MUHASEBE DERSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 205-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversitede bulunan öğrencilerin muhasebe dersine ilişkin başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilip elde edilen sonuç doğrultusunda bu faktörlerle ilgili çalışmalar yapılarak bireyin akademik eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın ana kütlesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okuyan Genel Muhasebe-1 dersini almış, birinci sınıf (İkinci Öğretim) öğrencileri ve aynı dersten tekrara kalan (İkinci Öğretim) öğrenciler başarı düzeylerinden dolayı seçilmiştir. Doldurulması istenilen 63 sorudan oluşan toplam 180 anketin tamamı öğrenciler tarafından cevaplanmış olup çalışmada bu anketlerden elde edilen veri setinden yararlanılmıştır. Sorular, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, alınmış olan Genel Muhasebe-1 dersiyle ilgili mevcut durum ve düşünceler ile muhasebe dersinde başarıyı etkileyebileceği düşünülen faktörlerden oluşmaktadır. Çalışmada muhasebe eğitimi ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve başarı düzeyinde etkili olan 16 açıklayıcı değişkenin varlığı tespit edilmiştir. Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The present study identifies the success factors of accounting course for the university students and aims to increase academic standards in light of the findings. Accounting course from Management Faculty of Kahramanmaras Sutcu Imam University is selected and freshmen (Secondary Education) students, both who are taking the course for the first time and who have failed before are in involved in this study. The data set utilized consists of a total 180 questionnaires, which include 63 questions filled in by the students. Questionnaire questions cover socio-demographic characteristics of the students, opinions about accounting course, and possible success factors. The study outlines general information about the accounting education and identifies 16 different variables which are effective on success level. SPSS is utilized in analyzing the questionnaire.

Keywords


 • AYBOĞA, H., 2003. “Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek

 • AYBOĞA, H., 2003. “Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), ss. 327-359.

 • BİLGİNER, N. (1999), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminde Bir Motivasyon Aracı Olarak Sunum Kalitesinin Etkileri”, MuhasebeBilim Dünyası Dergisi, 1(3).

 • ÇUKACI, Y. C. ve ELAGÖZ, İ., 2006. “Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İleÖğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulması Ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdariBilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 21 (1),ss. 147-164.

 • DEMİR, M., ve Çam, M., 2006. “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe ÖğrenimindeBaşarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), ss. 1-11.

 • DEMİRKAN, Ş. (2001), “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.

 • DURSUN, A., 2006. Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ü ., 2009. Türkiye’de Harf Devriminin Muhasebe Eğitimi Ve MuhasebeUygulamalarına Etkisi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 1 (1), ss. 30-37.

 • GÜNEY, A., 2015. “Muhasebe Eğitiminde Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Yeri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (3), ss. 81-85.

 • KIZIL, C., ve GENCER, K., 2016. “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki EdenFaktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama” İstanbul Medeniyet üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (2), ss. 67-110.

 • KUTLU, H. A. ve ÖZTÜRK, S.,2015. “Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeYöntemleri” Üzerine Görüşler”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1 (4), ss. 1-22.ÖZKAN, F. ve AKSOY, C., 2015. “Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerininİşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması”, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (12), ss. 283-305.

 • ÖZKUL, A. S., 2012. “19. Yüzyıl Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), ss. 223-241.

 • ŞENGEL, S., 2010. “Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi ve Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), ss. 81-94.

 • TEKŞEN, Ö., TEKİN M., ve GENÇTÜRK, M., 2010.“Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, ss. 100-112.

 • TUĞAY, O., 2014. “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları veMuhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Üniversitesinde Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (3), 48-68.

 • YILDIRIM, S., (2015). “Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi “ Muhasebe ve Denetime Bakış, 14 (44), ss. 1-14.

 • YÜREKLİ, E. ve GÖNEN, S., 2015. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek MensubuYetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi, 6 (10), ss. 301-316.

 • ZAİF, F. ve AYANOĞLU, Y.,2007. “Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında DersProgramlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), ss. 115- 136.

                                                                                                    
 • Article Statistics