2. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDEN 27 MAYIS SONRASINA TÜRKİYE’DE “MİLLİ İKTİSAT” DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1326-1337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milli iktisat” kavramı, 2. Meşrutiyet döneminde Türk düşünce hayatına dahil olmuştur. Dönemin siyasal iktidarının ülke yönetiminin geleceği açısından aldığı kararlar da “Milli iktisat” kavramının Türk düşünce hayatındaki gelişimi açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için bir reçete olarak sunulan “Milli iktisat” modeli, Cumhuriyet Türkiyesi’nin inşa sürecinin de temel niteliklerinden birisi olmuştur. Milli bağımsızlık ile milli ekonominin içiçe geçtiği bu dönemdeki iktisadi düşünce, büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki tartışmaların etkisi altında şekillenmiştir. Cumhuriyetin gelişim sürecinde farklı bir içeriğe sahip olan iktisadi düşünce, 27 Mayıs sonrası dönemde de Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki ekonomik gelişmeleri merkeze alan bir anlayış üzerinde ancak farklı bir içerikle yeniden ortaya çıkmıştır. Bağımsız bir ulusal ekonomi kurma düşüncesi, 2. Meşrutiyet’ten 27 Mayıs sonrası döneme kadar temel tartışma konularından birisi olmuştur. Bahsedilen her üç dönemde de gündemde olan “Milli iktisat” kavramı, benzer hareket noktalarına sahip olmasına rağmen içerik olarak kendi döneminin şartlarını yansıtacak ölçüde farklılıklar da içermektedir.

Keywords

Abstract

The concept National Economy has been included to the Turkish thought life during the Second Constitutional era. The decisions taken by the political power of the period also play an important role in terms of the development of the concept "national economy" in Turkish thought life. The "national economy" model presented as a recipe for the emancipation of the Ottoman State has become one of the basic properties of the construction period of the Republican Turkey.In this period, when the national independence and the national economy were intertwined, the economic thought was shaped largely under the influence of the recent discussions of the Ottoman State. Economic thought, which has a different content in the development process of the Republic, reappears with a different content on an understanding that centered on the economic developments in the foundation period of the Republic in the aftermath of the 27th of May. It was one of the main topics of discussion from the 2nd Constitutional Monarchy until the return of May 27, in the thought of establishing an independent national economy. The concept of "national economy" on the agenda in all three mentioned periods, although it has similar points of action, also contains the extent to reflect the conditions of its period as content.

Keywords


 • Akçura, Y. (2015). Siyaset Ve İktisat (Haz. Erol Kılınç), Ötüken Yayınları, İstanbul.

 • Akçura, Y. (2015). Siyaset Ve İktisat (Haz. Erol Kılınç), Ötüken Yayınları, İstanbul.

 • Akçura, Y. (2016). Şark Meselesine Dair Ve Eski “Şûrây-I Ümmet”te Çıkan Makalelerimden (Haz. Erol Kılınç), Ötüken Yayınları, İstanbul.

 • Aren, S. (1961a). “Devletçilik: Kalkınma, Demokrasi Ve Metod”, Yön, 2, 17.Aren, S. (1961b). “Devletçilik: Ne İstediğimizi Biliyor Muyuz?”, Yön, 1, 18. Aren, S. (1962a). “Devletçilik: Plan Ve Kalkınma”, Yön, 3, 17.

 • Aren, S. (1962b). “Devletçilik: Sanayiin Himayesi”, Yön, 4, 17. Avcıoğlu, D. (1964). “Milliyetçilere Sesleniş”, Yön, 78, 3.

 • Avcıoğlu, D. (1962a). “Sosyalist Gerçekçilik”, Yön, 39, 20.Avcıoğlu, D. (1962b). “Sosyalizm Anlayışımız”, Yön, 36, 3.

 • Aydemir, Ş. S. (1986). İnkılâp Ve Kadro, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Boratav, K. (2006). Türkiye’de Devletçilik, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

 • Bulut, M. (2003). “1929 Dünya Ekonomik Buhranı Ve Türkiye’de Devletçiliğe Geçiş” Bilig, 26, 77-101.

 • Bursa, Z. (2011). Türkiye Solunda Kalkınma Düşüncesi: 1920’lerden 1970’lere, Versus Yayınları, İstanbul. Gökalp, Z. (2014). Türkçülüğün Esasları (Haz. Salim Çonoğlu), Ötüken Yayıncılık, İstanbul.

 • Karaömerlioğlu, A. (2013). “Rusya, Almanya Ve Türkiye’de Büyük Bir Kozmopolit Entelektüel Ve Eylemci:Helphand-Parvus”. (İçinde) Parvus Efendi, Cihan Harbine Doğru Türkiye. (Haz. Masis Kürkçügil, Şeyda Oğuz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 7-28.

 • Kasaba, R. (1993). Osmanlı İmparatorluğu Ve Dünya Ekonomisi: Ondokuzuncu Yüzyıl (Çev. Kudret Emiroğlu), Belge Yayınları, İstanbul.

 • Kaymakçı, Ö. B. (2015). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye Ekonomisi: Tarihi-Düşünsel Bir Deneme, Ötüken Yayınları, İstanbul.

 • Kazgan, G. (1980). İktisadi Düşünce Veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul. Naci, F. (1965). “Milli Kalkınma Ve Milli Savunma”. Yön, 97, 5.

 • Oksaçan, H. E. (2016). “Kadro” Dergisi Ve İktisadi Devletçilik, Agora Kitaplığı, İstanbul.

 • Orhan, A. (2009). “Tek Partili Yılların Ekonomi-Politiği Ve Kadro Hareketi”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 120-147.

 • Ökçün, A. G. (1997). Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir: Haberler-Belgeler-Yorumlar. Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.

 • Parvus Efendi (2006). Türkiye’nin Mali Tutsaklığı (Haz. Muzaffer Sencer), İleri Yayınları, İstanbul.

 • Sağlam, S. (2004). “Ziya Gökalp’te ‘Solidarizm’ Ve ‘Millî İktisat’”, Türkiyat Araştırmaları, 1, 67-84. Sertel, Y. (1969). Türkiye’de İlerici Akımlar, Ant Yayınları, İstanbul.

 • Şabudak, Ö. (2009). Unutulmuş Bir Devletçi İktisat Vekili: Mustafa Şeref Özkan, Libra Yayıncılık, İstanbul.Tekeli İ. & İlkin, S. (2009). Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 2: Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Bilge Kültür Sanat, İstanbul.

 • Toprak, Z. (2013a). Psikolojiden Sosyolojiye Türkiye’de Durkheim Sosyolojisinin Doğuşu Toplumsal Tarih, 238, 22-32.

 • Toprak, Z. (2012). Türkiye’de Milli İktisat, Doğan Kitap, İstanbul.

 • Toprak, Z. (2013b). Türkiye’de Popülizm 1908-1923, Doğan Kitap, İstanbul. Tökin, İ. H. (1933a). “Milli Kurtuluş Devletçiliği”, Kadro, 18, 25-36.

 • Türkeş, M. (1999). Kadro Hareketi Ulusçu Sol Bir Akım, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Yetkin, Ç. (1998). Soldaki Bölünmeler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics