EBEVEYNLERİN RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI TERCİH ETME ÖNCELİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1455-1460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren birçok uyarıcı ile karşılaşır aynı zamanda karşılaşılan bu uyarıcılar çocuğun tüm gelişimi üzerine etki etmektedir. Ebeveynlerin, ilk aylardan itibaren çocukları için gelişimlerine uygun, kaliteli kitaplar seçmesi önem arz etmektedir. Erken çocukluk dönemi çocukları için etkili bir uyarıcı olan çocuk kitaplarının öneminden ve alan yazındaki eksiklikten yola çıkarak bu çalışma, erken çocukluk döneminde çocuğu olan ebeveynlerin resimli çocuk kitaplarını tercih etme önceliklerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 0-8 yaş arası çocuğu olan 101 ebeveyn oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili alan yazına göre “Ebeveynlerin Çocuk Kitapları Tercih Etme Öncelikleri Soru Formu” hazırlanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Çalışma sonuçları ile ebeveynlerin resimli çocuk kitabı seçiminde dikkat ettiği önceliklerde, resimli çocuk kitaplarının faydalarında, kitapları tercih etmedeki sebeplerinde bilinçli oldukları söylenebilir. Ancak kitapların sadece sanat gibi yaratıcılık gibi soyut anlamalardaki faydaları göz ardı edilmektedir.

Keywords

Abstract

Since the child has come to the world, many stimulus are encountered, and at the same time these stimulus are affecting the entire development of the child. It is important for parents to choose quality books that are appropriate for their child's development from the first months. Based on the importance of children's books as an effective stimulant for early childhood children and the lack of writing in the field, this study was designed to examine the priorities of parents of children with early childhood preference for illustrated children's books. Scanning model was used in the research from quantitative research methods. The sample group of the study consisted of 101 parents with children aged 0-8 years. As a means of collecting data, the researchers prepared the "Parents' Priority Questionnaire for Children's Books Preference" according to the relevant field. The obtained data were interpreted by descriptive analysis. With the results of the study, it can be said that the parents are conscious of the benefits of the illustrated children's books and the reasons for preferring the books, in the priorities that parents take into consideration in the selection of the illustrated children's book. However, the benefits of books in abstract meaning, such as creativity just like art, are ignored.

Keywords