BENLİK SAYGISI VE İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 274-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı, kendini olduğundan aşağı ya da üstün görmeksizin kendinden memnun olma, beğenilir, sevilmeye değer bulma ve özüne güvenme halini göstermektedir. İletişim ise kişilerarası ilişkilere etki eden önemli bir faktördür. İletişimin her insanın yaşamında vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır ve çeşitli kavramlarla ilişki içerisindedir. Bu iki kavram da bireyin hayatının tüm yönlerini etkileyerek davranışlarına yön vermekte ve bireyin sosyalleşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu araştırma Antalya Kepez- Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin iletişim becerileri ile ilişkisini irdelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından derlenen soru formu kullanılmıştır. Toplam 400 anket analize dâhil edilmiş olup, evrenin %53,8’ini kız,%46,2’ sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin benlik saygısı alt boyutlarından benlik değeri, özgüven, depresif duygulanım, kendine yetme, başarma ve üretkenlik ile iletişim becerisinin alt boyutlarından zihinsel beceri, duygusal beceri ve davranışsal beceri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Self-esteem shows self-gratification, liking, value to be loved and trusting in the essence of self-evaluation. Communication is an important factor affecting interpersonal relationships. Communication has an indispensable place in every person's life and is in relation with various concepts. Both of these concepts influence all aspects of the individual's life and lead to their behavior and play an important role in the individual's socialization process. This research was carried out with the aim of examining the relation of self-esteem levels of Antlaya Kepez-Hüsniye Özdilek Vocational and Technical Anatolian Students with their communication skills. Questionnaire compiled by the researcher was used as data collection tool in the research. A total of 400 questionnaires were included in the analysis. 53.8% of the universe is composed of female students and 46.2% of the students are male students. According to the findings of the survey, the students' self-esteem subscales are related with self-esteem, self-esteem, depressive affect, self sufficiency, achievement and productivity There was a significant positive correlation between mental skill, emotional skill and behavioral skill from the subscale of the skill.

Keywords