GÖLLER BÖLGESİ’NDE ALTERNATİF TURİZM: KONAKLAMA TESİSLERİNİN İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-13
Language : null
Konu :
Number of pages: 168-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağladığı avantajlar göz önüne alındığında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de dealternatif turizmi teşvik çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu teşvik çalışmalarının başarıyla yönetilmesiyle de turizmi mevsimsellikten çıkartmak, göçü önlemek, yerel halkın ekonomik kazanç elde etmesi gibi birçok avantajsağlamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Göller Bölgesi’ndeki konaklama işletmelerinin internet sitelerinde yer alan alternatif turizm unsurlarının analiz edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak Göller Bölgesi kapsamında yer alan Konya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta illerindeki turizm çeşitlerini ortaya koyarak bu illerde yer alan 76 adet turizm işletme belgeli konaklama işletmesinin internet siteleri incelenmiştir. Bu konaklama işletmelerinin 11’ inin internet sitesinin olmamasından dolayı 65 adet konaklama tesisinin internet sitesi çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Elde edilen verilere göre; internet sitelerinde en yoğun olarak “toplantı” sekmesi kullanıldığı sonucuna ulaşılmış olup, bu sonuç doğrultusunda, bölgede yer alan konaklama tesislerinin en fazla kongre turizmine yöneldikleri varsayılmaktadır. Bunun yanı sıra Türk hamamı, sauna, spa, tuz odaları, masaj ve çeşitli tedavi yöntemlerini içeren verilerin yer almasıyla da sağlık turizmine yönelmelerin olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra balık tutma, rafting, kayak, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, kaya tırmanışı, dağcılık gibi birçok aktiviteye ilişkin unsurlar konaklama işletmelerinin internet sitesinde yer almaktadır. Son olarak, Göller Bölgesi’nde yer alan iller içerisindeki konaklama tesislerinde alternatif turizmine yönelik en fazla veri bulunduran ilin Afyonkarahisar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Considering the advantages it offers, alternative tourism promotion activities continue in Turkey as in the whole world. Successful management of the mentioned promotion activitiesprovides many advantages such as avoidance of tourism being seasonal,preventing migration, enabling local people to have economic gain. In this context, the aim of the study is to analyze the elements of alternative tourism on the internet sites of the accommodation companies in the Region of Lakes. For this purpose, the internet sites of 76 accomodation facilities with tourism operation license in these provinces have been examined by revealing the tourism varieties in the provinces of Konya, Afyonkarahisar, Burdur and Isparta in the region of Göller . The websites of 65 accommodation facilities were included in the scope of the study due to the fact that 11 of these accommodation facilities do not have websites. According to the data obtaind; It has been concluded that the mostly used tab is "meeting" on the internet sites and in the direction of this result it has been assumed that the accommodation facilities located in the region are mostly oriented to congress tourism. Besides this, an inclination to the health tourism has been observed due to the various data containing Turkish bath, sauna, spa, salt chambers, massage and various treatment methods. In addition to this, elements of many activities about fishing, rafting, skiing, nature walk, bird watching, rock climbing, mountaineering are on the website of the accommodation facilities. Finally, Afyonkarahisar is the province that holds the most data for alternative tourism among the accommodation facilities in the districts located in the Region of Goller.

Keywords


 • Adan, Ö. (2011). Uluslararası Otel Sınıflandıırlması. Editör: İ. Pırnar, Uluslararası Turizm İşletmeciliği (s.

 • Adan, Ö. (2011). Uluslararası Otel Sınıflandıırlması. Editör: İ. Pırnar, Uluslararası Turizm İşletmeciliği (s. 71-88). Ankara: Nobel Yayın.

 • Akıncı, Z. (2011). Otel İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Albayrak, A. (2012). İstanbul’daki Konaklama İşletmelerinin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology , 3(8), 43-58.

 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Avcı, N. (2015). Otel Dışı Konaklama Tesis İşletmeciliği. Editör: A. Timur, & Ö. Bardakoğlu, Turizm İşletmeciliği (s. 63-82). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Batman, O., & Soybalı, H. (2009). Otel İşletmeleri. Editör: Ş. Demirkol, & B. Zengin, Turizm İşletmeleri (s. 91-129). Sakarya: Değişim Yayınları.

 • Bayram, A. T. (2016). Otel İşletmelerinde Satış ve Pazarlama. Editör: T. Polat Üzümcü, & İ. Bilgiçli, Otel İşletmeciliği (s. 169-198). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

 • Becken, S., Frampton, C., & Simmons, D. (2001). Energy Consumption Patterns in the Accommodation Sector—The New Zealand Case. Ecological Economics(39), 371–386.

 • Çetinkaya, A. (2016). Turizm Sektörünün Genel Yapısı. Editör: T. Polat Üzümcü, & İ. Bilgiçli, Otel İşletmeciliği (s. 1-33). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko)turizm. Ankara: Erk Yayıncılık.

 • Graci, S. (2010). t Examining the Factors That Impede Sustainability in China’s Tourism AccommodationIndustry: A Case Study of Sanya, Hainan, China. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(1), 38-55.

 • Guttentag, D. (2015). Airbnb: Disruptive Innovation and the Rise of an Informal Tourism Accommodation Sector. Current Issues in Tourism, 18(12), 1192-1217.

 • Güner, B. (2016). Otel İşletmeleri. Editör: T. Polat Üzümcü, & İ. Bilgiçli, Otel İşletmeciliği (s. 35-60). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

 • Isaac, R.K. (2010). Alternative Tourism: New Forms of Tourism in Bethlehem for the Palestinian Tourism Industry. Current Issues in Tourism.13 (1), 21-36.

 • Kandempully, J., & Suhartanto, D. (2000). Customer Loyalty in the Hotel Industry: The Role of CustomerSatisfaction and Image. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(6), 346-351. Kozak, N. (1995). Turizm İşletmeciliği Kavramlar-Uygulamalar. Ankara: Anatolia Yayıncılık.

 • Kozak, N., A.Kozak, M., & Kozak, M. (2014). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Oğuz, Y. E. (2015). Hostellere Yönelik Algının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), (s. 693-702).

 • Özcan, S. (2011). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yükseklisans Tezi.

 • Özdoğan, O. N. (2006). Otel İşletmelerinde Faaliyet Alanları Açısından Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcıng) ve Finansal Performans Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği AnaBilim Dalı Doktora Tezi.

 • Perna, F., & Custódı, M. J. (2008). Importance of Events in Tourism: Impacts of the UEFA-EURO 2004TMon the Accommodation Industry in Algarve, Portugal. Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(1), 5-22.

 • Ritchie, B. W., Bentley, G., Koruth, T., & Wang, J. (2011). roactive Crisis Planning: Lessons for the Accommodation Industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(3), 367-386.

 • Sezgin, O. M. (1994). Konaklama işletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Sezen Doğancili, O. (2016). Amasya’ da Alternatif Turizm: Boraboy Gölü’ nün Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. 1. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Kasım 2016.

 • Sharpley, R. (2000). The influence of the Accommodation Sector on Tourism Development: Lessons From Cyprus. Hospitality Management(19), 275-293.

 • Taş, İ. (2015). Otel İşletmeciliği. Editör: A. Timur, & Ö. Bardakoğlu, Turizm İşletmeciliği (s. 45-62). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Taylor, R., & Davies, D. (2004). "Aspects of Training and Remuneration in the Accommodation Industry: AComparison Between Australian and Singaporean Providers. Journal of European Industrial Training, 28(6), 466-473.

 • Tunç Hüssein, A., & Saç, A. (2008). Genel Turizm Gelişimi- Geleceği. Ankara: Siyasal Kitabevi. İnternet Kaynakları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığıa, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14518/turizm-tesislerinin- belgelendirilmesine-ve-niteliklerin-.html (Erişim Tarihi: 14.07.2017).

 • Kültür ve Turizm Bakanlığıb,http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html(Erişim Tarihi: 14.07.2017).

 • Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-11.htm(Erişim Tarihi: 16.07.2017).Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 5a290f675d43e6.10776213(Erişim Tarihi: 02.10.2017).

                                                                                                    
 • Article Statistics