyonel lider kapsamında ele alınabilmektedir. Ayrıca, yönetsel becerilerin yanı sıra özellikle durumsal açıdan farklı liderlik tutumlarına da sahip olması beklenen animasyon çalışanları, istihdam edildikleri kuruma, yöneticilere, çalışma arkadaşlarına ve en önemlisi de tüketicilere karşı etik davranışlar sergilemelidir. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı kara sporları (land-sport) animatörlerinin rekreasyonel liderlik tutumları ile iş etiği arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Antalya, Muğla ve Aydın İllerinin turistik sayfiye otel işletmelerinde çalışan 391 kara sporları animatörüne anket uygulama yoluyla veri toplanmıştır. Söz konusu veriler bilgisayar ortamında analiz edilerek yorumlanmış ve konuyla ilgili öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Almost the all activities in the tourism sector take place between the sector employees who are described as service producers and the tourist consumers who receiving service. So, the human factor holds an important place for the tourism sector and especially for the hotel enterprises, which has a very dynamic structure in this respect. Moreover, the animation service staff spend a great majority of the day time with the guests face to face in the hotels where animation service is offered. The animation staff can be considered as a recreational leader which leads to the recreational activities for enjoying the good times of tourists in hotels. Furthermore, it is expected by animation staff that to have different leadership attitudes especially from the situational perspective in addition to the managerial skills and also should exhibit ethical behavior against the business, the managers, the colleagues and the tourists. From this point of view, the aim of this research is to determine the relationship between recreational leadership attitudes and business ethics of the land-sport animators. For this aim, the data is collected by questionnaire which applied on 391 land sports animators working in resort hotels of Antalya, Muğla and Aydın. These data were analyzed and interpreted in computer environment and some suggestions related to this topic were introduced.

Keywords