UŞAK HALI DOKUMA SANATININ GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE TURİZME ETKİLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1285-1302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm hem bölgesel kalkınmayı sağlayan hem de kültürel değerlerin tanıtımında önemli bir araçtır. El sanatları ulusların kültürel mirasını özetleyen en anlamlı belgelerindendir. Anadolu’da halıcılık sanatı nesilde nesile aktarılan el sanatlarımızdan biri ve kültürel kimliğimizin bir parçasıdır. Çalışmanın amacı halı üreten ve satışını yapan mağaza sahiplerinin “Halı sanatının gelişimi, özellikleri ve turizme etkilerine” ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada “bütüncül tek durum deseni modeli” kullanılmıştır. Uşak’ta faaliyet gösteren üç halı mağazasıyla görüşülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda Uşak Halısına yeterli düzeyde değer verilmediği, üretim sayılarının düştüğü ve yeterli düzeyde talep olmadığı, kültürel mirasımız olan Uşak Halı sanatının bölge kalkınmasındaki turizm pazarlamasında yeterli gelişim sağlayamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Tourism is both an important means of promoting regional development and promoting cultural values. Handicrafts are the most meaningful documents that summarize the cultural heritage of nations. In Anatolia, carpet art is one of our handicrafts that are handed down generations to generation and it is a part of our cultural identity. The aim of the study is to determine the opinions of the shop owners who produce and sell the carpet, the development of carpet art, their properties and the effects of tourism. In the study, the "holistic one-state pattern model" was used. It was interviewed three stores operating in Usak carpets. The data obtained in accordance with Usak Carpet has not been adequately valued, production numbers have fallen and there has not been enough demand and the art of Uşak Halı, our cultural heritage, has not achieved sufficient development in tourism marketing in the development of the region

Keywords