TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMU KAPSAMINDA İL ÖZEL İDARESİNDE İDARİ VESAYET UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2277-2284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel yönetimler bütün dünyada kamu yönetiminin vazgeçilemez birer unsuru olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. Çünkü yerel yönetim birimlerinin etkili ve güçlü olması o ülkenin demokrasi düzeyini de belirlemektedir. İçinde bulunduğumuz dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler hiç kuşkusuz yerel yönetimleri de etkilemiş, yerel yönetimlerin yapılarında da birtakım değişikliklere neden olmuştur. Türkiye’de yerel yönetim reformu kapsamında birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu yasal düzenlemeler kapsamında; yerel yönetim birimlerinin kuruluş, teşkilat, görev ve yetkileri ve denetlenmeleri konusunda birtakım değişiklik ve düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı İl Özel İdaresi Kanunu’nda  il özel idareleri üzerinde var olan idari vesayet uygulaması ayrıntılı olarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

Local governments are continuing their existence as an indispensable element of public administration all over the world. Because the effective and strong local government units also determine the level of democracy of that country. The changes and developments that have taken place in the world that we are in are undoubtedly influenced by the local administrations and also caused some changes in the structures of the local administrations. In Turkey, many arrangements have been made within the scope of local government reform. Within the scope of these legal regulations; a number of amendments and regulations have been introduced regarding the establishment, organization, duties and authorities of local government units and their audits. In this context, the purpose of this work will be examined in detail in the administrative tutelage authority on special provincial administrations within the framework of the Special Provincial Administration Law No. 5302.

Keywords


 • AKTALAY, Alptekin, (2011), Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim Arasındaki Denetim İlişkisi,

 • AKTALAY, Alptekin, (2011), Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim Arasındaki Denetim İlişkisi, İstanbul, Legal Kitapevi, s. 98.

 • AKTAN, Tahir, (1976), “Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi” A.İ.D., C.9, S.3, Eylül.

 • AKYILMAZ, B. ve M. SEZGİNER, (2001), İdare Hukuku Dersleri, Göksu Matbaası, Konya.

 • AKYILMAZ, Bahtiyar, (2005), “Seçilmiş Organların Organlık Sıfatını Kaybı”, Danıştay Başkanlığı 137. Yıl Sempozyumu, Ankara, 11 Mayıs 2005, s.197

 • ANNAK, Celal, (2016), Mahalli idareler Açısından İdari Vesayet Müessesine Bir Bakış, http://akademikperspektif.com/2014/12/03/idari-vesayet/.

 • ARSEL, İlhan, (1961), Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Mars Matbaası, Ankara.

 • ARSLAN, Süleyman, (1978), Türkiye ve İngiltere’de Merkezi İdarenin Mahalli İdareler Üzerindeki Denetimi, AİTİA Yayını, No: 109, Kalite Matbaası, Ankara.

 • BAYINDIR, Savaş Muhammed (2007), İdari Denetim Olarak İdari Vesayet, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • BOZLOĞAN, Recep (1998), “Türk Anayasalarında İdareye İlişkin Düzenlemeler”, Türkiye’de Yönetim Geleneği, Davut Dursun ve Hamza Al (Ed.), 1. Baskı, İstanbul, İlke Yayıncılık.

 • COŞKUN, Sabri. (1976), İdarenin İdarî Denetiminde İdarî Vesayet, Ankara.

 • COŞKUN, Bayram, (1996), “Türkiye’ de İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(3), s.41.

 • DEMİRTAŞ, Mustafa (2005), “Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği ve İdari Vesayet”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mart.

 • DOĞAR, M. Emin, (1996), “Belediyelerin Denetimi”, A.İ.D, C.5, S.5, Eylül.

 • DÖNMEZ, Cahit, (2012), İdari Vesayet Yetkisi ve Kullanılması, Sosyoteknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Yıl:2 Sayı:3.

 • ERYILMAZ, Bilal, (2012), Kamu Yönetimi Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar, 5. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

 • ERYILMAZ, Bilal (2000), Kamu Yönetimi, Der Yayınları.

 • ERYİĞİT, Burak Hamza,(2015), Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz, Sayı:8

 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref (1976), Türkiye’nin İdari Yapısı, Ankara, S Yayını. GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, (1983), Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi.

 • GÜRSOY Bedri, (1987),“Demokratik Bir Toplumda İdari Vesayet Üzerine Bir Deneme”, TİD, S.377.

 • HONDU Selçuk, (1992), “Belediyelerin Seçilmiş Organlarının ve Seçilmiş Organ Üyelerinin Görevden Uzaklaştırılması ve Bunun Yargı Denetimi”, TİD, Yıl: 64, S.395.

 • KALABALIK, Halil (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.

 • KARAARSLAN, Mehmet (2008), Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Bağlamında Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Denetimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

 • KAPLAN, Gürsel, (2005),“Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi ve Encümeni KararlarıÜzerinde Vesayet Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 54, Sayı: 3, s.121–155, (Erişim: http://www.idare.gen.tr/kaplan-vesayet-ioi.htm#_ftn84, 29.12.2017).

 • KAVRUK, Hikmet; YAYLI, Hasan, (2008), 2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkinDüzenlemelerinin/5 Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 3.

 • KELEŞ, Ruşen (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Baskı, Cem Yayınevi, İstanbul.

 • KORKMAZ, Zişan, (2009), Yerel Yönetimlerde Özerklik ve İdari Vesayet Denetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

 • ÖNEN S. Mustafa, Eken, İhsan, (2016), Yerel Yönetimler Üzerinde Uygulanan İdari Vesayet Yetkisinin İrdelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15 Sayı:56

 • ÖZER, Akif,(1993), Yerel Yönetimlerin Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt: 2, ÇYY.

 • PARLAK, Bekir (2014), “Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim–Yerel Yönetim İlişkileri”, Tesam Akademi Dergisi.

 • SELÇUK, Harun, (2014), Yerel Yönetimler ve İdari Vesayet, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

 • SOBACI, Zahit M., (2005), Yeniden Yapılanma Sürecinde İl Özel İdarelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme, ÇYYD, C.14.

 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Resmi Gazete, 21 Mayıs 1991, Sayı: 20877.

                                                                                                    
 • Article Statistics