BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK NAFTA

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2292-2303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında Kuzey Amerika’da bir serbest ticaret bölgesi kurulması amacıyla 17 Aralık 1992’de imzalanan ve 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması objektif bir perspektifle incelenecek ve anlaşmanın ortaya çıkardığı sistem genel hatlarıyla değerlendirilmektedir. Bu makalede öncelikle bu üç ülkenin kendi aralarında oluşturdukları serbest ticaret bölgeleri ile devamında NAFTA’ya giden sürecin tarihsel arka planı incelenmektedir. Ayrıca üye ülke hükümetlerinin NAFTA’ya taraf olma nedenleri ile birlikte bu ülkelerde NAFTA’ya yönelik ortaya çıkan tepkiler ve endişeler analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda; anlaşma çevresel, tarımsal ve iş gücüne ilişkin bazı sorunlara sebep olsa da tüm NAFTA üyelerinin anlaşmadan ekonomik açıdan kazançlar elde ettiği görülmektedir. Dolayısıyla anlaşmaya ilişkin eleştiriler hala varlığını korusa da anlaşmanın uygulanmaya devam edeceği bu çalışmanın temel argümanını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the North America Free Trade Agreement (NAFTA) aiming to set a Free Trade Zone between the United States of America, Canada and Mexico signed on 17 December 1992, effective since 1 January 1994, will be reviewed from an objective perspective and the system presented by the agreement will be evaluated in general. The issue that will be primarily reviewed in this article is the background for the historical period that leads to NAFTA which enabled the free trade zone between these three countries. As well as analyze the reaction and worries arising regarding NAFTA in the three countries, concerning their governmental reasons and involvement in the agreement. As a result of the information reached: although the agreement involves environmental, agricultural and labor-related issues it is also seen that all three NAFTA member countries have profited from the deal in economic terms. Thus despite the criticism regarding the agreement, it will continue to be in effect, which is the basic argument of the study.

Keywords


 • Appleton, B. (1994). Navigating NAFTA, Carswell Thomson Professional Publishing, Toronto.

 • Appleton, B. (1994). Navigating NAFTA, Carswell Thomson Professional Publishing, Toronto.

 • Arı, M. Türker (2004). “Onuncu Yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)”, Ankara. Ateş, D. (2012). Uluslararası Örgütler, Dora yayıncılık, Bursa.

 • Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Bayraktutan, Y. (2013). Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Boskin, M. J. (2014). NAFTA at 20 The North American Free Trade Agreement’s Achievements and Challanges, Hoover Institution Press, Stanford, California.

 • Castillo, G. & Canovas, G. V. (1995). The politics of Free Trade In North America, Gilmore Reproductions, Ottawa.

 • Darlington, Shasta ve Patrick Gillespie, Mexican Farmer’s Doughter: NAFTA Destroyed Us. Erişim:14.10.2017 CNN Money. http://money.cnn.com/2017/02/09/news/economy/nafta-farming-mexico-us-corn- jobs/index.html

 • Fidan, E. (1996). “NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 29 (2):99-108.

 • Kaygusuz, Ö. (2013). “Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler” (Çınar Özen ve Özgür Tonus), Uluslararası Örgütler, ss. 144-170, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.

 • Lustig N.; Bosworth, B. P. & Robert, Z. L. (1992). North American Free Trade Assessing the Impact, The Brooking Institution, Washington, D.C.

 • Mayer, F. W. (1998). Interpreting NAFTA, Columbia University Press, New York.

 • Ozarow, D. (2016). “North American Free Trade Agreement.” (Edward J. Blum), America In The World 1776 To The Present, ss. 763-765, Middlesex University, London.

 • Randall, S. J.; Konrad, H. & Silverman, Sheldon. (1992). North America Without Borders? Integrating Canada, the United States, and Mexico, University of Calgary Press, Calgary, Alberta, Canada.

 • Salazar, J. M. & Robert, X. M. (2001). Toward Free Trade İn the Americas, Brookings Institution Press, Washington, D.C.

 • Sönmezoğlu, F. (2011). Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları, İstanbul.

 • (1992). “Free Trade Law Reports Special Report No. 35, Extra Edition, CCH Canadian Limited (Tax and Business Law Publishers), s.1.

 • North American Free Trade Agreement (Structure and Status of Implementing Organizations), (October 1994), U.S. General Accounting Office, Washington, D.C.

 • North American Free Trade Agreement Official Summary, (1992), CCH Canadian Limited, Canada

 • IMF, International Monetary Fund http://www.imf.org/external/datamapper/BCA_NGDPD@WEO/OEMDC/ ADVEC/WEOWORLD/VEN/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/VEN?year=2003/

                                                                                                    
 • Article Statistics