AKADEMİSYENLERİN DEĞERLERE GÖRE YÖNETİM ALGILARININ BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1422-1425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgiyi üreten, aktaran ve kullanan kurumlar olarak üniversitelerde, çalışma koşulları da birbirlerinden farklılık göstermektedir. İyi-kötü, güzel-çirkin gibi öznel kavramlar oldukça her toplumda, her kültürde veya her kurumda kabul görecek, ortak bir değer tanımı yapmak oldukça güçtür. Fakat örgüt üyelerini ortak değerler etrafında bütünleştirip, değer odaklı davranmalarını sağlayan bu algı kurumda birliktelik ruhunu oluşturabilmek için çok önemlidir. Çünkü paylaşılan değerler, örgüt içinde paydaşlar arasında bağlılık duygusu yaratır ve yapıcı bir iletişim oluşmasını sağlamaktadır. Bu duyguyla örgütün amaçlarına ulaşması da kolaylaşır. Bu çalışmanın araştırma problemi de; Ege bölgesi üniversitelerindeki akademisyenlerin değerlere göre yönetim algısının yaş, cinsiyet, eğitim durumu, yaşanılan şehir, çalıştığı yıl sayısı gibi bağlı olduğu bazı demografik özellikleri belirlemektir. Bu çalışma verileri, kolayda örnekleme tekniği ile 2015-2016 yılında Ege bölgesindeki üniversitelerde çalışan 120 akademisyen seçilerek anket yoluyla derlenmiştir. Verilerin analizi, demografik değişkenlerin diğer değişkenler üzerinde anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit için ANOVA (Analysis of Variance) analizi ile yapılmıştır. Analiz yapılmadan önce verilerin, analizin gerektirdiği varsayımları sağladığı yönünde gerekli testler yapılmıştır ve verilerin analiz için uygunluğu tespit edilmiştir. Verilerin analizi sonucu akademisyenlerin değerlere göre yönetim algılarında, unvan değişkenine göre anlamlı farklılıkların olduğu görülürken diğer demografik değişkenlere göre farklılık saptanmamıştır.

Keywords

Abstract

The universities that produce, transmit and use information, in which the working conditions also differ from each other. It is very difficult to define a common value that will be accepted in every society, culture or every institution as long as there are subjective concepts such as good-bad, good-ugly. Management by values that enable them to lead to common goals and organizational members around the common values, this is very important to be able to create a spirit of unity in the institution. Because shared values create a sense of commitment among stakeholders within the organization and provides constructive communication. The research topic of this study is testing the relationship between perception of management by value of academics working at the universities locating in the Aegean Region and demographic variables (age, gender, depending on the city, educational status, academic title). The data set has been collected by using the convenience sampling method utilizing data from a sample of 120 academics working at the Aegean Region universities during 2015-16 semesters. ANOVA investigated whether demographic variables significantly differed from other variables. The results of this study conclude that there are significant differences from academic title-variable but there are no significant differences from demographic variables.

Keywords


 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlere Dayalı Yönetim

 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlere Dayalı YönetimUygulamalarının Okul Kültürüne Etkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 523-554.

 • Dolan, S., L. And Garcia, S., (2002). "Managing By Values: Cultural Redesign For Strategic OrganizationalChange At The Dawn Of The Twenty‐First Century", Journal Of Management Development, Vol. 21 Iss: 2, Pp.101 – 117.

 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler.

 • Genç, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2008). Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigmasi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 89-102.

 • Karaköse, T., ve Altınkurt, Y. (2009). Okul Yöneticilerinin Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇalışanlarınınDeğerlere Göre Yönetim İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (Kütahya ili örneği). Değerler eğitimi dergisi, 7(17), 49-67.

 • Kidron A., (1978). “Work Values And Organizational Commitment”, Academy Of Manegement, June 1, Vol. 21 No. 2 239-247.

 • Likert, R., (1967). “The Human Organization: İts Management And Values”, New York, NY, US: Mcgraw- Hill.

 • Önder , E. Ve Taş, A., (2014). “Üniversite Bölüm Başkanları Ve Araştırma Görevlilerinin Değer TercihlerininKarşılaştırması (SDÜ Ve MAKÜ Örneği)”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran, Sayı 30, 141 – 164.

 • Paarlberg, L., E., And Perry, J., L., (2007). “Values Management Aligning Employee Values And Organization Goals”, The American Review Of Public Administration ,Volume 37 Number 4 December.

 • Polat, S., (2012). “Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1397- 1418.

 • Posner, B. Z. (2010). Another Look At The İmpact Of Personal And Organizational Values Congruency. Journal of Business Ethics, 97(4), 535-541.

 • Sağnak, M. (2003). İlköğretim Okullarında Görevli Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel Değerlere İlişkinAlgıları İle Kişisel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • Töremen, F., Ve Akdemir, D., A., (2007). “Eğitim Örgütlerinin Kişiliğine Uygun Paradigma: Değerlerle Yönetim”, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 2, Number: 4.

 • Turan, S. Ve Aktan, D., (2008). “Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar, 6(2), 227-259.

 • Turan, S., Durceylan, B., & Şişman, M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari Ve Kültürel Değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 181-202.

 • Yılmaz, K., (2007). “İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Değerlere Göre Yönetim İle İlgili Görüşleri”, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Güz, Sayı 52, Ss: 639-664.

                                                                                                    
 • Article Statistics