MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ALMIŞ OLDUKLARI DİSİPLİN CEZALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2357-2368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyetlerini yürütürken kamu yararı gözetme yükümlülüğü taşımaktadırlar. Çünkü, muhasebe meslek mensuplarının faaliyetleri sonucu elde edilen sistematik bilginin tüm toplum kesimleri üzerinde etkisi olabilmektedir. Bu nedenle, muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyette bulunurken mesleki standartlara ve etik ilkelere uymak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki standartlara ve etik ilkelere aykırı faaliyetleri disiplin cezalarına konu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı öncelikle muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarını çapraz tablolar aracılığıyla betimlemek, daha sonra da söz konusu disiplin cezalarının, cezaların alındığı yıla, kayıtlı olunan odanın bulunduğu bölgeye, mesleki unvana ve cinsiyete göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu kapsamda, muhasebe meslek mensuplarının 2001-2015 dönemleri boyunca aldıkları ve TÜRMOB resmi web sitesinde yayınlanan Disiplin Kurulu kararları incelenerek büyüklüğü 1.514 olan bir veri seti elde edilmiştir. IBM SPSS 22 istatistik programı kullanılarak elde edilen bulguların sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları, cezaların alındığı yıl, kayıtlı olunan odanın bulunduğu bölge ve mesleki unvan kategorilerine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna karşılık muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları, meslek mensubunun cinsiyeti kategorisine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir.

Keywords

Abstract

Professional accountants are liable for the service to the interests of public welfare, while conducting their professional activities. The underlying reason is that, the systematic information obtained as a result by the activities of professional accountants can have an impact on all segments of the society. Therefore, professional accountants are obligated to follow the terms of professional standarts and ethical principles at their vocational activites. The violating activites on the professional standarts and ethical principles of the professional accountants are the subject of discipline punishments. The aim of this research is, primarily to describe the disciplinary penalties taken by professional accountants through cross-tabulation, and then to determine whether the disciplinary penalties in question show significant differences in terms of; the year of the sentence received, the region where the registered room is located, professional title and gender. Within this context, a data set sized as 1.514 was obtained through examining of the decisions of the disciplinary board that taken by professional accountants, published on TÜRMOB official website along the 2001-2015 terms. Based on the results of the findings using the statistical program IBM SPSS 22, the disciplinary penalties taken by professional accountants show statistically significant differences with respect to the year of the sentence, the region where the registered room and the professional title category. On the contrary, the disciplinary penalties taken by professional accountants do not show any statistically significant differences with respect to gender category of the profession.

Keywords