GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1385-1393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojideki gelişmeler geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı alanları değiştirmeye ve hızla daraltmaya başlamıştır. Özellikle şehirlerde yeterli oyun alanlarının kalmaması, trafik ve güvenlik gibi sebepler yüzünden çocuklar geleneksel çocuk oyunlarından uzak kalmaktadır. Bunların sonucunda eve kapatılan çocuklar tablet ve internette oyun oynar hale gelmiştir. İlk etapta çalışan ve çocuğuyla oyun oynamaya vakti olmayan aileler için çocukların evde bilgisayarla oynaması bir çözüm gibi görülmüştür. Fakat artık aşırı bilgisayar oyunlarının çocukların ruh sağlığını bozduğu bilim çevrelerince kanıtlanmıştır.(Töret,2017) Bu makalenin amacı geleneksel çocuk oyunlarının çocuk gelişimine katkılarını ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli çerçevesinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Makalenin amacı doğrultusunda altı adet geleneksel çocuk oyununa yer verilmiştir. Bu makalede yer verilen geleneksel çocuk oyunları şunlardır: Yedi kule(babadik) oyunu, yağ satarım oyunu, dokuztaş oyunu, yakan top oyunu, hımbıl oyunu ve isim bitki şehir oyunudur. Her bir oyun basit ve sade bir dille anlatılmıştır. Oyunlara daha da netlik kazandırmak adına çizimler yapılmış ve görseller verilmiştir. Bu oyunların tanımları yapıldıktan sonra tüm oyunlar teker teker çocuk gelişimine katkıları bakımından incelenmiş ve hangi bakımdan çocuk gelişimine katkı sağladıkları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak geleneksel çocuk oyunlarının tüm gelişim alanlarına; liderlik, saygılı olmak, işbirliği, topluma uyumu kolaylaştırma, merak oluşturma, tahmin etme, dikkat, problem çözme, analiz vb. yönlerden katkılar sağladığı ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

The developments in technology have begun to change and rapidly shrink the areas where traditional children's games are played. Especially in cities, due to reasons such as lack of adequate playgrounds, traffic and safety, children are kept away from traditional children's games. As a result, children who are locked in the house become play on the internet .At first phase, for the family who is working and who do not have time to play with their children it is seen as a solution that children play computer at home. But ıt has been proved by science that extreme computer games break children's mental health. (Töret, 2017) This article is aimed at revealing the contribution of traditional child games to child development. Descriptive method was used in the survey in the survey model. Six traditional children's games were included in the scope of the article . The traditional children's games included in this article are: Yedi kule(babadik) game, yağ satarım game, dokuz taş game, yakan top game, hımbıl game and isim bitki şehir game. Each game is explained with an easy and simple language. Drawings were made and visuals were given to make the games more clear. After the definitions of these games were made, all the games were examined one by one in terms of contribution to child development and it was determined from which point they contributed to child development. As a result, all the development areas of traditional children's games; leadership, respect, cooperation, facilitating collective harmony, curiosity formation, estimation, attention, problem solving, analysis etc. have contributed to the growth of the child devolopment.

Keywords


 • Akandere, M. (2003).Eğitici Okul Oyunları, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Akandere, M. (2003).Eğitici Okul Oyunları, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Araz, Y. (2013). Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, Kitap Yayınevi, İstanbul.

 • Başal, H. A. (2007). “Geçmiş Yıllarda Türkiye’de Çocuklar Tarafından Oynanan Çocuk Oyunları.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C. XX(2):243-266

 • Baykoç Dönmez, N. (2000).Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Oyun,Esin Yayınevi, İstanbul.

 • Çolak,M.(2015). ‘’Adana Geleneksel Çocuk Oyunları ‘’ Yüksek Lisans Tezi ,Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

 • Doğanay, J. (1998). “Anasınıfına Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Oyun ve OyuncaklarıHakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Koçyiğit, S.; Tuğluk, M. N. & Kök, M. (2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik OlarakOyun/Play As Educatıonal Actıvıty In The Chıld's Development Process. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16):324-342

 • MEB Çocuk Oyunları, (2011), Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

 • MEB Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.(2009),Çocuk Etkinlikleri-2,Milli Eğitim Basımevi,MEB Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.(2012),Oyun Albümü, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

 • MEB Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.(2012),Oyun Etkinliği 1,Milli Eğitim Basımevi, Ankara.MEB Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.(2013),Oyun Etkinliği-2,Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Özdoğan, B. (2000).Çocuk ve Oyun, 3. Baskı,Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Sağlam, T. (1997). “Türk Çocuk Oyunlarında Ritüel Ögeler”, Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk KültürüKongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, ss. 416- 441.Ankara.

 • Şarman, A.S. (2015).’’ Seferihisar Geleneksel Çocuk Oyunları Ve Oyuncakları Üzerine Bir İnceleme’’ Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • THBMER (2007 ).Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Genişletilmiş 2. Baskı, THBMER Yayınları, Ankara.

 • Töret, A. B. (2017).’’ Balıkesir Oyun Evlerinde Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunlarının İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme’’. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,20(37)19 30

 • Yılmaz, M.F.(2013). ‘’Isparta Çocuk Oyunları’’ Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

                                                                                                    
 • Article Statistics