MONTESSORİ YAKLAŞIMININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1212-1216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Montessori yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal yaşam becerilerine etkisi literatür taraması yöntemi ile incelenmiştir. Pek çok kaynakta hayatın duyarlı yılları olarak tanımlanan okul öncesi dönemde çocukların yaşama uyum sağlamasında sosyal gelişim önemlidir ve sosyal becerilerin yeri oldukça büyüktür. Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek için geleneksel eğitim programlarına alternatif, çağdaş eğitim yaklaşımları ve programlar geliştirilmektedir. Günümüzde halen güncelliğini koruyan çocuk merkezli bu yaklaşımlardan birisi de Montessori yaklaşımıdır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Montessori yaklaşımının özellikle karma yaş uygulaması ile çocukların farklılıklara saygı duymasını ve akranlarıyla işbirliğine fırsat vererek sosyal yaşam becerilerinin gelişmesini desteklediği görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of the Montessori approach on the social skills of pre-school children was examined by literature review method. In preschool period which is defined as sensitive years of life in many sources, social development is important for children to adapt to life and the place of social skills is quite large. Contemporary educational approaches and programs are being developed to support children's social development alternative to traditional training programs. One of these child-centered approaches that are still maintain the updated today is the Montessori approach. When the studies are examined, it seems that the Montessori approach especially with mixed age practice, supports the development of social life skills by giving children the chance to respect differences and to cooperate with their peers

Keywords


 • Eratay, E. (2011). Montessori yönteminin etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 11-19.

 • Eratay, E. (2011). Montessori yönteminin etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 11-19.

 • Glenn, C. M. (2003). The Longitudinal assessment study (LAS): Eighteen Year Follow-Up. Final Report. ED478792.

 • Hainstock, E.G. (1986). The essential Montessori, A Plume Book: New York.

 • Kayılı, G. ve Arı, R. (2011). Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2091-2109.

 • Keçecioğlu, Ö. (2015). MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan beş yaşçocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Koçyiğit, S. ve Kayılı, G. (2009). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511-516.

 • Kuşçu, Ö. ve Bozdaş, Y. (2014). Montessori eğitiminin çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme becerisine etkisinin değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 27, 307-322.

 • Montessori, M. (1949). The Absorbent Mind, Aydar: The Theoosophical Publishing House.

 • Montessori, M. (1966). The Discovery of the child. 4. Edition, Aydar: Kalakshetra Publication. Rambusch, N.M. (1962). Learning how to Learn. Helicon: Baltimore.

 • Samur, A. (2014). Maria Montessori’nin hayatı, Montessori yönteminin tarihsel gelişimi ve ilkeleri. E. Çakıroğlu Wilbrandt (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Şahin, D. (2014). Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Temel Eğitim Programları ve Yaklaşımlar. H.İ. Diken(Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi,

 • Şahin, S. (2014). 0-6 Yaş Arası Çocukların Temel Gelişim Özellikleri: Fiziksel ve Sosyal-Duygusal Gelişim. H.İ. Diken(Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Tepeli, K. ve Yılmaz, E. (2012). Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 197-207.

 • Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motorbecerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Toran, M. (2013). Montessori eğitim yöntemi. .) Z.F. Temel(Ed), Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Ankara: Vize Yayıncılık,

 • Torrence, M. Ve Mc Nicholas, J.C. (2005). Montessori education today. J.L. Roopnarine ve J.E. Johnson(Ed.), Approaches to early childhood education. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 • Ulutaş, İ. ve Tutkun, C. (2014).Montessori eğitim yöntemi ve uygulama örnekleri. F. Temel(Ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 7. Ankara: Hedef Yayıncılık,

 • Warner, L. ve Sower, J. (2006). Educating Young Children. New Jersey: Pearson.

 • Williams, M. (1996). Plato, Piaget and Montessori: A study of development theories, unpublished dissertation thesis, Baylor Universty, Texas.

 • Wortham, S.C. (2006). Early Chilhood Curriculum. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 • Yaşar, M. (2014). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişim. F. Turan, A.İ. Yükselen (Ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 1. Ankara: Hedef Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics