SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA: TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME YÖNELİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 447-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağımızda yaşanan küresel iklim değişiklikleri ve çevresel sorunlar sürdürülebilirliğin önemini arttırmıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalıcı hale getirilmesinin önemi dünya ülkeleri tarafınan anlaşımıştır. Bununla ilgili uygulamaların ve yönetmeliklerin çıkarılması gerekliliği her geçen gün artan biz zorunluluk haline gelmektedir.Yapmış olduğum bu çalışmada ise sürdürülebilir pazarlama ve sürdürülebilir tüketici davranışı kavramları incelenerek; tüketicilerin sürdürülebilir tüketime yönelik satın alma davranışları açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca tüketicilerin sürdürülebilir ürün tercihlerine ilişkin davranışlar ele alınmış ve Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankasının sürdürülebilirlik ile ilgili uyguladığı politikalardan ve desteklerinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Global climate change and environmental issues that are occured in ourera made sustainability more important. Ensuring and maintaining sustainability is clearly understood by world countries. Necessity of making implementations and regulations regarding sustainability is becoming an increasing obligation. In thi sstudy that i made by analysing sustainable marketing and sustainable consumerbehavior, consumer’s purchasing behaviors regarding sustainable consumption were tried to explained. Besides, consumer’s behaviors regarding choice of sustainable product were discussed and the implemented policies by Industrial Development Bank of Turkey regarding sustainability and it’s supports were mentioned.

Keywords


 • Alabay, M.N. (2010). ‘‘Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci”. Süleyman

 • Alabay, M.N. (2010). ‘‘Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2): 209-235.

 • Alkaya, A., Çoban, S., Tehci, A., ve Ersoy, Y. (2016). ‘‘Çevresel Duyarlılığın Yeşil Ürün Satın AlmaDavranışına Etkisi: Ordu Üniversitesi Örneği’’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47: 121-134.

 • Ayyıldız, H., ve Genç, K. Y. (2008). ‘‘Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin ÇevreyeDuyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12: 505-527.

 • Carter, K. (2014). Product And Consumer Characteristics As Moderators Of Consumer Response ToSustainable Products. University Of South Carolina International Master of Business Administration, Master Thesis, Carolina.

 • Dolan, P. (2002). ‘‘The Sustainability of Sustainable Consumption”. Journal of Macromarketing, 22(2):170- 181.

 • Erbaşı, A., ve Ersöz, S. (2011). ‘‘Ahilik ve 4C Pazarlama Karması İlişkisi: Tarihi Perspektiften Bakış”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 59: 135-146.

 • Ergen, A. (2014). Maddi Değerler, Gönüllü Sade Yaşam Biçimi, Çevre Bilgisi: Sürdürülebilir TüketimDavranışı Açısından Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.Güven, S., ve Pekmezci, P. (2015). ‘‘Tüketicilerin Organik Ürünlere E-Bakışı ve Tüketicileri Organik Ürünlere Yönlendiren Motivasyonlar”. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-12.

 • Kiracı, H. (2009). Tüketicilerin Bireysel Değerlerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışıyla İlişkisi ve SınıfÖğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kütahya.

 • Kozanlıoğlu, B. (2010). Sürdürülebilir Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Tüketici Tercihleri Üzerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

 • Kuduz, N. (2011). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına EtkilerininBelirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

 • Luan, C. C. (2016). Feelings Of Doing Good For Myself Or Others: Discussing Effects Of Self-Conscious Emotions On Sustainable Consumption. Purdue University, Master Thesis, Indiana.

 • Marchand, A. ve Walker, S. (2008). ‘‘Product Development And Responsible Consumption: Designing Alternatives For Sustainable Lifestyles”. Journal of Cleaner Production,16: 1163-1169.

 • Önay, O. (2014). Sürdürülebilir Pazarlamada Bir Karar Verme Modeli Geliştirme. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

 • Önce, G. ve Marangoz M. (2012). ‘‘Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü”. International Conference On Eurasian Economies, 2: 389-396.

 • Öndoğan, E. N. (2015). ‘‘Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma Elemanları”. Ege Strategic Research Journal, 1 (1):1-25.

 • Özbakır, M. (2010). Sürdürülebilir Pazarlamaya Geçiş ve Bu Sürece Yönelik Bir Uygulama: Marks&Spencer Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

 • Özbakır, M. ve Velioğlu M. N. (2010). ‘‘Pazarlamaya Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi’’. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2):71-98.

 • Özsoy, T. (2011). Tüketimin Sürdürülebilirliği: Ürün Ömrüne Yönelik Tüketici Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.

 • Sarıkaya, N. (2007). ‘‘Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tutumlar Üzerine Bir Saha Çalışması”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14):110-125.

 • Sümer, S. I. ve Eser, Z. (2006). ‘‘Pazarlama Karması Evrimi’’. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,8(1):165-186.

 • Wermeir, I. ve Werbeke W. (2006). ‘‘Sustaınable Food Consumption: Exploring The Consumer Attitude Behavioral Intention Gap”. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19:169-194.

 • Yıldırım, H. (2009). Ekonomik Krizin Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

 • https://www.google.com.tr/search?q=Pazarlama+Karmas%C4%B1&espv=2&biw=1600&bih=721&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjLwPqt7tfRAhWNbZoKHXOnAo4QsAQIOA&dpr=1#imgr c=jwQ11XGAK2jhOM%3A, (23.01.2017).

 • http://www.hurriyet.com.tr/ikinci-el-moda-dunyayi-koruyor-40094430, (23.01.2017).

 • Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası (2015). TSKB Sürdürülebilirlik Raporu. Erişim: 24 Ocak 2018,http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/tskb_surdurulebilirlik_raporu_2015.pdf.

 • Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası (2016). Tskb Entegre Rapor. Erişim:24 Ocak 2018,http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Entegre_Rapor_2016.pdf.

                                                                                                    
 • Article Statistics