TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2137-2149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm literatüründe kullanılan bazı yabancı kelimelerin ve deyimlerin Türkçe'de karşılıklarını bulmak oldukça zordur ve mana yönünden eksik kalır. Bu kelimelerden biri de "Destination" dır. Turizmde "Destinasyon" incelendiğinde, tüm turistik faaliyetlerin yanı sıra ziyaret edilecek bölgedeki cazibe merkezlerini de içerir. Bir turizm bölgesi, kendi sorumlulukları ile tüketicilere (turist) ev sahipliği yapmaktan onur duyan kamu ve özel sektörden oluşan birçok paydaş ile karmaşık bir yapıya sahiptir. Destinasyon yönetimi, coğrafi bir bölgede, bir köyde, kasabada veya bir ilde çalışmalar yapan ve destinasyonun daha iyi yönetilmesi için ayrı varlıkları birleştirmek için stratejik bir yaklaşım benimseyen ulusal ve koordineli bir yönetimdir. Ayrıca, güçlü bir marka imajı oluşturmak için destinasyonu tanıtmaları gerekmektedir. Ancak, kamu ve sivil toplum örgütlerinin turizm ürünleri üzerinde doğrudan etki ve kontrolleri yoktur. Öncelikle seyahat acentaları ve tur operatörlerinin ana görevleri destinasyona turist getirmektir. Bu çalışmada; Destinasyonda paydaşların rol ve görevleri, turist çeken unsurlar, talebi oluşturan bölgeyi etkileyen olumlu ve olumsuz nedenler, DMC, tur operatörleri ve seyahat acentalarının görevleri, Kültürel mirasın turizm ile ilişkisi ve önemi gibi konular incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In tourism literature, it is very difficult to find equivalent word for some foreign words and phrases corresponding in Turkish and are lacking in meaning. One of these words is "The Destination". When we study “The Destination” in tourism, it includes all tourist activities as well as the attractions of the area to be visited. A tourism destination possesses a complex structure composed of many stakeholders, public and private sectors who have the honors of hosting consumers (tourists) with their own responsibilities. Destination management is a national and coordinated management that conducts studies on a geographical region, a village, a borough or a city and takes a strategic approach to linking separate entities for the better management of the destination. Furthermore, they need to promote their destination in order to build a strong brand image. However, public and civil society organizations have no direct influence and control over marketing products. It is primarily duty of travel agencies and tour operators that bring the tourists to the destination. In this study; The roles and duties of the stakeholders in the destination, the factors attracting the tourists, the positive and negative causes affecting the requesting region, the duties of the DMC, tour operators and travel agencies, the relation of cultural heritage to tourism and the importance are examined.

Keywords