İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDEN BESİN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2110-2116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilköğretime devam eden öğrencilerin besin satın alma davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla toplam 300 öğrenci (142 erkek, 158 kız, ortalama yaş:13.02±1.0yıl) üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yüzde (%) ve Pearson Ki-kare analizi ( ²) uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin çoğunluğunun (%79.0) okulda yiyecek tükettikleri, öğrencilerin yarıdan fazlasının marketten (%61.0), %37.0’sinin okul kantininden %2.0’sinin seyyar satıcıdan yiyecek-içecek satın aldıkları bulunmuştur. Öğrencilerin %76.3’ü okul kantininde satılan yiyeceklerin fiyatının “yüksek” olduğunu, %59.0’u satılan ürünlerin hijyen kalitesinin düşük, %48.7'si kantin personelinin hijyen kurallarına dikkat etmediğini düşünmektedir. Araştırmada, öğrenciler yiyecek ve içeceklerin besleyici ve sağlıklı oluşunu (%45.0), üretim ve son kullanma tarihini(%15.3) birinci derecede önemli olduğunu belirtmiştir. Yiyecek ve içeceğin hijyenik olması, geçmiş tecrübeler, alışkanlıklar, çevre dostu oluşu hiçbir öğrenci tarafından satın almayı etkileyen birinci etmen olarak belirtilmemiştir. Öğrencilerin okulda yiyecek tercihlerinin başında simit gelmektedir (%13.9). Öğrencilerin ikinci olarak tatlı bisküviyi (%11.7), üçüncü olarak ise çikolatayı (%10.0) tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin yiyecek içecek tercilerinde ilk sırayı su, son sırayı kahve almaktadır. Öğrencilerin, okul kantinlerinde satılmasını istedikleri yiyecek ve içecekler sırasıyla pizza, börek, poğaça (%38.7), taze sıkılmış meyve suları (%20.0) ve süttür (%17.3). Öğrencilerin sağlıksız besinler satın almaları üzerinde okul kantinlerinin etkisi olabilmektedir. Bu nedenle; okul kantinlerinde öğrencilerin enerji ve besin öğesi ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak sağlıklı ve besleyici yiyecek içeceklerin satılması sağlanmalıdır. Öğrencilerin beslenmesinde anneler başta olmak üzere okul kantininde görev yapan personele beslenme ve besin güvenliği konusunda eğitimler verilmelidir.

Keywords

Abstract

This study was conducted on a total of 300 students (142 males, 158 females, mean age: 13.02±1.0 years) in order to determine the nutritional food shopping habits of elementary school students and effecting factors. Survey method was used for obtaining research data. For the statistical analysis of the data, percentage (%) and Pearson Chi-square analysis were applied by using SPSS 16.0 package program. As a result, it was determined that the majority of the students (79.0%) consumed food at school, more than half of the students bought food and beverages from the market (61.0%) and 37.0% from school canteens, 2.0% from street vender. 76.3% of the students said that the price of food sold in the school canteen is "high", 59.0% specified that the foods that are sold in the school canteen are not hygienic, 48.7% of the students thought that the canteen staff does not pay attention to hygiene rules. In the study, the students stated that the healthy and nutritious nature of the foods (45.0%) and production and expiry date (15.3%) are the priority. The hygienic nature of the food, past experiences, habits, being environmentally friendly were not mentioned as the first factor affecting the purchase of any students. The food preferences of the students in the school are found to be Turkish bagel (13.9%), sweet biscuits (11.7%), and chocolate (10.0%) respectively. The first beverage choice of students was found to be water and the last one is coffee. The students want pizza, pastry, fresh-squeezed fruit juices (20.0%) and milk (17.3%) respectively. school canteens may effect food shopping of students. Therefore, healthy and nutritious foods and beverages that will help students to meet their energy and nutritional needs should be provided in the school canteens. Mothers and school canteen staff should be informed about healthy nutrition and food safety.

Keywords