YATIRIM TEŞVİKLERİN BÖLGESEL ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-15
Language : null
Konu :
Number of pages: 928-937
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki sistem kapsamındaki yatırımlarda teşvik talebindeki mekânsal etki araştırılmıştır. Çalışmada 2016 yılı verileri kullanılmış mekânsal etki Moran’s I istatistiği ile test edilmiştir. Ağırlık matrisi komşuluk esasına göre oluşturulmuştur. Moran’s I testi iller arasında mekânsal etkinin bulunduğu göstermektedir.Mekansal etkinin varlığında hangi modelin kullanılacağına LM testleri ile karar verilmiştir.. LM testi sonuçları çalışma için uygun model Mekânsal Hata Modelidir. Mekânsal Hata Modeli tahmin sonuçları, bölgelerin teşvik talebi kamu yatırımları artıkça yükselmektedir. kamu yatırımlarının yüzde bir artması teşvik talebini yüzde birden fazla artırmaktadır. Dış ticaret hacminin yüzde değişmesi de teşvik talebini yüzde ikiden fazla artırmaktadır. Gelişmiş bölgelerin teşvik talebi gelişmemiş bölgelere yüzde 25 daha fazladır

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to examine the spatial effect in demand for government incentives.Spatial weight matrice has been constructed by contiguity rule. Moran’s I Test result comfirms that there exists weak spatial effect among providences. After performing LM, it has been decided that the best fit model for the paper was Spatial Error Model. Estimation results indicates that an %1 increase in public investments boost demand for government incentives slightly more than % 1. The more foreign trade volume the more demand for incentives. At the same time, the demand for incentives in relatively developed providences is greater than demand in other providences.

Keywords


 • Acinöroğlu, S. (2009). “Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği”, Uluslararası İktisadi

 • Acinöroğlu, S. (2009). “Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 148-165.

 • Akan, Y. ve Arslan İ (2008), “Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri ile İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, (1), 107-119.

 • Akdeve E. &Karagöl, E.T. (2013). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları” DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013

 • Aydıner, M. (2015a).“Teşvik Sistemi Kapsamındaki Yatırımların İhracata ve İstihdama Etkisi: TR32 BölgesiÜzerine Bir Değerlendirme”, Global Journal of Economicsand Business Studies, 2015(Temmuz-Aralık) Yıl: 4 Sayı: 8

 • Aydıner, M. (2015b).“Yatırım Teşvik Sisteminin İBBS Düzey2 ve Düzey3 Bölgelerinin İhracatPerformansına Etkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Trakya Üniv. İİBF Dergisi, Cilt 4 Sayı 2, 2015(66-88)Candan, G.T.&Yurdadoğ,V. (2017).“Türkiye’de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, Mayıs 2017

 • Çiloğlu, İ. (1997). “Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi”, Hazine Dergisi, Sayı:8, Ekim, 1-15

 • Çelik, N. (2017). “Teşvik Politikalarının Etkinliğinin Mekânsal Perspektiften Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 17(1). (2017)

 • Duran, M. (2003). “Teşvik Politikalarıve Doğrudan Sermaye Yatırımları”. Araştırmaİnceleme Dizisi. Ankara: Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıEkonomikAraştırmalar Genel Müdürlüğü.

 • Duran, M. (2002). “Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ve Etkinliği”. Araştırmaİnceleme Dizisi.Duran, M. (1998). “Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları(1968-1998)”,Araştırma İnceleme Dizisi. Ankara: Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıEkonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü.

 • Eser, E. (2011). “Türkiye’de Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler”, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 54-55.

 • Gülmez, M. &Yalman,İ.N. (2010). “Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği”. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010

 • Hazine Müsteşarlığı (2010). Yeni Yatırım Teşvik Sistemi I. Yıl Uygulama Sonuçları, Eylül, Ankara

 • Kılınç, B.&Doğru,B. (2013). “TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi” Ç. Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Ss. 1-20, Bahar 2013

 • Köksal, M. (2001). “Genel Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Ve Bazı Öneriler”, Amme İdaresi Dergisi Cilt 34, Sayı 3 Eylül (2001)

 • Karakurt, Alper (2010). “Küresel Kriz Ortamında Yatırım Teşvikleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi: 65(2), 153.

 • Selim, S, Koçtürk,O.M. &Eryigit, P. (2014). “Türkiye’de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi”, Ege Akademik Bakış, 14(4), 661-673.

 • Tekin, A. (2006), “Vergi Teşvikleri ve Ekonomik Etkileri”, Dumlupınar Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2006, Sayı:16

 • Toker, B. (2007).“Türkiye’de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi”. Yönetim ve Ekonomi Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2

 • Yavan, N. (2012).“Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri: Mekânsal ve İstatistiksel Bir Analiz”.Coğrafi Bilimler Dergisi CBD 10 (1), 9-37 (2012)

 • Yavan, N. (2011). “Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi Türkiye Örneği” Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Yayın No:27, Ankara.

 • Yavuz, A. (2010). “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Rekabet Koşulları Altında ÖzelKesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 83-101.

 • Zeren, F. & Savrul B.K.(2012).“Türkiye’de Şehirleşmeyi Etkileyen Faktörler: Mekânsal Ekonometri Analizi”. Journal of Yaşar University 2012 28(7) 4749 – 4765

 • Zeren, F. (2010). “Mekânsal Etkileşim Analizi”. Ekonometri ve İstatistik Sayı:12 2010 18–39

                                                                                                    
 • Article Statistics