LOJİSTİK YETENEKLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-6
Language : null
Konu :
Number of pages: 132-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle Dünya küçük bir köy haline gelmiş, organizasyonlar da kıyasıya bir rekabet ortamına girmişlerdir. Temel lojistik faaliyetler salt taşımacılık profilinden sıyrılarak küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli bir alan olarak dikkatleri çekmektedir. İşletmelerin geliştirdiği ve sahip olduğu lojistik yetenekler, küresel rekabet ortamında başarılı olabilmelerinde anahtar rol oymaktadır. Bu noktadan hareketle, işletmelere rekabette avantaj yaratan lojistik yeteneklerin analizi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma amacına yönelik olarak detaylı ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak, lojistik yetenekler incelenmiş ve araştırma sorunsalını çözümlemek için önceki çalışmalarda kullanılan kabul görmüş ölçeklerden yararlanılmıştır. Yapılan bu araştırmada veriler, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olarak bulunan dış ticaret faaliyeti gösteren tekstil firmalarında çalışan personel ve yöneticilere anket uygulaması yoluyla toplanmış; katılımcıların bulundukları firmaların inovasyon, esneklik ve süreç optimizasyon yeteneğinin varlığı üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda 105 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Elde edilen bu verilere SPSS 24.0 paket programı kullanılarak frekans analizi, tanımsal istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve korelasyon uygulanmıştır. Nihai olarak, yapılan analizler sözkonusu tekstil firmalarında lojistik yeteneklerin varlığını istatistiki olarak ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

As a consequence of globalisation, the World has been becoming smaller day by day. Because of this reason the organizations compete with each other in order to get a sustainable competitive advantage. Today, main logistics activities are defined that an important ability for transport and logistics firms to deliver the value and services to the customers in global supply chain management. The logistics capabilities which improved by organizations, has a key role to make them successful in global competitive area. Starting from this point, the aim of this study is determining logistics capabilities that provide to the organizations for sustainable competitive advantage. In order to do so, detailed national and international literature has been scanned. Moreover, previous studies have been investigated and reliable scales from this researches have been used. In this research, data was collected among personnels and managers in international textile companies that members of Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry (KCCI) by conducting the questionnaire method of data collection. The aim of the study is to determine the logistics capabilities which are innovation, flexibility and process optimization among the firms that operating in the textile sector. 105 usable questionnaires were obtained as a result of survey. Then, these responses are set as a data set and analyzed via use of SPSS 24.0 statistical programme. The frequency, reliability, factor and correlation analysis were used. Eventually, analyzing the research data was realized that there is a statistically significant presence in those textile companies.

Keywords


 • Acar, Z. A. & Zehir, C. (2009). “Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Yeteneklerin Rolü ve İşletme

 • Acar, Z. A. & Zehir, C. (2009). “Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Yeteneklerin Rolü ve İşletmePerformansına Etkileri”, Ömer Torlak, Erkan Erdemir, Özlem Uzun, Sıtkı Çorbacıoğlu, 17. UlusalYönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, 411-419, Eskişehir.Acar, Z. A. (2010). “Lojistik Yeteneklerin Strateji - Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: Kobi’lerÜzerinde Bir Saha Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (4): 1-21.

 • Amit, R. & Schoemaker, P. J. H. (1993). “Strategic Assets and Organizational Rents”, Strategic Management Journal, 14: 33‐46.

 • Barney, J. B. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17 (1): 99‐120.

 • Bryman, A & Cramer, D. (2001). Quantitative Data Analysis with Minitab: A Guide for Social Scientists, International Thomson Publishing Company, London.

 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, 22. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

 • Collis, D. J. (1994). “Research Note: How Valuable Are Organizational Capabilities?”, Strategic Management Journal, 15 (8): 143-152.

 • Conant, J. S., Mokwa, M. P. & Varadarajan, P. R. (1990). “Strategic Types, Distinctive MarketingCompetencies and Organizational Performance: A Multiple Measures‐Based Study”, Strategic Management Journal, 11 (5): 365‐383.

 • Crook, T.R., Bratton, V.K., Street, V.L. & Ketchen, D.J. (2006). “Has Strategic Management Shedthe Normal Science Straightjacket?: Revisiting Bettis’ (1991) Critiques”, Journal of Managerial Issues, 18 (3): 409-423.

 • Daugherty, P. & Pittman, P. H. (1995). “Utilization of Time-Based Strategies: Creating DistributionFlexibility/Responsiveness”, International Journal of Operations & Production Management, 15 (2): 54-60.

 • Day, G. S. (1994). “The Capabilities of Market‐Driven Organizations”, Journal of Marketing. 58 (4): 37‐52.

 • Dess, G. G. & Davis P. S. (1984). “Porter's Generic Strategies as Determinants of Strategic GroupMembership and Organizational Performance”, Academy of Management Journal, 27(3): 467‐488. Dilworth, J. B. (1999). Operations Management, Mcgraw-Hill Companies, New York.

 • Dröge, C., Vickery S. & Markland, R. E. (1994). “Sources and Outcomes of Competitive Advantage: An Exploratory Study in the Furniture Industry”, Decision Sciences, 25 (5/6): 669-689.

 • Eren. A. S. (2017). “TR 63 Bölgesinde İmalat İşletmelerinin İnovasyon ve Ar-Ge OlgunlukDüzeylerinin Innovscale İle Belirlenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (31): 311-328.

 • Ersoy, M. Ş. (2006). “Lojistik ve Türkiye’nin Konumu”, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Durum Dergisi, 4: 24-29.

 • Fawcett, S.E. & Stanley, L. L. (1997). “Developing a Logistics Capability to Improve the Performance of International Operations”, Journal of Business Logistics, 18 (2): 101-127.

 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition, Sage Publications, London.

 • Gligor, D.M. & Holcomb, M.C. (2012). “Understanding the Role of Logistics Capabilities inAchieving Supply Chain Agility: A Systematic Literature Review”, Supply Chain Management: An International Journal, 17 (4): 438-453.

 • Grant, R. M. (1991). “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation”, California Management Review, 33 (3): 114-135.

 • Hall, R. (1993). “A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage”, Strategic Management Journal, 14 (8): 607‐618.

 • Hayes, R. H. & Pisano, G. P. (1994). “Beyond World Class: The New Manufacturing Strategy”, Harvard Business Review, 72 (1): 77‐86.

 • Helfat, C. E. & Peteraf, M. (2003). “The Dynamic Resource-Based View Capability Lifecycles”. Strategic Management Journal, 24 (10): 997-1010.

 • Hitt, M. A. & Ireland, R. D. (1986). “Corporate Distinctive Competence, Strategy, Industry, and Performance”, Strategic Management Journal, 6(3): 273‐293.

 • Ho, Y-H. & Lin, C-Y. (2012). “An Empirical Study on Taiwanese Logistics Companies’ Attitudestoward Environmental Management Practices”, Advances in Management and Applied Economics,Huang, C-J. & Huang, K-P. (2012). “The Logistics Capabilities Scale for Logistics Service Providers”, Journal of Information & Optimization Sciences, 33 (1): 135–148.

 • Hult, G.T.M., Ketchen, D.J., Adams, G. L. & Mena, J.A. (2008). “Supply Chain Orientation and Balanced Scorecard Performance”, Journal of Managerial Issues, 20 (4): 526-544.

 • Jafari, H. (2015). "Logistics Flexibility: A Systematic Review", International Journal of Productivity and Performance Management, 64 (7): 947-970.

 • Joong-Kun Cho, J., Ozment, J. & Sink, H. (2008). “Logistics Capability, Logistics Outsourcing andFirm Performance in An E-Commerce Market”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 (5): 336-359.

 • Kim, S.W. (2006). “Effects of Supply Chain Management Practices, Integration and CompetitionCapability on Performance”, Supply Chain Management: An International Journal, 11 (3): 241-248.KMTSO ( Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası), 2016. Kahramanmaraş İhracatçı Firmalar Sıralaması.

 • Lawson, B. & Samson, D. (2001). “Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach”, International Journal of Innovation Management, 5 (3): 377-400.

 • Li, L. & Dingti, L. (2010). “Effects of Logistics Capabilities On Performance In ManufacturingFirms”, The 3rd International Conference On Logistics And Supply Chain Management, Henry Zang, 2010, 50-58. Hunan, CHINA.

 • Liu, X., Grant, D. B., Mc Kinnon, A. C. & Feng, Y. (2010). “An Empirical Examination of theContribution of Capabilities to the Competitiveness of Logistics Service Providers A Perspectivefrom China”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40 (10): 847- 866.

 • Lu, C-S. & Yang, C.C. (2010). “Logistics Service Capabilities and Firm Performance of International Distribution Center Operators”, The Service Industries Journal, 30(2): 281-298.

 • Lynch, D. F., Scott, B. K. & Ozment, J. (2000). “The Effects of Logistics Capabilities and Strategy on Firm Performance”, Journal of Business Logistics, 21 (2): 47-67.

 • Mark, S. & Martin, S. (2007). “Flexibility From a Supply Chain Perspective: Definition and Review”, International Journal of Operations & Production Management, 27(7): 685-713.

 • Miles, R. E. & Snow C. C. (1978). Organizational Strategy: Structure and Process, Mcgraw-Hill Companies, New York.

 • Miller, D. (1986). “Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis”, Strategic Management Journal, 7( 3): 233 – 249.

 • Morash, E. A., Dröge, C. M. & Shawnee, K. V. (1996). “Strategic Logistics Capabilities for Competitive Advantage and Firm Success”, Journal of Business Logistics, 17 (1): 1-22.

 • Morash, E. A. (2001). “Supply Chain Strategies, Capabilities, and Performance”, Transportation Journal, 41 (1): 37-51.

 • Naim, M., Aryee, G. & Potter, A. (2010). “Determining a Logistics Provider’s Flexibility Capability”, International Journal of Production Economics, 127 (1): 39-45.

 • O’Regan, N. & Ghobadian, A. (2004). “The Importance of Capabilities for Strategic Direction and Performance”, Management Decision, 42 (2): 292‐312.

 • Peck, H. (2006). “Reconciling Supply Chain Vulnerability, Risk and Supply Chain Management”, International Journal of Logistics Research and Applications, 9 (2): 127-142.

 • Peteraf, M. A. (1993). “The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View”, Strategic Management Journal, 14 (3): 179‐191.

 • Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage‐Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, NewYork.

 • Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990). “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review, 68 (3): 79‐91.

 • Prater, E., Biehl, M. & Smith, M. A. (2001). “International Supply Chain Agility – Tradeoffs BetweenFlexibility and Uncertainty”, International Journal of Operations & Production Management, 21 (5/6): 823-839.

 • Sandberk, E. & Abrahamsson, M. (2011). “Logistics Capabilities for Sustainable Competitive Advantage”, International Journal of Logistics Research and Applications, 14 (1): 61-75.

 • Serhiy, Y.P. & Mary, C.H. (2009). “Understanding the Concept of Supply Chain Resilience”, The International Journal of Logistics Management, 20 (1): 124-143.

 • Shapiro, R.D. & Heskett, J.L. (1985). Logistics Strategy: Cases and Concepts, West Publishing Company, Minnesota.

 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston.

 • Teece, D.J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, Strategic Management Journal, 18 (7): 509-533.

 • Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5.Baskı, Beta, İstanbul.

 • Vickery, S. N., Calantone, R. & Dröge, C. (1999). “Supply Chain Flexibility: An Empirical study”, Journal of Supply Chain Management, 35 (2): 16-24.

 • Walker, G. (2009). Modern Competitive Strategy, 3rd Edition, Mcgraw-Hill Companies, Boston.

 • Wang, M., Jie F. & Abareshi, A. (2015). “Evaluating Logistics Capability for Mitigation of SupplyChain Uncertainty and Risk in the Australian Courier Firms”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(3): 486-498.

 • Wernerfelt, B. (1984). “A Resource Based View of the Firm”, Strategic Management Journal, 5 (2): 171-180.

 • Wiengarten, F., Pagell, M., Ahmed, M. U. & Gimenez, C. (2014). “Do A Country’s LogisticalCapabilities Moderate the External Integration Performance Relationship?” Journal of Operation Management, 32 (1): 51-63.

 • Yang, C-C. (2012). “Assessing the Moderating Effect of Innovation Capability on the RelationshipBetween Logistics Service Capability and Firm Performance for Ocean Freight Forwarders”, A Leading Journal of Supply Chain Management, 15 (1): 53-69.

 • Yorulmaz, M. & Birgün, S. (2016). “Lojistik Yetenekler Üzerine Literatür Araştırması ve DenizUlaştırma Lojistiği Hizmet Yeteneklerinin Belirlenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24Zhao, M., Dröge, C. & Stank, T. P. (2001). “The Effects of Logistics Capabilities on FirmPerformance: Customer-Focused Versus Information-Focused Capabilities”, Journal of Business Logistics, 22 (2): 91-107.

                                                                                                    
 • Article Statistics