İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN ÇEŞİTLİ KAMU ALANLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 1966-1981
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşitme engelli bireyler, başta sağlık, eğitim, ekonomik ve hukuki alanlar olmak üzere hayatın her alanında birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların kaynağında iletişim yer almaktadır. İşitme engelli bireylerin yaşadığı iletişim sorunları, onların hayatının her alanında anlama ve anlaşılma güçlüğü çekmelerine neden olmakta, dolayısıyla onların toplumdan izole bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır. Bu problemden yola çıkılarak işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunların gün yüzüne çıkması ve gerekli politikaların üretilmesine vesile olması amacıyla araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme türü uygulanmıştır. Sivas ilinde yaşayan 25 işitme engelli bireyin kamusal alanlardan hizmet alımında yaşadığı sorunlar çeşitli alanlarda incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda işitme engelli bireylerle işaret dilinde derinlemesine görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile yorumlanmıştır. İşitme engellilerin iletişim sorunlarından dolayı sağlıkla ilgili yeterince hizmet alamadıkları, eğitim alanında uygun ve yeterli eğitimi görmedikleri ve buna bağlı okuma-yazmada, iletişim kurmada yetersiz kaldıkları, çalışma hayatında iş ortamı ve işin gerektirdiği sisteme uyumda sorun yaşadıkları, hukuki alanlarda yasal haklarına hakim olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Hearing-impaired individuals, in every part of life, facewith a lot of problems such as notably health, education, business life, economic and legal processes. There is communication in the crux of the problem. The communication problems that the hearing-impaired people have causes to suffer from understanding and being understood difficulty in every part of their life, so it causes them to live isolated from the community. From this problem, the research has been carried out in order that the problems of the hearing impaired individuals will be come to light and that the necessary policies regarding these problems will be developed. In this research, semi-constructed interview stylewhich is from the qualitative research methods, was implemented. The dimension of these problems that 25 hearing-impaired individuals have, living in Sivas province was examined. In accordance with this purpose, in-depth interviews were conducted with the hearing impaired individuals in sign language and the data to be obtained were interpreted with descriptive analysis technique. In conclusion, it was reached that the hearing-impaired individuals maintained a self-closed life in the social sphere because they didn’t examine for not communicating in the healthcare field, they didn’t take suitable and sufficent education therefore they were inelligible for reading, writing and communicating in the field of education, they got into trouble in adaptation to the workplace environment and the system that the work needed in the business life and they didn’t have full knowledge of their legal rights in the field of judicial.

Keywords