GÜNEY AVUPA REFAH REJİMİNDE GÜVENCELİ ESNEKLİK: İSPANYA VE TÜRKİYE KARŞILATIRMASI

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2389-2411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güvenceli-esneklik son dönemlerde çalışma ilişikleri literatürüne girmiş bir kavramdır. Bu kavram özü itibariyle emek piyasalarında güvence ve esnekliğin zıt olgular olmadığını aksine birbirini destekler mahiyette kullanımlarının mümkün olduğunu ifade etmektedir. AB güvenceli istihdamı, istihdam stratejisinin bir unsuru, ömür boyu istihdam ve iş güvencesinden istihdam güvencesine geçişin bir yolu olarak görmektedir. Ayrıca güvenceli esneklik, Anglosakson esneklik uygulamasının emek piyasalarında yaratığı tahribatın çözümünde bir araç olarak görülmektedir. Güvenceli esneklik kapsamından farklı esneklik biçimlerine yönelik farklı güvence biçimleri mevcuttur. Her ülkeye uygun tek bir güvenceli esneklik modeli mevcut değildir. Her ülkenin kendi yapısına uygun güvenceli esneklik modeli uyarlaması gerekmektedir. Bu durum refah rejimleri için de söz konusundur. Katı emek piyasaları ve yüksek kayıt dışığın hüküm sürdüğü Güney Avrupa refah rejiminin kendine özgü güvenceli esneklik modeli mevcuttur. Bu çalışma bu refah rejiminin üyesi olan İspanya ve Türkiye’nin güvenceli esneklik uygulamalarını incelmekte ve her iki ülkenin emek piyasalarının yeterince esnek olamaması sebebiyle güvenceli esneklik uygulamasında başarılı olamadıkları ileri sürülmektedir.

Keywords

Abstract

Flexicurity is a concept that has recently entered the labour relations literature. Basically this concept indicates that in the labour markets flexibility and security are not necessarily contrasting terms, on the contrary they may be used to support each other. The EU considers flexicurity as an element of its employment strategy and a means by which harmful impact of Anglo-Saxon concept of flexibility maybe remedied. It is argued that different forms of flexibility may require different forms of security. There is no single model of flexicurity that fits all contraries. Each country, thus, must be adapted flexicurity to their own structures. This is valid for the welfare regimes as well. The South European welfare regime with its rigid labour markets and pervasive informality has also its own flexicurity model. Spain and Turkey are member of this welfare regime. This study intends elucidate the practice of Spanish and Turkish flexicurity models and claims that these countries have not been successful in the practice of flexicurity models due to the insufficient flexibility of labour markets.

Keywords


 • Aceleanu, M. I. (2013). The Labour Market in the Post-crisis Economy: the Case of Spain, Theoretical and

 • Aceleanu, M. I. (2013). The Labour Market in the Post-crisis Economy: the Case of Spain, Theoretical and Applied Economics, 20 (3):135-146.

 • Başterzi, S, (2005). Türkiye’de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal. Hukuk ve İstihdam Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54 (3): 53-94.

 • Benli, A. &e Yiğit, Y. (2016). “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İş İlişkisi ve Bu İlişkinin Sonuçları”, Kamu-İş Dergisi, (8) 4: 6-46.

 • CEC, (1997). Partnership for New Organization of Work, Bulletin of the EU Supplement 4/97, Com 97 (128)https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com1997_green_paper _partnership_for_a_new_organization_of_work.pdf (Erişim: 23.11.2016).

 • CEC, (2006). European Employment Report, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1874&langId=en (Erişim: 23.11.2016).

 • CEC, (2007a). “The Flexibility and Security Act, the Netherlands: Executive Summary” MLP Peer Review,http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/PeerReviews44/NL-

 • Executive%20summary.pdf (Erişim: 23.11.2016).

 • CEC, (2007b). Towards Common Principles of Flexicurity: More and better Jobs through Fexibility andSecurity European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities http://estaticos.soitu.es/documentos/2008/12/europa.pdf

 • CEC, (2008). “Integrated Guideliness for Growth and Jobs (2005-2008)”, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf. (Erişim:10.6. 2015).

 • CEC, (2012). Evaluation of Flexicurity 2007-2010: Final Report, (A report by ICF GHK),

 • https://publications.europa.eu/portal2012portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=84f1359e-87f7-4597-9af9-90ecb9986db4&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar &part=(Erişim: 23.11.2016).

 • Del P. & Pérez, D. (2013). Comparing Denmark and Spain: Two Different kinds ofALMP decentralization”, Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, (2) 1:41-54.

 • Domínguez, Á. A. & Alonso, Á. (2012). "Labour Transitions of Spanish Workers: A Flexicurity Approach", Revista Internacional de Organizaciones, nº 9, diciembre 121–143.

 • Dubin, K. & Hopkin, J. (2013). “A Crucial Case for Flexicurity: The Politics of Welfare and Employment inSpain”, The Politics of Flexicurity in Euope: Labour Market Reform in Hostile Climes and Tough Times, (der.) Daniel Clegg and Paolo Graziano, Basingstoke: Palgrave

 • Eamets, R. & T. Paas (2007). “Labour market flexibility and flexicurity”, in Paas and Eamets (ed.), Labour Market Flexibility, Flexicurity, and Employment: Lessons of the Baltic States: 41-60.

 • European Foundation for the Improvementof Living and Working Conditions, Temporary Agency Work: National Reports, Spain, 2002.

 • Flaquer, L (T.Y.) Family Policy and Welfare State in Southern Europe Çevrimiçi: http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_185.pdf.(Erişim:18.12.2014).

 • Huiskamp R.& Vos, K. J. (2007). “Flexibilization, Modernization and the Lisbon Strategy”., International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, (4): 587-599.

 • İspanya İşçi Kanunu,1/1995 sayılı yasal düzenleme sonrası gözden geçirilmiştir.İngilizce ’ye çeviri tarihi: Temmuz 2007 Çevrimiçi: http://www.vss.justice.bg/spain/5/Estatuto_Trabajadores_ENGLISH_pdf.pdf (Erişim: 18.12.2014)

 • İŞKUR, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Çevrimiçi: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop (Erişim:22.11.2014)

 • İşsizlik Sigortası Kanunu, Çevrimiçi: http://statik.iskur.gov.tr/tr/kurumumuz/ mevzuat/kanun11tr.htm (Erişim Tarihi:22.11.2014).

 • İşsizlik Sigortası Kanunu, Çevrimiçi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf (ErişimJaumotte, Florence, (2011). The Spanish Labor Market in a Cross-Country Perspective, IMF Working Paper. Keller, B. & H. Seifert (2004) ‘Flexicurity − the German trajectory’, Transfer, 10 (2), 226-247.

 • Keller, B., and Seifert, H. (2005): Atypical Employment and Flexicurity, Management Revue, (16). 3:304– 323.

 • Keune, M. (2008a), “Flexicurity: the new cure for Europe’s labour market problems”, Degryse, C. ve P. Pochet (der.), Social Developments in the European Union 2007, Brussels: ETUI-REHS.

 • Koç, M. & Görücü, G. (2011). “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi ÇalışmaUygulaması ve Sonuçları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 28:149-178.

 • Kok, W. et al. (2004) “Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe”, Employment Policy from Different Angles", (der.) T. Bredgaard and F. Larsen DJOF Publishing Copenhagen, 253-267.

 • Küçükkuş, Ç. (2015) Refah Rejimleri Bağlamında Türkiye’de Güvenceli Esneklik, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.

 • Leschke, J., Schmid, G., & Dorit, G. (2006). “On the Marriage of Flexibility and Security: Lessons from the Hartz-reforms in Germany”, Discussion Paper SP 2006-108, Wissenschaftzentrum Berlin

 • Liemt, Gijsbert van, (2013). Private employment agencies in the Netherlands, Spain and Sweden, International Labour Office, Sectoral Activities Department, Geneva: ILO.

 • Madsen, K. (2006). “Flexicurity A new perspective on labour markets and welfare states in Europe”, Tilburg Law Review- Journal of International and Compara-tive Law,14 (1-2):57-79.

 • Madsen, Per Kongshøj, (2002). The Danish Model of Flexicurity: A Paradise with Some Snakes, EuropeanFoundation for the Improvement of Living and Working Conditions Interactions between Labour Market andSocial Protection, Brussels: 2002 Çevrimiçi:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.1994437&rep=rep1&type=pdf (Erişim:15.12.2014).

 • Malo, Miguel A. (2011). Labour Market Policies in Spain Under The Current Recession, ILO, International Institute for Labour Studies Discussion Paper.

 • Michalaki, S. (2009), “Flexicurity, Flexiguranca Evasfaleia: Differnt Perception through Major EuroepanNewspaper,http://www.eliamep.gr/en/wpcontent/uploads/2009/04/michalakiconsentflexicurity27april2009.p df.( Erişim:18.12.2014)

 • Michalaki, S. (2004).Flexicurity, Flexigurança, Evasfaleia:Different Perceptions through Major European Newspapers. EU Consent..

 • Mollamahmutoğlu, H. (2004). “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu’nun Getirdiği Önemli Bazı Yenilikler”, Kamu-İş Dergisi; (7), 4:1-37.

 • Muffels, Ruud J. ve A.C.J.M. Wilthagen Transitional Labor Market andFlexicurity Approaches: Employment Strategies of Korea, Japan, The USand Europe Compared, 2011 Tilburg: Tilburg University. ReflecT Working Paper:141-182.

 • OECD Veritabanı, Çevrimiçi: http://data.oecd.org/turkey.htm#profile-society (Erişim Tarihi:24.11.2014). OECD, (2004). Employment Outlook 2004, Paris: OECD

 • OECD (2013). The 2012 Labour Market Reform In Spain: A Prelimıinary Assessment, Paris: OECD.

 • Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2.b. İstanbul: İTO Yayınları.

 • Royal Decree Law 3/2012 Introduced an Extensive Reform Of Labour LawÇevrimiçi:http://www.labourlawnetwork.eu/national_labour_law/legislative_developments/prm/109/v__deta il/id__1916/category__2/size__1/index.html (Erişim: 29.11.2014).

 • Ruud. J., Muffels, A.& R. Uijkx, (2005), Job Mobility and Employment Patterns across European WelfareStates. Is there a ‘Trade-off’ or a ‘Double Bind’ between Flexibility and Security? Managing Social Risk through Transitonal Labour Markets Working Paper 12.

 • Sanal, E. (2013). “Aktif İstihdam Politikaları”, Toprak İşveren Sendikası Dergisi, 99:13-18.

 • Shömann, K. Rugowski, R. & Kruppe, T. (2003). Labour Market Efficiency in the European Union: Employment Protection and Fixed-Term Contracts, Taylor & Francis elibrary.

 • Skedinger, P. (2010). Employment Protection Legislation: Evolution, Effects, Winners and Losers, (Translated by) Laura A. Wideburg, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

 • Standing, G. (1999), Global Labour Flexibility Seeking Distributive Justice, London: Palgrave Macmillan. Şafak, C. (2014). “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part-Time) Çalışma”,

 • Çevrimiçi:http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/kismi_calisma.pdf. (Erişim: 23.11.2014).

 • Tangian, A. (2007). “European flexicurity: concepts, methodology and policies”, Transfer, (4): 551-573.

 • EP (2010). The Lisbon Strategy 2000-2010: An Analysis and Evaluation of The Methods Used and ResultsAchieved, Directorate General For Internal Polıcies Policy Department A: Economic And Scientific Policy Employment and Social Affairs.

 • TÜİK, (2013). Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2013 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015 (Erişim:24.11.2014).

 • Türk İş Kanunu (4857 sayılı), Çevrimiçi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf (ErişimViebrock E. and J. Clasen (2009), “Flexicurity – a State-of-the Art Review”, Reconciling Work and Welfare in Europe REC WP 01.

 • Viebrock, E. & Clasen, J. (2009). Flexicurity – A State of the Art Review, Working Papers on theReconciliation of Work and Welfare in Europe,. Çevrimiçi:http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/ data/assets/pdf_file/0013/31009/RECWP_0109_Viebrock_Clasen.pdf (Erişim: 13.12.2014).

 • Vielle, P. & Walthery, P. (2003) Flexibility and Social Protection. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin,

 • Visser, J. (2002). ‘The first Part-Time Economy in the World: a Model to be Followed?’, Journal of European Social Policy. 12, (1):23-42.

 • Vliet, O. & Nijboer, H. (2012). “Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security forInsiders”, Department of Economics Research Memorandum 2012.2 (der.) C.L.J. Caminada B. C & Velthoven,.J. Van Holland..

 • Wilthagen, T. & Rogowski R. (2002), “Legal Regulation of Transitional Labour Markets”, G. Schmid & B.Gazier, (der.), The Dynamics of Full Employment: Social Integration through Transitional Labour Markets. Cheltenham: Edward Elgar:.233-273

 • Wilthagen, T. S. Bekker , S & Kloske, S. (2007), “Making (It) work: Introduction to the special issue on thefuture of European Employment Strategy”, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, ( 23) 4:. 489-498.

 • Wilthagen, T. & Frank, T. (2004). The Concept of “Flexicurity”: A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, 2004http://ssrn.com/abstract=1133932 (Erişim Tarihi: 06.03.2015).

 • Yorulmaz, Ç. (2010). “Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 24:.203-220.

                                                                                                    
 • Article Statistics